Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen [...] (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geldend van 14-01-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 juli 2005, nr. arc-2005.02491/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in de archieven van de onder dat ressorterende commissies en ambtenaren, vastgesteld januari/maart 1961; aangevuld en gewijzigd juli/september 1967’, voor wat betreft alle categorieën met betrekking tot Sociale Verzekeringen wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Directeur Communicatie en Informatie

,

E.J. den Hoedt

Terug naar begin van de pagina