Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005

[Regeling vervallen per 17-05-2013.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 16-05-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 14 oktober 2005, nr. 2005163156, Rijksgebouwendienst, houdende bepalingen omtrent de aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 17-05-2013]

De aanbesteding van werken vindt plaats overeenkomstig het in de bijlage dezes vervatte Aanbestedingsreglement Werken 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 17-05-2013]

  • 2 Aanbestedingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bekend zijn gemaakt of waarvoor een uitnodiging tot inschrijving of tot het voeren van overleg over het werk en de voorwaarden voor bedoeld tijdstip zijn verzonden, geschieden overeenkomstig het Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 17-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 17-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal met de toelichting in het supplement bij de Staatscourant worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 14 oktober 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina