Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen [...] 1997-2003 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Geldend van 14-01-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 juli 2005, nr. arc-2005.02491/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en rechtsvoorgangers en de overige onder de Minister ressorterende actoren op het beleidsterrein sociale verzekeringen over de periode 1940–1997’ vastgesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18-2-2002, nr. R&B/OSA/2002/575, gepubliceerd in de Staatscourant van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85–87 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina