Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2005–2006

[Regeling vervallen per 31-12-2006.]
Geldend van 13-11-2005 t/m 30-12-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2005, nr. VO/OK/2005/42204, houdende Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs (Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2005–2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 85 a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor het praktijkonderwijs dat is verbonden aan een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. school voor praktijkonderwijs: zelfstandige school of afdeling voor praktijkonderwijs, die is verbonden aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs of aan een scholengemeenschap waaraan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs is verbonden of is verbonden aan een agrarisch opleidingscentrum;

 • c. arbeidsmarktinstanties: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Centrum voor Werk en inkomen (CWI).

 • d. leerling: leerling als bedoeld in de artikelen 7 en 7a van het Bekostigingsbesluit WVO op de peildatum 1 oktober 2004 en gevalideerd door de instellingsaccountant, ingevolge artikel 14a, tweede lid, en artikel 15b, lid 6 sub c, van het Bekostigingsbesluit WVO.

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2006]

Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt een vast bedrag en een bedrag per leerling om deel te nemen in netwerken waarin scholen samenwerken om samen met arbeidsmarktinstanties een systeem voor toeleiding en begeleiding verder vorm te geven met het doel schoolverlaters uit het praktijkonderwijs beter te laten integreren op de regionale arbeidsmarkt danwel hen bij te staan bij het behouden van hun arbeidsplaats of een nieuwe te verwerven.

Artikel 3. Bedrag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2006]

Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt eenmalig een vast bedrag van € 10.000 en eenmalig een bedrag van € 100 per leerling.

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt uiterlijk in november 2005 een beschikking omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt in november 2005 plaats.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt door scholen voor praktijkonderwijs met lumpsumbekostiging uiterlijk in 2006 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging. De aanvullende bekostiging wordt in 2006 verantwoord in de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding die op dat jaar betrekking heeft.

 • 5 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs verleent medewerking aan de inhoudelijke evaluatie van de netwerken.

Artikel 6. Intrekking Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2004–2005

[Vervallen per 31-12-2006]

De Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2004–2005 van 8 oktober 2004 met nr. VO/OK/2004/40460 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2006.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2005–2006.

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina