Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

[Regeling vervallen per 17-05-2013.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 16-05-2013

Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. 2005163155, Rijksgebouwendienst, omtrent de aanbesteding van werken (Beleidsregels aanbesteding van werken 2005)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 17-05-2013]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. de aanbesteder: de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie of de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. de opdrachtgever: de betrokken onder a genoemde minister of staatssecretaris;

 • c. het besluit: het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

 • d. het werk: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen;

 • e. ondernemer: een aannemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het besluit;

 • f. de aanbesteding volgens de openbare procedure: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij ondernemers mogen inschrijven;

 • g. de aanbesteding volgens de niet-openbare procedure: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waaraan ondernemers mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij alleen de door de aanbesteder aangezochte ondernemers mogen inschrijven;

 • h. de aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waaraan ondernemers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de aanbesteder een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten ondernemers, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbesteder beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde ondernemers zullen worden uitgenodigd om in te schrijven;

 • i. de aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging: de aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waaraan ondernemers mogen verzoeken deel te nemen, waarna de aanbesteder met door hem gekozen ondernemers overleg pleegt en door onderhandelingen met een of meer van hen de voorwaarden van de opdracht vaststelt;

 • j. de aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging: de aanbesteding waarbij de aanbesteder met door hem gekozen ondernemers overleg pleegt en door onderhandelingen met een of meer van hen de voorwaarden van de opdracht vaststelt;

 • k. de aanbesteding volgens de onderhandse procedure: de aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee ondernemers tot inschrijving wordt uitgenodigd, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal in de regel niet meer bedraagt dan zes;

 • l. de aanbesteding van opdrachten op basis van een raamovereenkomst: de aanbesteding van opdrachten op basis van een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen;

 • m. de aanbesteding van een concessieovereenkomst voor openbare werken: de aanbesteding van een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een opdracht voor werken, waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren werken in ieder geval bestaat uit het recht het werk te exploiteren, al dan niet gecombineerd met een prijs;

 • n. de aanbesteding bij wijze van experiment: de aanbesteding waarbij kan worden afgeweken van de in de onderdelen f tot en met m genoemde aanbestedingsprocedures;

 • o. de gunning uit de hand: de opdracht tot het uitvoeren van het werk zonder dat daaraan een aanbesteding is voorafgegaan.

Artikel 2

[Vervallen per 17-05-2013]

Werken waarvan het geraamde bedrag exclusief omzetbelasting minder bedraagt dan het bedrag, genoemd in artikel 7, onderdeel c, van het besluit, alsmede werken als bedoeld in artikel 14 van het besluit worden opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure is gehouden.

Artikel 3

[Vervallen per 17-05-2013]

Van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure als bedoeld in artikel 2 wordt afgezien indien het betreft:

Artikel 4

[Vervallen per 17-05-2013]

 • 1 Van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure als bedoeld in artikel 2 kan worden afgezien indien:

  • a. zich een van de gevallen voordoet als bedoeld in artikel 13 van het besluit;

  • b. het een werk betreft waarvoor een aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog voordeel biedt;

  • c. zich een van de gevallen voordoet als bedoeld in artikel 30, eerste lid, aanhef en onderdelen a, b, en d, van het besluit;

  • d. zich een van de gevallen voordoet als bedoeld in artikel 31, eerste en vierde lid, van het besluit;

  • e. het een werk betreft voor de uitvoering waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan € 1.500.000,–;

  • f. goede gronden doen verwachten dat een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure niet in het financieel belang van de staat zal zijn;

  • g. aan het werk te stellen bijzondere eisen bij een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure niet tot hun recht zouden kunnen komen;

  • h. het werk van zodanige aard is dat toezicht tijdens en keuring na de gereedmaking geen afdoende waarborg van deugdelijkheid verschaffen;

  • i. een bijzondere aanbieding is ontvangen, waarvan de aanvaarding in het belang van de staat is;

  • j. indien het een aanbesteding bij wijze van experiment betreft.

 • 2 Indien ingevolge het eerste lid, onderdeel b, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog is gehouden.

 • 3 Indien ingevolge het eerste lid, onderdeel c, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging is gehouden.

 • 4 Indien ingevolge het eerste lid, onderdeel d, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging is gehouden.

 • 5 Indien ingevolge het eerste lid, onderdelen a en e tot en met i, wordt afgezien van het houden van een aanbesteding volgens de openbare procedure of de niet-openbare procedure, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een aanbesteding volgens de onderhandse procedure is gehouden.

Artikel 5

[Vervallen per 17-05-2013]

Indien het houden van een aanbesteding in de gevallen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, niet mogelijk is of door de opdrachtgever ondoelmatig geoordeeld wordt, wordt geen aanbesteding gehouden en wordt het werk uit de hand gegund.

Artikel 6

[Vervallen per 17-05-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 17-05-2013]

 • 2 Met betrekking tot aanbestedingen vanwege de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie of de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels, zijn de Beleidsregels aanbesteding van werken 2004 van toepassing.

Artikel 8

[Vervallen per 17-05-2013]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 december 2005.

Artikel 9

[Vervallen per 17-05-2013]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanbesteding van werken 2005.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina