Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 30-10-2005 t/m 31-12-2008

Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. fonds: de Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, gevestigd te Den Haag.

 • b. commissie: de commissie die aan het fonds een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 8 van de statuten van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing gevestigd te Den Haag.

 • c. podium:

  • een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, of

  • een organisatie/vereniging zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeert of doet programmeren.

 • d. klein podium: een klein podium voldoet aan tenminste twee van de onderstaande bepalingen:

  • het podium heeft een maximale capaciteit van (zit- of staanplaatsen) van 350 bezoekers;

  • de organisatie bestaat merendeels uit vrijwilligers, eventueel onder leiding van een staf met enkele betaalde krachten;

  • het podium is een rechtspersoon waarvan het organiseren van podiumkunsten uit de statutaire doelstellingen valt af te leiden.

 • e. podiumkunstaanbieder: de producent van podiumkunst (theater- of dansgezelschap; muziekensemble; individuele musici, dj’s, acteurs, dansers, performers).

 • f. kleinschalig aanbod: voorstellingen die worden verzorgd door een klein aantal kunstenaars die in het genre toneel, dans en mime een op ontwikkeling gerichte vorm van theater en dans presenteren. In de muziek zijn klassieke en hedendaagse kamermuziek, jazz en improvisatiemuziek en wereldmuziek doorgaans kleinschalig. Overige theatervoorstellingen (inclusief dans en muziektheater) zijn ten dele kleinschalig en ten dele grootschalig. Symfonische muziek is grootschalig.

 • g. marketing: marketing is afstemming op de markt met behulp van instrumenten zoals product, promotie, prijs, plaats, personeel en partners.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het doel van de regeling is het ondersteunen van de reguliere programmering van kleinschalige podia van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 voor zover gaat om het programmeren van kleinschalig aanbod en risicovolle programmering.

 • 2 In het kader van deze regeling wordt de programmering als risicovol beschouwd als die naar het oordeel van het fonds in inhoudelijk of financieel opzicht risico’s meebrengt.

Artikel 3. Budget

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het gereserveerde budget voor dit doel in genoemde periode is maximaal € 650.000 per jaar door het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing en maximaal € 500.000,– per jaar door de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland exclusief eventuele indexering.

 • 2 De provinciale bijdragen zijn bestemd voor subsidiëring van aanvragers uit de betreffende provincie.

 • 3 In de artikelsgewijze toelichting op deze regeling staat vermeld hoe deze budgetten worden ingezet.

Artikel 4. Verplichtingen subsidieaanvragers

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een podium, dat eerder deel uitmaakte van de RKP 2005 of was opgenomen in de Provinciale Regelingen tot en met 2005, dient in de jaren 2006–2008 een in omvang vergelijkbaar minimum aantal concerten/voorstellingen te programmeren met een budget dat, omgerekend naar jaarbasis, overeenkomt met het jaar 2005.

 • 2 De voorstellingen/concerten zijn openbaar toegankelijk en er wordt entree geheven.

 • 3 Jaarlijks wordt de programmering voor het betreffende jaar opgegeven.

Artikel 5. Voor wie is de subsidie bestemd

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een aanvraag kan worden gedaan door twee categorieën podia. Het betreft:

  • a. podia die gebruik hebben gemaakt van de Regeling Kleinschalige Podia 2005 van het Fonds en podia die in het jaar 2005 waren opgenomen in de Provinciale Regelingen die door het Fonds werden uitgevoerd;

  • b. podia die in 2005 niet in de Regeling Kleinschalige Podia of de Provinciale Regelingen waren opgenomen, maar wel voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.

 • 2 Podia als bedoeld in lid 1 onder b ontvangen alleen subsidie als er voldoende budget resteert nadat de aanvragen afkomstig van podia als bedoeld onder a zijn beoordeeld.

 • 3 Een aanvraag kan worden gedaan door muziekpodia uit het gehele land en theaterpodia uit de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland.

Artikel 6. Subsidieverplichtingen per podiumkunstsector

[Vervallen per 01-01-2009]

Algemeen

 • 1 Aanvragers die subsidie ontvangen zijn verplicht mee te werken aan onderzoeken ten behoeve van een gegevensverzameling over de branche, indien het FPPM daarom verzoekt.

 • 2 Een podium voor kamermuziek dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste vier concerten per jaar te organiseren.

 • 3 Een podium voor jazz en geïmproviseerde muziek dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste zes concerten per jaar te organiseren.

 • 4 Een vlakke vloer theater dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste 50 voorstellingen per jaar te organiseren.

 • 5 Een podium voor hedendaagse muziek dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste zes concerten per jaar te organiseren.

 • 6 Een klein theater dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste vier voorstellingen per jaar te organiseren.

Artikel 7. Subsidieverplichtingen en nadere bepalingen per provincie

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op de overige artikelen in deze regeling gelden de volgende verplichtingen en bepalingen per betrokken provincie voor bijdragen uit de provinciale middelen.

Gelderland

Het budget van de provincie Gelderland is bestemd voor theaterpodia (in de provincie Gelderland). Voor deze podia (vlakke vloer theaters en kleine theaters) geldt, in afwijking van artikel 6, dat een podium tenminste 30 voorstellingen per jaar dient te organiseren, ongeacht het genre. De totale capaciteit van alle zalen van het podium mag niet meer dan 350 bezoekers zijn.

Flevoland

In uitzondering op artikel 6 hebben theaterpodia in Flevoland die tot en met 2005 waren opgenomen in de Provinciale Regelingen een voorkeursrecht om een beroep te doen op de provinciale middelen in het kader van de RKP 2006–2008, ook al voldoen zij niet aan alle verplichtingen van de regeling.

Overijssel

Het budget van de provincie Overijssel is bestemd voor theaterpodia (in de provincie Overijssel). Voor kleine theaters geldt, in afwijking van artikel 6, dat een podium tenminste 20 voorstellingen per jaar dient te organiseren, ongeacht het genre. De totale capaciteit van alle zalen van het podium mag de 600 bezoekers niet te boven gaan.

Noord-Holland

Het budget van de provincie Noord-Holland is bestemd voor theaters, kamermuziekpodia en podia voor jazz en geïmproviseerde muziek (in de provincie Noord-Holland).

In afwijking van artikel 1 onder d, kunnen ook kleine zalen van schouwburgen, waar volgens de aanvraag in voldoende mate risicovolle voorstellingen worden geprogrammeerd, in aanmerking komen voor subsidie.

Podia in de gemeente Amsterdam komen niet voor ondersteuning uit de provinciale middelen in aanmerking.

Utrecht

In afwijking van artikel 1 mag de capaciteit van de zaal groter zijn dan 350 als het podia betreft in gemeenten met minder dan 80.000 inwoners. Het belang van kleinschalige aanbod gaat hier boven de beschikbare zaalcapaciteit.

Binnen de RKP worden uit het provinciale budget niet meer dan drie podia in de gemeente Utrecht gesubsidieerd (behalve als zich nieuwe podia uit Vleuten/De Meern aandienen).

Artikel 8. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling hebben betrekking op de aan de uitvoerenden voor het optreden te betalen bedragen. Daarnaast wordt maximaal 25% aan bijkomende kosten per optreden als subsidiabel beschouwd.

 • 2 Vergoed wordt maximaal de helft van de subsidiabele kosten per optreden, maar niet meer dan het verschil tussen deze kosten en de gerealiseerde publieksinkomsten.

 • 3 De totale subsidie van het fonds aan een podium zal nooit hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag.

 • 4 Voor de afzonderlijke provincies gelden in enkele gevallen verschillende bijdragen met een verschillend maximum per theater per jaar. In de Toelichting op deze regeling staan deze bedragen vermeld.

Artikel 9. Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘Regeling Kleinschalige Podia’ van het fonds. Dit formulier kan worden ingevuld via www.fppm.nl of bij het fonds worden opgevraagd.

 • 2 Podia die vanaf 1 januari 2006 voor drie jaar in aanmerking willen komen voor opname in de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008, dienen vóór 1 oktober 2005 een aanvraag in bij het fonds. Nieuwe podia die vanaf 1 januari 2007 voor nog twee jaar in aanmerking willen komen voor ondersteuning vanuit deze regeling dienen een aanvraag in vóór 1 oktober van 2006. Nieuwe podia die vanaf 1 januari 2008 voor nog één jaar in aanmerking willen komen voor ondersteuning vanuit deze regeling dienen een aanvraag in vóór 1 oktober 2007.

 • 3 Aanvragen die na deze indientermijnen bij het fonds binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Toetsing door het fonds

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen worden bij ontvangst getoetst op volledigheid. Aanvragers van wie het subsidieverzoek niet voldoet aan de eisen uit deze regeling worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen. Aanvragen die dan nog niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

Het Fonds maakt gebruik van commissies die adviseren over de subsidieaanvragen. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.

Artikel 11. Toetsingscriteria

[Vervallen per 01-01-2009]

De commissies beoordelen de aanvragen aan de hand van onderstaande criteria. Honorering is afhankelijk van de mate waarin de aanvraag beantwoordt aan deze criteria.

 • 1. Visie

  De aanvraag is opgesteld conform het Aanvraagformulier en beantwoordt daarmee de vragen over meerjarige artistieke visie en programmering, publieksbereik en spreiding.

 • 2. De kwaliteit van de programmering

  De voorgenomen programmering sluit aan op de geformuleerde artistieke visie en ambitie van het podium en betreft optredens van professionele kunstenaars.

 • 3. Marketing

  De voorgenomen marketingstrategie sluit aan op het geformuleerde publieksbereik.

 • 4. Spreiding

  De programmering levert een bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in de regio en sluit aan op de geformuleerde omgevingsanalyse van het podium.

Artikel 12. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing neemt voor de periode 2006–2008 jaarlijks vóór 1 januari een besluit over de subsidieverlening die in dat jaar aanvangt.

  De subsidieverlening bestaat uit een subsidiebesluit voor het eerste jaar en indien van toepassing een reservering van hetzelfde budget voor de resterende jaren van de subsidieperiode.

 • 2 De beschikking vermeldt de hoogte van de verleende subsidie en voor welke activiteiten en voor welke periode de subsidieverlening geldt.

 • 3 In de beschikking kunnen voorwaarden en nadere verplichtingen worden vermeld. In ieder geval gelden de subsidieverplichtingen die deel uitmaken van de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008. Deze zijn opgenomen in Bijlage 1 – Subsidieverplichtingen Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008.

Artikel 13. Vaststelling van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De vaststelling van de jaarlijkse subsidie geschiedt op basis van de evaluatie van het programma en de marketing aan de hand van standaardformulieren en daarbij in te dienen declaraties en bewijsstukken van het podium.

 • 2 Ieder jaar moeten de evaluatie en declaraties over het voorafgaande jaar uiterlijk twee maanden na afloop van dat jaar, dus telkens vóór 1 maart, bij het fonds worden ingediend.

 • 3 De afhandeling en goedkeuring door het fonds van de evaluatie en declaraties over het voorgaande jaar alsmede het overzicht van de programmering van het lopende jaar, zijn voorwaarden om de reservering voor het komend jaar in een subsidiebeschikking om te zetten.

Artikel 14. Bezwaar en beroep

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een aanvrager kan bezwaar maken tegen besluiten van het fonds. Op de bezwaarschriftenprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2 Indien een brief van het fonds besluiten bevat staan in de brief de rechtsmiddelen aangegeven.

Artikel 15. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van de Staatscourant.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Het

bestuur

van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, de

voorzitter

,
namens deze:
de

directeur

,

M. van Ginkel

Bijlage 1. Subsidieverplichtingen behorend bij de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

[Vervallen per 01-01-2009]

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

U ontvangt van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) subsidie. Het verkrijgen van deze subsidie brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zowel van u als aanvrager jegens het FPPM, als andersom. Indien u aan deze verplichtingen geen gevolg geeft, kan het FPPM besluiten de subsidieverlening in te trekken of het subsidiebedrag te verlagen.

Project

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze verplichtingen hanteren wij het begrip project. Hieronder wordt in dit verband de door uw instelling geprogrammeerde en (mede) door het FPPM gesubsidieerde kleinschalige voorstellingen/concerten begrepen.

BTW

[Vervallen per 01-01-2009]

Alle verstrekte subsidies zijn inclusief eventuele BTW.

 • I. Verplichtingen aanvrager

  • a. Administratie en organisatie

   U zorgt ervoor dat de projectadministratie en de organisatie met betrekking tot het project op overzichtelijke en doelmatige wijze worden gevoerd. De projectadministratie dient aan te sluiten op de in de aanvraag opgenomen begroting. Deze administratie geeft een juist, volledig en actueel beeld van het (financiële) verloop van het project. De administratie en de daarbij behorende bewijsstukken bewaart u ten minste gedurende vijf jaar na de vaststelling van de subsidie, en is op verzoek van het FPPM te overleggen.

  • b. Correspondentie

   Bij alle correspondentie dient u het dossiernummer te vermelden. Dit dossiernummer treft u aan op de subsidiebeschikking.

  • c. Vermelding van het FPPM in uw publiciteitsuitingen

   U dient het logo of naamsvermelding van het FPPM te plaatsen op al uw publiciteitsuitingen (drukwerk, website, etc.) die op het project betrekking hebben. U vindt ons logo op de website: www.fppm.nl.

  • d. Toegangskaarten

   Op verzoek van het FPPM worden ten behoeve van monitoring jaarlijks tot 4 gratis toegangskaarten per jaar ter beschikking gesteld voor het project. De ontvangen toegangskaarten worden door het FPPM uitsluitend ter beschikking gesteld van bestuur, medewerkers of adviseurs van het fonds. In overleg worden, indien redelijk en gemotiveerd, desgewenst meer dan 4 kaarten ter beschikking gesteld.

  • e. Verslaglegging en verantwoording

   U brengt jaarlijks verslag uit van het project aan het FPPM. Dit verslag dient u steeds binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar (dus uiterlijk op 1 maart) in te dienen. Het verslag dient goedgekeurd te zijn door een daartoe bevoegde functionaris en bestaat uit een inhoudelijk en een financieel verslag.

   Het inhoudelijke verslag bevat:

   • Een evaluatie van het project

   • Een cijfermatig overzicht van het project, conform een door het FPPM voorgeschreven model

   • Een beschrijving van uw plannen met betrekking tot het project voor het komende jaar

   • Een opgave van de programmering, voor zover bekend, voor het komende jaar.

   Het financieel verslag bevat:

   – Een financiële verantwoording (declaratie) conform een door het FPPM voorgeschreven model. Een accountantsverklaring is niet noodzakelijk.

  • f. Wijzigingen in uw plan

   De subsidie is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het in de beschikking genoemde project, binnen de in de beschikking genoemde periode. Indien zich substantiële wijzigingen voordoen in de planning of anderszins inhoudelijk en/of financieel, dient u het FPPM daarvan per omgaande schriftelijk in kennis te stellen.

  • g. Verrekening na vaststelling subsidie

   Mocht het voorkomen dat u teveel en/of ten onrechte betaalbaar gestelde voorschotten ontvangt, dan stort u dit binnen veertien dagen na ontvangst van de vaststelling terug, tenzij het FPPM heeft besloten tot verrekening op andere wijze.

   De subsidie kan nooit meer bedragen dan het verleende bedrag.

 • II. Verplichtingen FPPM

  • a. Vaststelling van de subsidie – Financiële Afwikkeling

   Het FPPM streeft er naar binnen zes weken na ontvangst van de verantwoording de subsidie vast te stellen. Binnen veertien dagen na deze vaststelling wordt de subsidie onder verrekening van eventueel reeds betaalde voorschotten per bank/giro uitbetaald.

   De subsidie kan evenwel nooit meer bedragen dan het verleende bedrag.

   Het FPPM behoudt zich het recht voor de (slot-)betaling aan te houden indien en zolang de aanvrager niet voldoet aan zijn verplichtingen in een andere subsidierelatie met het FPPM.

  • b. Bevoorschotting en restbetaling.

   U ontvangt binnen 14 dagen na dagtekening van de subsidiebeschikking een voorschot van 80% van de verleende subsidie voor her eerste jaar. Na goedkeuring van uw jaarlijks verslag ontvangt u het restantbedrag. U ontvangt dan ook weer een voorschot van 80% voor het volgende jaar.

Terug naar begin van de pagina