Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

[Regeling vervallen per 30-03-2006.]
Geldend van 26-10-2005 t/m 29-03-2006

Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-03-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 30-03-2006]

Er is een Adviescollege Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Artikel 3

[Vervallen per 30-03-2006]

 • 1 Het College heeft tot taak de minister op verzoek of ambtshalve te adviseren over:

  • a. de vaststelling van de toetstermen voor de examens die leiden tot een diploma waarmee een financiële dienstverlener kan aantonen dat de werknemers die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening voldoende deskundig zijn en dat de feitelijk leidinggevenden over voldoende vakbekwaamheid beschikken in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Wfd;

  • b. de vaststelling van de toetstermen voor permanente educatie, waaraan de houders van een diploma moeten blijven voldoen en de wijze waarop dat kan worden aangetoond;

  • c. de toewijzing of afwijzing van een aanvraag van een exameninstituut voor erkenning om diploma’s als bedoeld onder a te mogen afgeven of de intrekking van een dergelijke erkenning;

  • d. de aanwijzing van certificaten, verklaringen van vakbekwaamheid en diploma’s die niet door een erkend exameninstituut als bedoeld onder b zijn afgegeven en die op grond van het bij of krachtens de Wfd vastgestelde overgangsrecht de onder a bedoelde werking hebben.

 • 2 Op verzoek van de minister of de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, onderdeel cc, van de Wfd adviseert het College over nader te specificeren onderwerpen die verband houden met de in het eerste lid genoemde adviestaken.

Artikel 4

[Vervallen per 30-03-2006]

 • 1 Het College bestaat uit een voorzitter en maximaal vier leden.

 • 2 Het College wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door een secretariaat en een aantal door het College te bepalen werkgroepen.

 • 3 De minister benoemt, na voordracht van het College, de voorzitter en leden van het College.

Artikel 5

[Vervallen per 30-03-2006]

De leden van het College worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn eenmalig herbenoembaar voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Artikel 6

[Vervallen per 30-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina