Besluit vaststelling perioden aanvragen IOP-preadvies

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 16-10-2005 t/m 15-11-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 oktober 2005, nr. WJZ 5063470, houdende vaststelling van perioden voor het aanvragen van een IOP-preadvies

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2005]

Verzoeken om een preadvies als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s kunnen worden ingediend:

  • a. voor het onderzoekprogramma Mens–Machine Interactie in de periode van de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 28 oktober 2005;

  • b. voor het onderzoekprogramma Precisietechnologie in de periode van de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 28 oktober 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 oktober 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina