Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 04-09-2010 t/m 28-02-2014

Verordening van het Productschap Vis van 13 oktober 2005 tot vaststelling van nadere regels inzake de productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren (Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 2 De vastgelegde definities in de verordeningen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Voor de doeleinden van deze verordening zijn daarnaast de volgende definities van toepassing:

  a. Instellingsbesluit Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Staatsblad 2003, 253);

  b. productschap

  :

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c. bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  d. voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  e. VWA

  :

  de Voedsel en Waren Autoriteit;

  f. perceel

  :

  een al dan niet afgebakend gedeelte van het (kust)water waarop een ondernemer op basis van een overeenkomst met de Staat der Nederlanden of een andere eigenaar of rechthebbende rechten kan doen gelden;

  g. kolom

  :

  een kolom van Bijlage I bij deze verordening;

  h. kokkels

  :

  tweekleppige weekdieren van de soort Cerastoderma edule;

  i. pecten

  :

  tweekleppige weekdieren van de soort Pecten maximus (Sint-Jakobsschelp) of Pecten jacobaeus (Grote Kamschelp);

  j. compartiment

  :

  een deel van een productiegebied, begrensd door de in Bijlage II genoemde coördinaten en grenzen, dat door hydrografische omstandigheden en een risico-inschatting als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten of gedeclasseerd en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen;

  k. basislijn

  :

  (nul-meter) lijn van de Nederlandse kust is de lijn die voorkomt op de meest recente grootschalige kaart van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie en voortvloeit uit de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee 1985;

  l. 12-mijlszone

  :

  de maritieme grens (12 zeemijlen zeewaarts vanaf de basislijn) die voorkomt op de meest recente uitgave van de middelgroot- en grootschalige kaarten van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie;

  m. Nederlands Continentaal Plat (NCP)

  :

  de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland, welke samenvallen met de grens van de territoriale zee van Nederland (12-mijlszone) en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat, als bedoeld in het Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone (Besluit van 13 maart 2000, Stb. 167);

  n. SP

  :

  percelen die naar het gebied "de Speelman" in de Oosterschelde zijn genoemd;

  o. YB

  :

  percelen gelegen op de Yersekebank in de Oosterschelde;

  p. Oost

  :

  de oostelijke helft van een perceel;

  q. West

  :

  de westelijke helft van een perceel;

  r. oesterput

  :

  een complex van oesterputten;

  s. put

  :

  de afzonderlijke put van een oesterput;

  t. verwatergebied

  :

  een productiegebied klasse A in zee, in een lagune of in een estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend is bestemd voor de verwatering van levende tweekleppige weekdieren.

§ 2. Productiegebieden

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Productiegebieden zijn:

 • a. productiegebieden als bedoeld in artikel 3;

 • b. verwatergebieden als bedoeld in artikel 4.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Als productiegebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in de eerste kolom van bijlage I, binnen de grenzen zoals aangegeven in de tweede kolom van bijlage I en met uitzondering van de deelgebieden zoals omschreven in de derde kolom van bijlage I.

 • 2 Een in de eerste kolom van bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen ten aanzien van de achter het desbetreffende productiegebied in de vierde kolom van bijlage I vermelde soorten tweekleppige weekdieren.

 • 3 Een in de eerste kolom van bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen in de achter het desbetreffende productiegebied in de vijfde kolom van bijlage I vermelde klasse.

 • 4 De compartimenten van de in de eerste kolom van bijlage I genoemde productiegebieden zijn aangewezen in bijlage II.

§ 3. Heruitzettingsgebieden

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2014]

Als heruitzettingsgebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in bijlage IV met inachtneming van een minimumafstand van 300 meter tussen heruitzettingsgebieden en tussen heruitzettingsgebieden en productiegebieden.

§ 4. Registratiedocumenten

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2014]

Het registratiedocument, bedoeld in bijlage III, sectie VII, hoofdstuk I onder punt 2 van verordening (EG) 853/2004, is verkrijgbaar bij de uitgiftepunten van het Productschap Vis.

§ 5. Uitvoeringsbepalingen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 De voorzitter kan, namens het bestuur, tijdelijk:

  • a. de ligging en grenzen van de productiegebieden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;

  • b. de aanwijzing van de soorten tweekleppige weekdieren, bedoeld in artikel 3, tweede lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;

  • c. de classificatie van de productiegebieden, bedoeld in artikel 3, derde lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;

  • d. de ligging en grenzen van de compartimenten, bedoeld in artikel 3, vierde lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;

  • e. de aanwijzing en erkenning van een verwatergebied als bedoeld in artikel 4 vaststellen, intrekken of wijzigen;

  • f. de aanwijzing en erkenning van een heruitzettingsgebied als bedoeld in artikel 5 vaststellen, intrekken of wijzigen;

  • g. het betrokken productie- of heruitzettingsgebied sluiten voor het verzamelen van levende tweekleppige weekdieren.

 • 2 Elke tijdelijke maatregel als bedoeld in het eerste lid moet door de voorzitter, namens het bestuur, onverwijld worden gemeld aan de ondernemers en zonodig aan overige belanghebbenden.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 7 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006.

Rijswijk, 13 oktober 2005

P.J.H.M. Loonen

Voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken bij beschikking van 16 december 2005, nr. VGPNL 2645070.

Bijlage I. bij artikel 3, eerste lid, van de verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006

[Vervallen per 01-03-2014]

LIJST VAN DE ERKENDE NEDERLANDSE PRODUCTIEGEBIEDEN

GEBIED

GRENZEN

UITGEZONDERD

SOORT

KLASSE

Visserijzone

de basislijn van de territoriale zee van Nederland;

de gebieden in een straal van 1500 m vanaf de mond van de haven van IJmuiden en vanaf de Maasmond;

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

 

de (buiten)grens van het Nederlandse deel van het continentale plat onder de Noordzee.

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Katwijk en Scheveningen en vanaf het lozingspunt van de rioolpersleiding van 's-Gravenhage;

   
   

de haven van Stellendam;

   
   

het gebied in een straal van 100 m vanaf de mond van de haven van Stellendam;

   
   

de gebieden in een straal van 300 m vanaf overige lozingspunten.

   

Waddenzee en Eems

voor de Westereems:

de lijn gaande van de grote lichttoren van Borkum naar de Eemder- of Grote Kaap op Rottumeroog, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt; de kust van de provincie Groningen;

de havens van Eemshaven, Noordpolderzijl, Lauwersoog, Harlingen, Kornwerderzand, Den Oever, Den Helder, 't Horntje, Oudeschild, Oost Vlieland, West-Terschelling, Nes en Schiermonnikoog;

1. alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief alle pecten en exclusief de tweekleppige weekdieren welke gelegen zijn in het overeenkomstig Bijlage II bij artikel 3, vierde lid, begrensde compartiment Eems-Dollard

A

     

2. alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief alle pecten welke gelegen zijn in het overeenkomstig Bijlage II bij artikel 3, vierde lid, begrensde compartiment Eems-Dollard

B

 

voor het Schild, de Lauwers, het Friesche Gat, het Pinkegat, het Amelandergat, het Vlie, het Eierlandsche Gat en het Texelse Gat:

de kusten van Noord Holland, Friesland en de provincie Groningen, de kusten van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum;

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Eemshaven, Harlingen en Den Helder;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Noordpolderzijl, Lauwersoog, Kornwer derzand, Den Oever, 't Horntje, Oudeschild, Oost-Vlieland, West-Terschelling, Nes en Schiermonnikoog;

   
 

de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de lozingspunten van de vuilwaterpersleiding bij Hoogkerk en het gemaal 'De Helsdeur' (bij Den Helder);

   
 

voor de Eems:

de lijn gaande van de lichttoren van Knock (BRD) naar de kerktoren van Holwierde, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt, de kust van de provincie Groningen.

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten Zwarte Haan en Roptazijl in Friesland, vanaf de gemalen bij De Cocksdorp, Krassekeet, Dijkrnanshuizen en de Schans op Texel, vanaf de lozingspunten ten westen van de jachthaven op Vlieland, Nieuwe Sluis en Liessluis op Terschelling en Leidam (in het Molengat) op Ameland.

   

GEBIED

GRENZEN

UITGEZONDERD

SOORT

KLASSE

Grevelingenmeer

de Grevelingendam,

de havens van Bruinisse, Aqua Delta, Brouwershaven, Den Osse, Scharendijke, Port Zélande, Ouddorp en Herkingen;

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

 

de kust van Schouwen en Duiveland;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Bruinisse,

   
 

de Brouwersdam;

de kust van Goeree en Overflakkee.

Aqua Delta, Brouwershaven, Den Osse, Scharendijke, Port Zélande, Ouddorp en Herkingen;

   
   

de gebieden in een straal van 100 m vanaf het gemaal 'Dreischor' (bij Dreischor) en vanaf de lozingspunten 'Kilhaven' (Kop van Goeree), 'De Drie Polders' (bij Herkingen), en 'Battenoord' (bij Battenoord).

   

GEBIED

GRENZEN

UITGEZONDERD

SOORT

KLASSE

Oosterschelde

de kust van Schouwen en Duiveland;

de Grevelingendam;

de Philipsdarn;

de kusten van Sint Philipsland en Tholen;

de Oesterdam;

de kust van Zuid Beveland;

de Zandkreekdam;

de kust van Noord Beveland;

de Stormvloedkering.

de havens van Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland, Stavenisse (inclusief het havenkanaal van Stavenisse), Yerseke, Wemeldinge, Kats, Colijnsplaat, Sophiahaven (Roompot Marina), Burghsluis en Zierikzee (inclusief het havenkanaal van Zierikzee);

de gebieden in een straal van 100m vanaf de mond van de havens van Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland, Yerseke, Wemeldinge, Kats, Colijnsplaat, Sophiahaven (Roompot Marina) en Burghsluis;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van het havenkanaal van Stavenisse en het Kanaal door Zuid-Beveland;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten Krammersluizen, gemaal 'De Lijster' (op Sint-Philipsland), 'De Noord' (bij Sint Maartensdijk), gemaal 'Loohoek' (bij Poortvliet), 'J.A. v.d. Graaff (bij Krabbendijke), gemaal 'P.J.J. Dekker' (bij Wemeldinge), Goessche Sas, 'Plompe Toren', gemaal 'Prommelsluis' (bij Kerkwerve), gemaal 'Duiveland' (bij Ouwerkerk) en rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Mastgat' (bij Oosterland);

de geul langs de Korringaweg te Yerseke;

de in Bijlage III genoemde verwater-gebieden en in Bijlage IV genoemde her- uitzettingsgebieden.

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

GEBIED

GRENZEN

UITGEZONDERD

SOORT

KLASSE

Westerschelde- Oost

de lijn gaande van oostelijke dam van de vroegere veerhaven Kruiningen naar de oostelijke havendam van de vroegere veerhaven Perkpolder;

de havens van Perkpolder, Hoedekenskerke, Hansweert en Kruiningen;

het Kanaal door Zuid-Beveland;

Kokkels

B

 

de kust van Zeeuws Vlaanderen;

de lijn gaande van Eendracht (nabij Terneuzen) naar de hoek van Ellewoutsdijk;

de kust van Zuid-Beveland.

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Perkpolder, Hansweert en Kruiningen;

het gebied in een straal van 300 m vanaf de mond van het Kanaal door Zuid-Beveland;

   
   

het gebied rondom het lozingspunt van het gemaal Campen, omvattende het gedeelte van de Platen van Hulst dat ligt tussen de lijn gaande van de hoek van de Kamperse Dijk, loodrecht op de laagwaterlijn en de daaraan evenwijdige lijn op een afstand van 1 km in noordoostelijke richting;

   
   

het gebied rondom het lozingspunt van het gemaal Maelstede, omvattende de Biezelingsche Ham;

   
   

het gebied in een straal van 100 m vanaf het lozingspunt van de rioolwaterzuivering Willem-Annapolder.

   

GEBIED

GRENZEN

UITGEZONDERD

SOORT

KLASSE

Westerschelde- West

de lijn gaande van de hoek van Ellewoutsdijk naar Eendragt (nabij Terneuzen);

de havens van Terneuzen, Braakmanhaven, Breskens, Vlissingen en Vlissingen-Oost (Sloehaven);

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

B

 

de kust van Zeeuws Vlaanderen tot aan de Nederlands-Belgische grens;

de basislijn vanaf deze grens naar het

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Terneuzen, Braakmanhaven, Breskens, Vlissingen en Vlissingen-Oost (Sloehaven);

   
 

Molenhoofd te Westkapelle;

de kust van Walcheren en Zuid Beveland.

het gebied in een straal van 300 m vanaf de mond van het Kanaal Terneuzen-Gent;

   
   

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten 'Otheense Kreek' (bij Terneuzen), 'Nummer Een' (bij Slijkplaat), 'Nieuwe Sluis' (ten westen van Breskens), gemaal 'Cadzand' (bij Cadzand-Bad), gemaal 'Zuidersluis' (bij Ritthem), 'Borssele' (bij Borssele), 'Hellewoud' (bij Ellewoutsdijk) en de uitwaterende sluis (bij Ellewoutsdijk).

   

GEBIED

GRENZEN

UITGEZONDERD

SOORT

KLASSE

Veerse Meer

1. de Veerse (gat)dam;

 

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

B

2. de kust van Walcheren;

 

3. de kust van Zuid-Beveland;

 

4. de Zandkreekdam en -sluis;

 

5. de kust van Noord-Beveland.

 

Bijlage II. bij artikel 3, vierde lid, van de verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006

[Vervallen per 01-03-2014]

Lijst van compartimenten in de erkende Nederlandse productiegebieden

[Vervallen per 01-03-2014]

GEBIED

COMPARTIMENT

GRENZEN COMPARTIMENT

 

Visserijzone

Noord

binnen de 12 mijlszone

een lijn westwaarts vanaf de vuurtoren van Huisduinen tot de 12 mijlszone;

de buitengrens van de 12 mijlszone tot aan de Nederlands-Duitse grens in de Eemsmonding;

de Nederlands-Duitse grens tot aan de basislijn in de Eems.

Bijlage 207036.png
 

Midden

binnen de 12 mijlszone

een lijn rechtstandig vanaf de noordelijke strekdam van de inloop van de Nieuwe Waterweg tot de 12 mijlszone;

de 12 mijlszone tot een lijn oostwaarts op de vuurtoren van Huisduinen.

Bijlage 207037.png
 

Zuid

binnen de 12 mijlszone

de buitengrens van het Nederlands continentaal plat vanaf Nederlands-Belgische grens (nabij het Zwin) tot aan de buitengrens van de 12 mijlszone;

de buitengrens van de 12 mijlszone tot de lijn recht op de rode lichten van de noordelijke steekdam van de inloop van de Nieuwe waterweg, en vervolgens recht op deze steekdam tot de kust.

Bijlage 207038.png
 

Nederlands continentale plat buiten de 12 mijls zone

de buitenste begrenzing van het Nederlandse continentale plat, de buitengrens van de 12 mijls zone.

Bijlage 207039.png

GEBIED

COMPARTIMENT

GRENZEN COMPARTIMENT

 

Waddenzee en Eems

(deel Westelijke Waddenzee)

Noord

 • 1. de kust van Terschelling;

 • 2. de lijn gaande vanaf het westelijke coördinaat van de basislijn tussen Terschelling en Ameland zuidwaarts naar de Friese kust,

 • 3. de kust van Friesland;

 • 4. de lijn gaande van de Friese kust naar het westelijke coördinaat van de basislijn tussen Vlieland en Terschelling op Vlieland;

 • 3. de basislijn tussen Vlieland en Terschelling tot punt l.

Bijlage 207040.png
 

Midden

 • 1. de basislijn tussen Texel en Vlieland;

 • 2. de kust van Vlieland;

 • 3. de lijn gaande van het westelijke coördinaat van de basislijn tussen Vlieland en Terschelling op Vlieland naar de kerktoren van Oosterbierum (Friesland);

 • 4. de Friese kust;

 • 5. de lijn die loopt vanaf de kerktoren van Kimswert in de provincie Friesland (tussen de perceelblokken van het Zuidoost Rak en het Inschot) rechtlijnig naar een punt op de kust van Texel;

 • 6. de kust van Texel;

 • 7. de basislijn tussen Texel en Vlieland tot punt 1.

Bijlage 207041.png
 

Zuid

 • 1. de basislijn tussen de vaste wal van Noord Holland naar Texel;

 • 2. de kust van Texel;

 • 3. de lijn die rechtlijnig loopt van een punt op de kust van Texel (tussen de perceelblokken van het Zuidoost Rak en het Inschot) naar de kerktoren van Kimswert in de provincie Friesland;

 • 4. de kust van Friesland,

 • 5. de Afsluitdijk,

 • 6. de kust van noord Holland tot aan de basislijn tussen deze kust en Texel tot punt 1.

Bijlage 207042.png

GEBIED

COMPARTIMENT

GRENZEN COMPARTIMENT

 

Waddenzee en Eems

(deel Oostelijke Waddenzee)

Friese Wad

 • 1. de noordwaardse lijn gaande vanaf de Friese kust naar het westelijk punt van de basislijn tussen Terschelling en Ameland;

 • 2. de basislijn tussen Terschelling naar Ameland;

 • 3. de zuidkust van Ameland, een gedeelte van de basislijn tussen Ameland en Schiermonnikoog tot een punt in het midden van het Westgat, vervolgens via het midden van de Zoutkamperlaag naar het groene havenlicht van de haven van Lauwersoog;

 • 4. de Friese kust tot punt 1.

Bijlage 207043.png
 

Groninger Wad

 • 1. de lijn gaande vanaf het groene havenlicht van de haven van Lauwersoog via een punt in het midden Zoutkamperlaag naar een punt midden in het Westgat op de basislijn tussen Ameland en Schiermonnikoog;

 • 2. een punt in het midden van het Westgat op de basislijn tussen Ameland en Schiermonnikoog naar Schiermonnikoog;

 • 3. de kust van Schiermonnikoog;

 • 4. de basislijn vanaf Schiermonnikoog naar het meest oostelijke punt van deze basislijn nabij de Nederlands-Duitse grens;

 • 5. de Nederlands-Duitse grens; een punt haaks op deze grens naar het groene havenlicht van de Eemshaven;

 • 6. de Groninger kust tot punt l.

 
 

Eems-Dollard

 • 1. de lijn gaande vanaf het groene haven van de Eemshaven naar een punt dat haaks staat op de Nederland-Duitse grens;

 • 2. de Nederlands-Duitse grens;

 • 3. de kust van Groningen tot punt 1.

 

GEBIED

COMPARTIMENT

GRENZEN COMPARTIMENT

 

Oosterschelde

(bacteriologisch)

Noord

 • 1. de lijn van het uiteinde van de Zuidbout te Ouwerkerk, coördinaat 51 36,8460 NB/3 57,5219 OL (wgs84) naar het coördinaat 51 35,8153 NB/4 01,0956 OL (wgs84) gelegen tussen de dijkpalen 856 en 857 op de kust van Tholen;

 • 2. de kust van Schouwen en Duiveland vanaf het uiteinde van de Zuidbout te Ouwerkerk coördinaat 51 36,8460 NB/3 57,521 9 OL (wgs84) richting Grevelingendam;

 • 3. de Grevelingendam;

 • 3. de kust van St. Philipsland;

 • 4. de Philipsdam;

 • 5. de kust van St. Philipsland;

 • 6. de Mosselkreekdam;

 • 7. de kust van Tholen tot aan het punt gelegen tussen de dijkpalen 856 en 857 met het coördinaat 51 35,8153 NB/4 01,0956 OL (wgs84).

uitgezonderd de in Bijlage III erkende verwatergebieden en de in Bijlage IV erkende heruitzettingsgebieden

Bijlage 207044.png
 

West

 • 1. de stormvloedkering in de Oosterschelde;

 • 2. de kust van Schouwen en Duiveland;

 • 3. de lijn vanaf het het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee naar het licht op het westelijk havenhoofd van Colijnsplaat;

 • 4. de kust van Noord Beveland.

Bijlage 207045.png
 

Midden

 • 1. de kust van Schouwen en Duiveland vanaf het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee tot het uiteinde van de Zuidbout te Ouwerkerk, coördinaat 51 36,8460 NB/3 57,5219 OL (wgs84);

 • 2. de lijn van het uiteinde van de Zuidbout te Ouwerkerk, coördinaat 51 36,8460 NB/3 57,5219 OL (wgs 84) naar het coördinaat 51 35,8153 NB/4 01,0956 OL (wgs 84) gelegen tussen de dijkpalen 856 en 857 op de kust van Tholen;

 • 3. de kust van Tholen tot aan het sectorlicht van Gorishoek;

 • 4. de lijn van het sectorlicht van Gorishoek naar de hoek van de Kijkuit te Yerseke;

 • 5. de kust van Zuid Beveland;

 • 6. de Zandkreekdam;

 • 7. de kust van Noord Beveland:

 • 8. de lijn vanaf het licht op het westelijk havenhoofd van Colijnsplaat, naar het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee.

Bijlage 207046.png

GEBIED

COMPARTIMENT

GRENZEN COMPARTIMENT

 
 

Oost

 • 1. de kust van Tholen vanaf het sectorlicht van Gorishoek richting Oesterdam;

 • 2. de Oesterdam;

 • 3. de kust van Zuid Beveland;

 • 4. de lijn vanaf de hoek van de Kijkuit te Yerseke naar het sectorlicht van Gorishoek.

Bijlage 207047.png
   

uitgezonderd de in Bijlage III erkende verwatergebieden en de in Bijlage IV erkende heruitzettingsgebieden

 

GEBIED

COMPARTIMENT

GRENZEN COMPARTIMENT

 

Oosterschelde

(toxinevormende algen en biotoxinen)

Oost

 • 1. de kust van Schouwen en Duiveland vanaf het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee tot aan de Grevelingendam;

 • 2. de Grevelingendam;

 • 3. de Philipsdam;

 • 4. de kust van Sint Philipsland;

 • 5. de Mosselkreekdam;

 • 6. de kust van Tholen richting Oesterdam;

 • 7. de Oesterdam;

 • 8. de kust van Zuid Beveland;

 • 9. de Zandkreekdam;

 • 10. de kust van Noord_ Beveland tot aan het licht op het westelijk havenhoofd van Colijnsplaat;

 • 11. de lijn vanaf het licht op het westelijk havenhoofd van Colijnsplaat, naar het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee.

Bijlage 207048.png
 

Midden

 • 1. de kust van Schouwen en Duiveland vanaf het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee tot aan de Grevelingendam;

 • 2. de Grevelingendam;

 • 3. de Philipsdam;

 • 4. de kust van St. Philipsland;

 • 5. de Mosselkreekdam;

 • 6. de kust van Tholen tot aan het sectorlicht van Gorishoek;

 • 7. de lijn gaande van het sectorlicht van Gorishoek naar de hoek van de Kijkuit te Yerseke;

 • 8. de kust van Zuid Beveland;

 • 9. de Zandkreekdam;

 • 10. de kust van Noord Beveland tot aan het licht op het westelijk havenhoofd van Colijnsplaat;

 • 11. de lijn vanaf het licht op het westelijke havenhoofd van Colijnsplaat, naar het licht op het westelijk havenhoofd van Zierikzee.

 
 

West

 • 1. de stormvloedkering in de Oosterschelde;

 • 2. de kust van Schouwen en Duiveland;

 • 3. de lijn vanaf het licht op het westelijke havenhoofd van Zierikzee tot aan het licht op het westelijke havenhoofd van Colijnsplaat;

 • 4. de kust van Noord Beveland.

Bijlage 207049.png

Bijlage III. bij artikel 4 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006

[Vervallen per 01-03-2014]

Lijst van erkende Nederlandse verwatergebieden

– Mastgat 7a, 8 en 12;

– YB 306, 307 en 308;

– SP 3, 4 en 5;

– YB 314;

– SP 8, 9, 10, 11 en 12;

– YB 315 tot en met 319;

– SP 15, 16, 17, 18, 19 en 22 tot en met 43;

– YB 357 en 358;

– YB 172;

– YB 359;

– YB 173;

– YB 360 tot en met 367;

– YB 174;

– YB 408, 409, 410 en 411;

– YB 175;

– YB 412;

– YB 176;

– YB 413;

– YB 177;

– YB 416;

– YB 178;

– YB 417;

– YB 219, 220 en 221;

– YB 464;

– YB 222, 223, 224 en 225;

– YB 465 tot en met 467;

– YB 256;

– YB 715 tot en met 718;

– YB 257;

– YB 765 tot en met 770;

– YB 258;

– YB 815 tot en met 819;

– YB 268 tot en met 270;

 

– Oesterput 12:

– Oesterput 14:

– put 100 en 100 A;

– put 156;

– put 101 en 101 A;

– put 157;

– put 102 en 102 A;

– put 158 en 159;

– put 103, 104 en 106;

– put 160 en 161;

– put 107 en 108;

– put 162 tot en met 165;

– put 109, 110 en 111;

– put 166 A en 166 B;

– put 112 en 113;

– put 167 en 168;

– put 114 en 114 A;

 

– put 115 en 115 A;

 

– put 116;

 

– put 117 tot en met 122;

 

– Oesterput 13:

– Oesterput 14a:

– put 130 tot en met 131;

– put 169;

– put 133 tot en met 137;

– put 170;

– put 138 en 138 A;

– put 171;

– put 139 en 139 A;

– put 172 tot en met 176;

– put 140 en 141;

– put 177 en 178;

– put 142 tot en met 144;

– put 179 en 180;

– put 145 en 146;

– put 147 en 147 A;

– put 181 en 181 A;

– put 182 tot en met 186;

– put 148, 149, 150, 152;

– put 187 en 188;

 

– put 189;

 

– put 190, 191 en 192.

Bijlage IV. bij artikel 5 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006

[Vervallen per 01-03-2014]

Lijst van erkende Nederlandse heruitzettingsgebieden

[Vervallen per 01-03-2014]

Op dit moment zijn er geen heruitzettingsgebieden aangewezen.

Terug naar begin van de pagina