Instellingsbesluit Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

[Regeling vervallen per 15-10-2015.]
Geldend van 14-06-2013 t/m 14-10-2015

Instellingsbesluit Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. De Commissie: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2015]

De Commissie heeft tot taak te beoordelen of gedragsinterventies (kunnen) leiden tot vermindering of het voorkomen van recidive van de deelnemers, te adviseren aan de Minister over de effectiviteit van gedragsinterventies en te communiceren over haar activiteiten.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2015]

 • 1 De Commissie heeft een voorzitter en ten hoogste dertien overige leden.

 • 2 De voorzitter en de overige leden worden, de Commissie gehoord, door de Minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaren. Herbenoeming kan eenmaal en voor ten hoogste vier jaren aansluitend plaatsvinden.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan de Minister een lid voor een tweede maal aansluitend herbenoemen voor een periode van ten hoogste twee jaren indien dat wenselijk is voor de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden van de Commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2015]

 • 1 De leden van de Commissie worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor een goede vervulling van de in artikel 3 genoemde taken.

 • 2 Van de Commissie maken in ieder geval deel uit:

  • a. deskundigen op het gebied van gedragswetenschappen;

  • b. deskundigen op het gebied van de uitvoeringspraktijk;

Artikel 7

[Vervallen per 15-10-2015]

 • 1 De leden van de Commissie worden op eigen aanvraag door de Minister ontslagen.

 • 2 De leden kunnen voorts door de Minister worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 8

[Vervallen per 15-10-2015]

 • 1 De Commissie heeft een secretaris.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

 • 3 Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd.

 • 4 De secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van de Commissie.

 • 5 De Minister benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, na overleg met de voorzitter van de Commissie, de secretaris en de andere medewerkers.

 • 6 De Minister draagt, na overleg met de Commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de Commissie.

Artikel 9

[Vervallen per 15-10-2015]

 • 1 De Commissie stelt een reglement vast. Dit bevat in ieder geval regels over werkwijzen en procedures met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de in artikel 3 genoemde taken.

 • 2 Het reglement alsmede elke wijziging daarvan wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan de Minister en behoeft diens goedkeuring.

Artikel 10

[Vervallen per 15-10-2015]

De Commissie kan zich op onderdelen van haar taak laten bijstaan door personen van zowel binnen als buiten de overheid, van wie de deskundige inbreng van belang kan zijn in verband met de zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming van de beoordeling van gedragsinterventies.

Artikel 11

[Vervallen per 15-10-2015]

De Commissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van de werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag wordt aan de Minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 12

[Vervallen per 15-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Dit besluit en de bijbehorende toelichting zullen worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 12 oktober 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina