Wijzigingsverordening Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 26-08-2006 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 13 oktober 2005 tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 3 mei 2002, afl. 25, VIS 29)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

  • 2 Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt de Verordening II tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 van 28 oktober 2004 ingetrokken.

  • 3 Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening regeling verkoop zoetwatervis 2003 bepaalde, ten aanzien waarvan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening de overtreding is begaan, worden strafrechtelijke afgedaan.

Rijswijk, 13 oktober 2005

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G. J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 1 december 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 16 augustus 2006, nr. TRCJZ/2005/3276.

Terug naar begin van de pagina