Vaststellingsbesluit beleidsvoornemen subsidiëring op grond van Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken periode 2006–2010 (Onderzoek)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-10-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2005, nr. DCO-215-05, tot vaststelling van een beleidsvoornemen voor de periode 2006–2010 voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Onderzoek)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.4.7, 2.4.8 en 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Gedurende de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 geldt voor subsidieverlening voor onderzoek op grond van de artikelen 2.4.7 en 2.4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken dat voor subsidie op grond van dit beleidsvoornemen uitsluitend voorstellen t.a.v. onderzoek en kennisontwikkeling in aanmerking komen waarvan de uitkomsten effectief gebruikt kunnen worden voor het behalen van de Nederlandse doelstellingen van het buitenlands beleid op het terrein van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de beoordeling van alle aanvragen voor subsidie op het terrein van onderzoek en kennisontwikkeling worden de volgende criteria gehanteerd. De beoogde activiteit dient:

  • 1. aan te sluiten bij de prioriteiten van het Nederlands buitenlands beleid op het terrein van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling;

  • 2. maatschappelijk relevant te zijn en bij te dragen aan maatschappelijke innovatie en capaciteitsontwikkeling in ontwikkelingslanden;

  • 3. een bijdrage te leveren aan de versterking van de interactie tussen verschillende maatschappelijke belanghebbenden;

  • 4. antwoord te bieden op vragen van belanghebbenden bij en/of verantwoordelijken voor armoedebestrijding;

  • 5. toepassingsgericht te zijn en in samenspraak met beoogde gebruikers van de resultaten van het onderzoek tot stand te komen;

  • 6. de kwaliteit te garanderen in termen van geldigheid, betrouwbaarheid en vernieuwing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de toekenning van subsidies aan onderzoek zullen – waar van toepassing – aanvullende thematische of themaoverstijgende beleidsvoornemens vanaf 2006 worden vastgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina