Regeling uitvoering Europese vrijwaringsmaatregelen dieren en producten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 31-10-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2005, nr. TRCJZ/2005/3048, houdende een voorziening voor een goede uitvoering van Europese vrijwaringsmaatregelen ter preventie van dierziekten (Regeling uitvoering Europese vrijwaringsmaatregelen dieren en producten)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op richtlijn nr. 91/496/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden gebracht en tot wijziging van de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PbEG L 268) en richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het is verboden dieren, producten van dierlijke oorsprong en andere producten en voorwerpen die dragers van een smetstof kunnen zijn, vanuit een derde land, of een deel daarvan, in Nederland te brengen ingeval op grond van een communautaire uitvoeringsmaatregel voor lidstaten een verplichting geldt om:

  • a. de invoer van de desbetreffende diersoort, dan wel het desbetreffende product of voorwerp, uit het desbetreffende land of een deel daarvan te schorsen;

  • b. bijzondere voorwaarden aan de invoer van desbetreffende dieren, producten dan wel voorwerpen uit het desbetreffende land of een deel daarvan te stellen, indien niet is voldaan aan de bij deze communautaire uitvoeringsmaatregel voorgeschreven voorwaarden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in een communautaire uitvoeringsmaatregel, is de minister.

  • 2 In afwijking van het eerste lid is, ingeval een communautaire uitvoeringsmaatregel de bevoegde autoriteit een taak opdraagt die niet bestaat in het nemen van een besluit, de bevoegde autoriteit de Voedsel en Waren Autoriteit.

  • 3 De officiële dierenarts, bedoeld in een communautaire uitvoeringsmaatregel,is een dierenarts, verbonden aan de Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Een communautaire uitvoeringsmaatregel, of een wijziging daarvan, treedt voor de toepassing van deze regeling in werking met ingang van de dag waarop daaraan uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven, of bij gebreke daarvan, de dag waarop de maatregel is vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering Europese vrijwaringsmaatregelen dieren en producten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
de

Secretaris-Generaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina