Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2006–2007

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 13-11-2005 t/m 31-12-2007

Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2006–2007

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Prijsindexcijfer

[Vervallen per 20-06-2008]

Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt verstaan ‘reeks alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2006–2007.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina