Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen [...] 1997-2003 (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Geldend van 14-01-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 juli 2005, nr. arc-2005.02491/2);

Besluit:

Artikel 2

Voor het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen: ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van ‘het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen op het beleidsterrein sociale verzekeringen over de periode 1940–1997’ vastgesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 18-2-2002, nr. R&B/OSA/2002/577, gepubliceerd in de Staatscourant van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85–87’ wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina