Verordening financiering mosselpromotie 2006

[Regeling vervallen per 24-03-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 05-08-2006 t/m 31-12-2006

Verordening van het Productschap Vis van 13 oktober 2005, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van promotie voor mosselen voor het jaar 2006 (Verordening financiering mosselpromotie 2006)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Mosseladviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Instellingsbesluit Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  Productschap

  :

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  Bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  Secretaris

  :

  de secretaris van het productschap;

  Ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

  Fonds

  :

  het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor mosselpromotie;

  Mosselen

  :

  schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna Spp.;

  Tarra

  :

  alles wat niet tot de mossel behoort zoals losse schelpen, zeesterren, slikmosselen, slippers, pokken, kluiten modder, stenen, dode of kapotte mosselen als ook zaadmosselen met een lengte van minder dan 45 mm;

  Aanvoeren

  :

  het aan land brengen van mosselen;

  Ton

  :

  een inhoudsmaat van 1/7 m3;

  Nederlandse wateren

  :

  de wateren die vallen onder de soevereiniteit of jurisdictie van Nederland;

  Productiegebied

  :

  een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium waarin zich hetzij natuurlijke gronden voor mosselen, hetzij gebieden die worden gebruikt voor de kweek van mosselen bevinden en waar levende mosselen worden verzameld;

  Heruitzettingsgebied

  :

  een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium dat uitsluitend is bestemd voor de natuurlijke zuivering van levende mosselen;

  Verwaterplaats

  :

  een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium dan wel een op land geplaatst of drijvend bassin of andere installatie met zeewater of brakwater, welke is bestemd voor het verwateren of bewaren van mosselen;

  Zuiveringscentrum

  :

  een bedrijf dat over waterbekkens beschikt die worden voorzien met van nature schoon zeewater of met door middel van een geschikte behandeling schoon gemaakt zeewater, waarin levende mosselen worden gehouden gedurende de tijd die nodig is om de microbiologische contaminanten te elimineren, zodat ze geschikt worden voor menselijke consumptie;

  Verzendingscentrum

  :

  een op land gevestigd of drijvend bedrijf, dat is bedoeld voor de ontvangst, het verwateren, wassen, reinigen, sorteren en verpakken van levende mosselen die geschikt zijn voor menselijke consumptie.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren van mosselen - voor zover dit geschiedt met een vaartuig - plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

 • 3 Indien mosselen, niet zijnde ingevoerde mosselen, op een verwaterplaats worden gelost voordat het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen, vindt het aanvoeren van de mosselen, in afwijking van het tweede lid, plaats op het tijdstip waarop de mosselen worden gelost op de verwaterplaats.

Artikel 2

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:

  • a. het aanvoeren van levende mosselen die afkomstig zijn uit productiegebieden welke gelegen zijn in de Nederlandse wateren;

  • b. het in een verzendingscentrum ontvangen van levende mosselen die afkomstig zijn uit:

   • 1°. productiegebieden welke gelegen zijn in de Nederlandse wateren;

   • 2°. heruitzettingsgebieden welke gelegen zijn in de Nederlandse wateren;

   • 3°. zuiveringscentra welke gelegen zijn in Nederland;

   • 4°. verwaterplaatsen welke gelegen zijn in Nederland of de Nederlandse wateren.

  • c. de inkoop van levende mosselen die niet afkomstig zijn uit de gebieden genoemd in het eerste lid, onderdeel b.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, onder 4°, worden levende mosselen die afkomstig zijn uit een verwaterplaats welke gelegen is in Nederland of de Nederlandse wateren, geacht in een verzendingscentrum te zijn ontvangen op het tijdstip waarop de mosselen worden gelost op de verwaterplaats.

Artikel 3

[Vervallen per 24-03-2007]

Verstrekken van gegevens

[Vervallen per 24-03-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 Een ondernemer verstrekt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de secretaris, namens het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum, naar waarheid de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de door de ondernemer op grond van deze verordening verschuldigde heffing.

 • 2 Een ondernemer overlegt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de secretaris, namens het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum een verklaring, van een accountant als bedoeld in de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in het eerste lid bedoelde gegevens.

 • 3 Indien blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, kunnen aan de hand van deze nieuwe gegevens of overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en/of in artikel 11 de in rekening gebrachte en/of te brengen bedragen worden herzien en het verschil worden nagevorderd of gerestitueerd.

Artikel 5

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 Indien een ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 4, eerste lid, niet of niet volledig aan het productschap heeft verstrekt vóór de in dat artikel bedoelde datum dan wel vóór de datum van de aan de ondernemer toegezonden herinnering, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffing te berekenen.

 • 2 De secretaris stelt, namens het bestuur, de betrokken ondernemer van de geschatte gegevens en het op basis daarvan berekende heffingsbedrag schriftelijk in kennis, onder mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen 3 weken na verzending van de kennisgeving aan het productschap te verstrekken.

 • 3 Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn alsnog de verzochte gegevens aan het productschap verstrekt, wordt de verschuldigde heffing berekend op basis van deze gegevens.

 • 4 Indien blijkt dat de door de ondernemer alsnog verstrekte gegevens, als bedoeld in het derde lid, onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, wordt de verschuldigde heffing berekend op basis van de door de secretaris geschatte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen.

 • 5 Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn wederom in gebreke blijft de verzochte gegevens aan het productschap te verstrekken, wordt het bedrag, zoals berekend op de wijze bedoeld in het eerste lid, in rekening gebracht.

Regeling betreffende de betaling

[Vervallen per 24-03-2007]

Artikel 6. (mandatering afslagen en derden)

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 Indien mosselen door tussenkomst van de Mosselveiling zijn verhandeld worden de op grond van deze verordening wegens het aanvoeren of kopen van de mosselen verschuldigde heffingen door de ondernemer onmiddellijk na de verkoop aan het productschap betaald.

 • 2 In de gevallen bedoeld in het eerste lid kunnen de door de aanvoerder of koper verschuldigde heffingen door de veilingadministratie ten behoeve van het productschap worden geïnd door middel van inhouding op de op de afslag gemaakte brutobesomming respectievelijk verrekening met het betaalde aankoopbedrag. Indien de heffingen op deze wijze volledig zijn geïnd, wordt de ondernemer geacht te dier zake aan zijn verplichting te hebben voldaan.

Artikel 7

[Vervallen per 24-03-2007]

Indien mosselen zonder tussenkomst van de Mosselveiling zijn verhandeld worden de op grond van deze verordening wegens het aanvoeren van de mosselen verschuldigde heffingen door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht.

Artikel 8

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 Het productschap brengt vooruitlopend op de opgave bedoeld in artikel 4 de ondernemers jaarlijks één of meer voorschotbedragen in rekening.

 • 2 Indien en voor zover aan voorschotbedragen meer is betaald dan uit hoofde van deze verordening is verschuldigd, vindt restitutie plaats.

 • 3 Het voorschotbedrag wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop het hem door het productschap in rekening is gebracht.

Artikel 9

[Vervallen per 24-03-2007]

Een nagevorderd bedrag als bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop het bedrag hem door het productschap in rekening is gebracht.

Artikel 11. (mandatering secretaris en voorzitter)

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 De secretaris is, namens het bestuur, belast met de vaststelling en oplegging van de door een ondernemer verschuldigde heffing(en), als bedoeld in artikel 2, indien deze verschuldigde heffing(en) niet reeds op grond van artikel 6 door de afslagadministratie of derden, als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Heffingsverordening 2006 ten behoeve van het productschap is/zijn geïnd.

 • 2

  • a. De oplegging van de door een ondernemer verschuldigde heffing(en), geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, door middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige ondernemer van een gedagtekende heffingsaanslag op basis van;

   • de gegevens als bedoeld in artikel 4 en/of artikel 5 en/of;

   • de bij het productschap bekende gegevens voor de heffing(en) als bedoeld in artikel 2.

  • b. De heffingsaanslag moet bevatten:

   • de naam en de woonplaats of vestigingsplaats van de heffingsplichtige ondernemer, conform de gegevens die bekend zijn bij het productschap;

   • een specificatie van het bedrag van de heffing(en) onder vermelding van de heffingsgrondslagen;

   • in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke vrijstellingen;

   • in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke verrekening met reeds betaalde voorschotbedragen;

   • het totaalbedrag van de heffingsaanslag;

   • het betalingstijdstip en informatie over de wijze van betaling;

   • de vermelding van de mogelijkheid van bezwaar met inachtneming van artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 De secretaris kan, namens het bestuur, de termijn van inzending van de gegevens als bedoeld in artikel 4 en/of 5, op verzoek van een ondernemer verlengen met een termijn die de secretaris redelijk acht.

 • 4

  • a. De secretaris kan, namens het bestuur, een voorschotbedrag, als bedoeld in artikel 8, opleggen en in rekening brengen bij de heffingsplichtige ondernemer.

  • b. De secretaris kan, namens het bestuur, het in rekening gebrachte voorschotbedrag herzien en/of opnieuw opleggen indien blijkt dat de gegevens van de heffingsplichtige ondernemer, die hier aan ten grondslag lagen, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

 • 6 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 8 De voorzitter kan in afwijking van het vierde lid, namens het bestuur, de heffingsplichtige ondernemer op diens verzoek bij de indiening van zijn bezwaarschrift:

  • a. in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de vastgestelde en opgelegde heffing(en), als bedoeld in het tweede lid, totdat de beslissing op het bezwaarschrift door de voorzitter is genomen;

  • b. een vergoeding toekennen als bedoeld in artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht;

  • c. ingeval beroep is ingesteld tegen een beslissing op het bezwaarschrift, in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de vastgestelde en opgelegde heffïng(en), als bedoeld in het tweede lid, totdat de bevoegde rechter uitspraak heeft gedaan.

 • 9 De secretaris kan in afwijking van het eerste lid, namens het bestuur, de heffingsplichtige ondernemer vrijstellen van artikel 2 indien het totaal van de door deze ondernemer verschuldigde huishoudelijke en bestemmingsheffing(en) minder is dan € 10,-.

 • 10 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het kenbaar maken en stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg bij het verkeer van berichten tussen ondernemers en het productschap met betrekking tot het bepaalde in de onderhavige verordening met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 11 De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een ondernemer om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b, binnen één week te restitueren als deze ondernemer in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a. de ondernemer dient een verzoek in bij het productschapskantoor te Yerseke onder vermelding van de partij mosselen, het productiegebied of verwatergebied waarvan deze partij afkomstig is en het productiegebied waarvoor deze partij bestemd is;

  • b. de ondernemer brengt de partij mosselen naar de ponton van de Mosselveiling en laat de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke deze partij opmeten en de tarra vaststellen als deze gegevens van de partij nog niet bekend zijn;

  • c. de ondernemer voor de betreffende partij mosselen de gegevens van de black box ter beschikking stelt indien de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke hierom verzoeken;

  • d. de ondernemer andere gevraagde gegevens ter beschikking stelt of meewerkt aan nader onderzoek indien de secretaris hierom verzoekt.

Artikel 12

[Vervallen per 24-03-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2005, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2006.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering mosselpromotie 2006.

Rijswijk, 13 oktober 2005

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 1 augustus 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 13 juli 2006, nr. TRCJZ/2005/3266.

Terug naar begin van de pagina