Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rijksdienst [...] Wegverkeer vanaf 1951 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

Geldend van 03-12-2005 t/m heden

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rijksdienst voor het Wegverkeer vanaf 1951 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 juli 2005 nr. arc-2005.02405/1);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Directeur Advies- en Coördinatiecentrum

,

H. ter Hors

Basiselectiedocument vanaf 1951 geldend voor de zorgdragers de RDW en de minister van Verkeer en Waterstaat

Doxis Informatiemanagers

drs. W.E. Overeem

Definitief/november 2005

Lijst van afkortingen

APK: Algemeen Periodieke Keuring

AWB: Algemene Wet Bestuursrecht

BSD: Basisselectiedocument

CBV: Coördinatieberaad Voertuigbeleid

CBM: Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting

CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau

EC: Europese Commissie

ECE: Economic Commission for Europe

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

RTL: Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen

V&W: Verkeer en Waterstaat

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

ZBO: Zelfstandig Bestuursorgaan

1. Inleiding

1.1. Verantwoording

Deze lijst is een selectielijst zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Archiefbesluit 1995. De lijst is opgezet als basisselectiedocument (BSD). Het grootste deel van het BSD bestaat uit handelingen beschreven in het rapport institutioneel onderzoek (RIO) Het blik waardig keuren, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de RDW, 1951–.

In 1997 is reeds een ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Rijksdienst Wegverkeer’ voor de RDW vastgesteld. Dit BSD was gebaseerd op het RIO De Heilige Koe geboekstaafd, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 1951–19941 . In de onderzochte periode was de RDW nog een dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door de verzelfstandiging van de RDW in 1996 was dit BSD niet meer actueel en was het noodzakelijk nieuw institutioneel onderzoek te verrichten en een nieuw BSD op te stellen.

Met de vaststelling van de voorliggende selectielijst, zal de selectielijst uit 1997 komen te vervallen. Om een grondslag te behouden voor de selectie van archiefbescheiden uit de periode voor de verzelfstandiging van de RDW, zijn ook de handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd in dit BSD opgenomen. Omdat de RDW in deze periode nog deel uitmaakte van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, hebben deze handelingen als actor de minister van Verkeer en Waterstaat. De handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd die nu nog actueel zijn, zijn overigens ook in het RIO Het blik waardig keuren opgenomen. Wel hebben deze handelingen vanwege herformulering, splitsing of samenvoeging met een andere handeling soms een ander nummer gekregen2. De afgesloten handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd, dat wil zeggen de handelingen die niet meer uitgevoerd worden, zijn wel in dit BSD opgenomen, maar niet in het bijbehorende RIO.

Het RIO Het blik waardig keuren bevat ten opzichte van De Heilige Koe geboekstaafd ook een aantal nieuwe handelingen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Het betreft de handelingen die de minister uitvoert in het kader van zijn ministeriële verantwoordelijkheid voor de RDW, zoals het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht en het goedkeuren van de jaarstukken.

Het BSD is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie van de archiefbescheiden van de RDW en bepaalde archiefbescheiden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat of de neerslag zijn van het handelen van de RDW op zijn werkterrein en het handelen van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de RDW.

In dit basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van de handelingen van de RDW verdeeld in naar het Nationaal Archief over te brengen – en dus voor permanente bewaring in aanmerking komende – documentaire neerslag en op termijn te vernietigen documentaire neerslag.

Voorafgaand aan de eigenlijke selectielijst wordt in deze inleiding enige aanvullende informatie gegeven. Ten eerste worden de hoofdlijnen van het taakgebied van de RDW aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen van en de criteria voor de selectie en wordt de procedure van vaststelling van het basisselectiedocument beschreven. Tenslotte volgen enkele praktische aanwijzingen en opmerkingen ten behoeve van het gebruik van dit BSD.

1.2. Hoofdlijnen van het handelen van de RDW

Op 9 februari 1951 werd de Rijksdienst voor het Wegverkeer een zelfsandige dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De dienst hield zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de toelating en de registratie van voertuigen en voertuigtypen en het toezicht hierop. Op 1 juli 1996 werd de dienst een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Op die datum wijzigde de naam van de organisatie in RDW en maakte de organisatie niet langer deel uit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De verzelfstandiging betekende een wijziging van het takenpakket van de RDW. Voortaan hield de RDW zich met name bezig met uitvoerende taken. De ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving bleef berusten bij de minister van Verkeer en Waterstaat.

Bij de uitvoering van het beleid heeft de RDW de volgende vier kerntaken:

Toelating

 • het toelaten van voertuigen tot de weg door middel van het afgeven van goedkeuringen (met betrekking tot voertuigen en voertuigtypes, voertuigonderdelen, systemen, inrichtingen en bijzondere constructies) op basis van technische voorschriften;

 • het keuren van voertuigen, met name van voertuigen met een bijzondere toepassing zoals ambulances en bussen;

 • het verstrekken van ontheffingen voor uitzonderlijke transporten voor de rijkswegen.

Documentafgifte

 • de afgifte van kentekenbewijzen, rijbewijzen en bromfietscertificaten;

 • de afgifte van verklaringen ten behoeve van de verkrijging van taxikentekenplaten.

Toezicht en controle

 • het erkennen van bedrijven om te keuren (APK), constructiewijzigingen aan te brengen (tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties), kentekenplaten af te geven, of voertuigen in de bedrijfsvoorraad op te nemen;

 • het toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven;

 • het toezicht houden op de productie en de kwaliteitssystemen van houders van typegoedkeuringen;

 • het handhaven van voertuiggebonden verplichtingen op het gebied van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en de APK;

 • het faciliteren van handhaving en opsporing.

Registratie en informatieverstrekking

 • het verzamelen, bewerken en beheren van diverse basisregisters, zoals het kentekenregister, het Centraal Register Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen en het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister;

 • het verstrekken van informatie uit de registers.

Deze taken van de RDW richten zich onder meer op houders en eigenaren van voertuigen, organisaties en personen die bezig houden met de productie, reparatie en het keuren van voertuigen, organisaties die zich inzetten voor veiligheid in het verkeer en instanties die zich bezig houden met de bestrijding van fraude en criminaliteit rond voertuigen.

Hoewel de RDW sinds de verzelfstandiging met name uitvoerende taken verricht, voert de organisatie ook nog enkele beleidsgerelateerde handelingen uit. Op nationaal niveau voorziet de RDW de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening gevraagd en ongevraagd van advies; op Europees niveau neemt de RDW namens verschillende ministers deel aan overleggen van de Europese Unie en de Economic Commission for Europe over voertuigtechnische onderwerpen.

Het doel dat de overheid via het optreden van de RDW tracht te verwezenlijken is het bewaken van de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse wagenpark, het registreren van gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten, het verstrekken van correcte en volledige informatie aan derden hieromtrent en het scheppen van voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit in opdracht van de Nederlandse overheid.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen op het werkterrein van de RDW wordt voor wat betreft de periode voor de verzelfstandiging in 1996 verwezen naar het RIO De Heilige Koe geboekstaafd; meer uitgebreide informatie over het handelen van de RDW na de verzelfstandiging kan gevonden worden in het RIO Het blik waardig keuren.

1.3. Overzicht gebruikte actoren

De RIO’s De Heilige Koe geboekstaafd en Het blik waardig keuren beschrijven niet zozeer een beleidsterrein, als wel het werkterrein van de RDW. De RDW is dan ook de voornaamste actor die in dit BSD is opgenomen. Omdat – zoals reeds aangegeven – dit BSD ook de handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd bevat, is ook de minister van Verkeer en Waterstaat actor van een groot aantal handelingen. Naast de RDW en de minister van Verkeer en Waterstaat zijn de Raad voor de Periodieke Veiligheidskeuringen Voertuigen, de Raad van Toezicht van de RDW en de Ondernemingsraad van de RDW als actor opgenomen

1.3.1. Zorgdrager: de minister van Verkeer en Waterstaat

De minister van Verkeer en Waterstaat

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd opgericht in 1947. In 1946 werd het ministerie van Verkeer en Energie gewijzigd in het ministerie van Verkeer. Bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1947 wordt Waterstaat, dat sinds 16 augustus 1945 is ondergebracht bij Openbare Werken en Wederopbouw, overgedragen aan Verkeer, dat voortaan het ministerie van Verkeer en Waterstaat heet.

De minister van Verkeer en Waterstaat oefent in grote lijnen de volgende taken uit:

 • de zorg voor het vervoer van goederen en personen over land (weg en rails), over het water en door de lucht;

 • de zorg voor de waterhuishouding;

 • de beveiliging van het land tegen het water.

Tot 1996 was de Rijksdienst voor het Wegverkeer een zelfstandige dienst binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat, hield de dienst zich bezich met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van het wegverkeer. Na de verzelfstandiging van de RDW in 1996, bleef de minister verantwoordwoordelijk voor beleidsvorming; de uitvoerende taken gingen over naar de RDW. Verder houdt de minister in beperkte mate toezicht op de RDW.

De Raad voor de Periodieke Veiligheidskeuringen Voertuigen

Deze raad is ingesteld per algemene maatregel van bestuur van 28 april 1980. De raad adviseerde de minister over aangelegenheden betreffende de Algemene Periodieke Keuring. In deze Raad hadden zitting:

 • vertegenwoordigers van organisaties werkzaam op het terrein van verkeer en vervoer;

 • deskundigen op het gebied van keuringen en voertuigtechniek.

De Raad is als gevolg van de Wet Raad voor verkeer en waterstaat per 12 maart 1992 opgeheven.

1.3.2. Zorgdrager: de RDW

De RDW

De op 2 september 1949 ingestelde Rijksdienst voor het Wegverkeer werd op 19 februari 1951 een zelfstandige dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 1 juli 1996 is de RDW een zelfstandig bestuursorgaan. De RDW heeft als voornaamste taken het (laten) keuren van voertuigen en voertuigtypen, het afgeven van voertuiggerelateerde documenten, het registreren van voertuiggegevens en het verstrekken van informatie uit de registers.

De Raad van Toezicht van de RDW

Ter compensatie van de verminderde ministeriële verantwoordelijkheid als gevolg van de verzelfstandiging werd door de minister van Verkeer en Waterstaat een Raad van Toezicht ingesteld. De voornaamste taken van de Raad van Toezicht zijn het toezicht houden op en het adviseren van de directie van de RDW en het goedkeuren van de besluiten die de directie over bepaalde aangelegenheden neemt.

De Ondernemingsraad van de RDW

Sinds 1996 heeft de RDW een Ondernemingsraad. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad komen voort uit de Wet op de Ondernemingsraden. De ondernemingsraad voorziet de directie van adviezen en kan initiatiefvoorstellen bij de directie indienen. Bepaalde besluiten van de directie hebben de instemming van de Ondernemingsraad nodig.

1.4. Selectiedoelstelling en -criteria

Bij de beslissing of de neerslag van een handeling al dan niet voor blijvende bewaring in aanmerking komt wordt uitgegaan van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst. Deze doelstelling is erop gericht dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn. Hierdoor worden bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig gesteld voor blijvende bewaring.

Om deze selectiedoelstelling te bereiken is in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn een aantal algemene selectiecriteria ontwikkeld, dat op elk taakgebied of beleidsterrein toepasbaar is. Deze criteria zijn positief geformuleerd: in het schema zijn uitsluitend de criteria opgenomen voor handelingen die voor permanente bewaring in aanmerking komen. Deze handelingen worden gewaardeerd met ‘Bewaren’ (B), onder vermelding van het desbetreffende criterium. De neerslag van deze handelingen dient overgedragen te worden aan het Nationaal Archief. De handelingen die niet aan één van de selectiecriteria voldoen, worden gewaardeerd met ‘Vernietigen’ (V). De neerslag die uit deze handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen.

Aan de met een ‘V’ gewaardeerde handelingen is een vernietigingstermijn gekoppeld. Deze termijn is in overleg met medewerkers van de RDW bepaald. Voor gegevens uit het Kentekenregister zijn in het privacyreglement Kentekenregister. Deze termijnen zijn overgenomen in handeling 57 van dit BSD. Voor de handelingen die overgenomen zijn uit De Heilige Koe geboekstaafd is de vernietigingstermijn uit het bij dat RIO horende BSD overgenomen, tenzij die termijn niet langer aansluit bij de huidige bedrijfsvoeringsbelangen van de RDW.

Archiefbescheiden mogen niet eerder vernietigd worden dan dat de vernietigingstermijn verstreken is. Bij zaaksgewijs geordende archiefbescheiden wordt de vernietigingstermijn geacht in te gaan na beëindiging van de zaak waartoe de bescheiden behoren, gerekend vanaf het jongste document in het dossier.

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

1.5. Vaststellingsprocedure

In juli 2004 is het ontwerp-BSD door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 maart 2005 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdragers, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 20 juli 2005 bracht de RvC advies uit (arc-2005.02405/1), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

 • De waardering van de handelingen 44, 49 en 62 zijn gewijzigd in V 10 jaar.

 • De waardering van de handelingen 24, 29, 33, 35, 49, 51, 71 en 72 zijn gewijzigd in B5.

 • Handeling 110 is gewijzigd in V 10 jaar na einde dienstverband.

 • Handeling 113 en 114 zijn aangevuld om een langere vernietigingstermijn toe te kennen aan gegevens met betrekking tot de ontwikkeling of het beheer van de IT-infrastructuur.

Daarop werd het BSD op 7 oktober 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat [C/S&A/05/2030] en de Rijksdienst voor het Wegverkeer [C/S&A/05/2031] vastgesteld.

1.6. Leeswijzer

Dit BSD is uit dezelfde handelingenblokken opgebouwd als het RIO. Ieder blok is identiek opgebouwd:

(X): Het unieke volgnummer van de handeling. Dit nummer is uniek voor de handeling en wordt in het BSD overgenomen. De handelingnummers tot en met 76 zijn afkomstig uit De Heilige Koe geboekstaafd; de nummers vanaf 77 zijn nieuwe nummers afkomstig uit Het blik waardig keuren.

Handeling: Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces. De handelingen zijn positief geformuleerd, terwijl de negatieve formulering daarbij inbegrepen is. Zo valt onder handeling: ‘het verlenen van een erkenning’ ook het wijzigen, schorsen of het intrekken van die erkenning.

De handelingen met de nummers tot en met 76 zijn overgenomen uit De Heilige Koe geboekstaafd; hogere handelingsnummers zijn afkomstig uit Het blik waardig keuren

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld waarin de handeling is verricht. Wanneer geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling op het moment van het verschijnen van dit RIO nog steeds uitgevoerd.

Het kan voorkomen dat de op basis van wet- en regelgeving geformuleerde handelingen (nog) niet worden uitgevoerd. Ter completering van de van de context zijn ook deze handelingen opgenomen.

Grondslag/ Bron: De grondslag is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Het artikel van de wet of regeling en de vindplaats daarvan wordt hierbij weergegeven.

Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron (bij voorbeeld een jaarverslag of een interview) worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.

Waardering: Waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen). Bij handelingen die met een B zijn gewaardeerd, is het gehanteerde selectiecriterium vermeld; handelingen die met een V zijn gewaardeerd, zijn voorzien van een vernietigingstermijn. Indien noodzakelijk is een nadere toelichting op de waardering gegeven.

Opmerking: Deze aanvullende informatie wordt slechts verstrekt wanneer de strekking van een handeling toelichting behoeft.

In de selectielijst zijn de handelingen ingedeeld per zorgdrager en vervolgens per actor. Bij de actor de minister van Verkeer en Waterstaat zijn eerst de niet meer actuele handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd weergegeven. Deze zijn niet in Het blik waardig keuren opgenomen. Daarna volgen de handelingen uit Het blik waardig keuren. De handelingen uit Het blik waardig keuren zijn op dezelfde wijze ingedeeld als in het RIO. De indeling is aangegeven door middel van tussenkoppen.

2. Selectielijst

2.1. Zorgdrager: de minister van Verkeer en Waterstaat

2.1.1. Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat

2.1.1.1. Niet meer actuele handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd

(21.)

Handeling: het opstellen van regelingen met betrekking tot de geleidelijke invoering van de verplichting tot periodieke keuring van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers

Periode: 1980–1994

Grondslag: art. 27 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217), vervallen in 1994 (Stb. 1994, 450)

Waardering: B (1)

(25.)

Handeling: het vaststellen van regels met betrekking tot de indiening van een verzoek tot herkeuring

Periode: 1980–1994

Grondslag: art. 7 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217), vervallen in 1994 (Stb. 1994, 450)

Waardering: B (1)

Opmerking: Het gaat hier om de herkeuringen die door de aanvrager van een afgewezen APK-keuring kan worden aangevraagd indien volgens hem de goedkeuring ten onrechte geweigerd is

(30.)

Handeling: het vaststellen van regels omtrent de groepen voertuigen waarvoor een erkenning als keuringsinstantie voor de periodieke keuring kan gelden

Periode: 1980–1994

Grondslag: art. 22 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217), vervallen in 1994 (Stb. 1994, 450)

Waardering: B (1)

(34.)

Handeling: het vaststellen van de gelijkwaardigheid van diploma’s en getuigschriften met betrekking tot de erkenning als keuringsinstantie voor de periodieke keuring

Periode: 1982–1995

Grondslag: Regeling houdende vaststelling eisen voor een erkenning voor de periodieke keuring etc. (Stcrt. 1982, 253)

Waardering: B (1)

(47.)

Handeling: het aanwijzen van postkantoren voor de afgifte van delen II van kentekenbewijzen

Periode: 1974–1989

Grondslag: art. 1e Reglement Kentekenregistratie

Waardering: B (1)

Opmerking: deze handeling werd uitgevoerd binnen de RDW en het Staatsbedrijf der PTT

(50.)

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het gebruik van kentekenbewijzen die geen deel drie bevatten

Periode: 1974–1994

Grondslag: art. 6 lid 3 Reglement Kentekenregistratie

Waardering: B (1)

(67.)

Handeling: het ongeldig verklaren en (tijdelijk) innemen van vanwege de minister afgegeven rijbewijzen

Periode: 1951–1991

Grondslag: art. 18 lid 1, art. 19 Wegenverkeerswet 1935

Waardering: V, 10 jaar

Opmerking: Sinds 1992 trekt het Openbaar Ministerie zelf de rijbewijzen in en muteert ze zelf in het register

(68.)

Handeling: het aankondigen in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad van ongeldigverklaringen van rijbewijzen

Periode: 1951–1991

Grondslag: art. 18 lid 3 Wegenverkeerswet 1935

Waardering: V, 5 jaar

Opmerking: Sinds 1992 worden de rijbewijzen door het Openbaar Ministerie ingetrokken; het Openbaar Ministerie verzorgt sinds die tijd ook zelf de bekendmaking

(69.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van houders van vanwege de minister afgegeven rijbewijzen

Periode: 1951–1986

Grondslag: art. 120 Wegenverkeersreglement

Waardering: V, 1 jaar

microfilm: V, 11,5 jaar

Opmerking: Vanaf 1986 vindt er een landelijke centrale registratie van alle afgegeven rijbewijzen plaats

2.1.1.2. Handelingen uit Het blik waardig keuren

De organisatie van de RDW

(77.)

Handeling: het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4j lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(78.)

Handeling: het toekennen van een vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4m lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen van het besluit

(79.)

Handeling: het geven van goedkeuring aan besluiten van de directie van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(80.)

Handeling: het geven van goedkeuring aan het reglement waarin de werkwijze van de Raad van Toezicht wordt geregeld

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l lid 5 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(81.)

Handeling: het vaststellen van regels over de inrichting van de begroting, het financiële meerjarenbeleidsplan en de jaarstukken van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4t lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (3)

(82.)

Handeling: het vaststellen van aandachtspunten voor de accountantscontrole van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4t lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (3)

(83.)

Handeling: het vaststellen van een informatiestatuut Dienst Wegverkeer

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4u lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(84.)

Handeling: het, ingeval van een onbehoorlijke taakuitoefening, onttrekken van bevoegdheden aan de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4x Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

Opmerking: dit besluit wordt – indien van toepassing – gezamenlijk genomen met de minister die eerst verantwoordelijk is voor de wet waaruit de bevoegdheid voortkomt

(96.)

Handeling: het vaststellen van bedragen tot waar de directie van de RDW geldleningen mag aangaan of garanderen zonder daarvoor een goedkeuring van de minister van V&W nodig te hebben

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen besluit

(98.)

Handeling: het aangaan van (mantel)overeenkomsten met derden in het kader van de taakuitoefening van de RDW

Periode: 1951–1996

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging

Opmerking: Hieronder wordt ook gerekend het systeem van Europese aanbestedingen

(100.)

Handeling: het vaststellen van de tarieven voor diverse diensten van de RDW

Periode: 1974–1996

Grondslag: art. 9e, 9g, 9j, art. 20 en art. 21 Wegenverkeerswet 1935

art. 14 lid 1, art. 19 lid 2 Reglement Kentekenregistratie

art. 1 Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten (Stb. 1979, 175)

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

(102.)

Handeling: het vaststellen van modellen voor formulieren die in het administratieve verkeer met cliënten gebruikt moeten worden en voor andere bescheiden

Periode: 1974–

Grondslag: art. 15, art. 18 lid 1 en art. 19 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217)

art. 9 Wegenverkeerswet 1935

art. 1c Reglement kentekenregistratie

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

Opmerking: De minister van V&W is na de verzelfstandiging van de RDW verantwoordelijk gebleven voor de vaststelling van een aantal modellen, waaronder modellen voor APK-keuringsrapporten, rijbewijzen, kentekenbewijzen en kentekenplaten.

Het internationale beleid

(1.)

Handeling: het participeren in Working Party 29 van de ECE en de daaronder ressorterende werkgroepen

Periode: 1958–1996

Bron: interview

Waardering: B (1)

(2.)

Handeling: het optreden als sponsor voor ECE-reglementen, te weten: het samen met een ander aangesloten land indienen van een concept-reglement bij de secreraris-generaal van de Verenigde Naties

Periode: 1958–

Waardering: B (1)

(3.)

Handeling: het toetsen van ECE-reglementen aan de Nederlandse regelgeving en het voorbereiden van het toetreden tot ECE-reglementen en de daarbij behorende notificaties aan de Verenigde Naties

Periode: 1958–

Bron: interview

Waardering: B (1)

(4.)

Handeling: het participeren in de vergaderingen van werkgroepen in het kader van de Commissie van de Europese Unie, ter voorbereiding van richtlijnen op het gebied van technische eisen aan motorvoertuigen en aan testprocedures

Periode: 1970–1996

Bron: interview

Waardering: B (1)

(5.)

Handeling: het participeren in de vergaderingen van werkgroepen in het kader van de Raad van de Europese Unie, ter voorbereiding van richtlijnen op het gebied van technische eisen aan motorvoertuigen en aan testprocedures

Periode: 1970–1996

Bron: interview

Waardering: B (1)

(6.)

Handeling: het participeren in de vergaderingen van comités voor de aanpassing van richtlijnen aan de technische vooruitgang

Periode: 1970–1996

Grondslag: kaderrichtlijnen 70/156/EEG (motorvoertuigen en aanhangwagens); 92/61/EEG (motorvoertuigen op 2- of 3-wielen); 74/150/EEG (landbouwvoertuigen) en 77/143EEG (APK-keuringen)

Waardering: B (1)

Opmerking: Deze vergaderingen vinden plaats in het kader van de Europese Unie

Vorming van wet- en regelgeving en beleid

(7.)

Handeling: het voorbereiden van AMVB’s en wijzigingen van de Wegenverkeerswet waarin nadere regelingen worden gegeven met betrekking tot de technische aspecten van het verkeer op de weg en met betrekking tot de afgifte en registratie van kentekenbewijzen

Periode: 1951–

Grondslag: o.m.

art. 2 Wegenverkeerswet 1935

art. 1 lid e, art. 4q lid 2, art. 21 lid 1, art. 22 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(8.)

Handeling: het stellen van nadere eisen met betrekking tot de inrichting, de belading en de verlichting van voertuigen

Periode: 1951–

Grondslag: Hoofdstuk IV van het Wegenverkeersreglement, 28 augustus 1950, Stb. K 377; de implementatiebepalingen van de EEG-richtlijnen terzake

art. 71 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(9.)

Handeling: het notificeren van de Europese Commissie van door Nederland voorgenomen regelgeving die technische eisen aan voertuigen (of onderdelen daarvan) oplegt

Periode: 1983–

Grondslag: art. 8, richtlijn 83/189/EEG

Waardering: V, 20 jaar

(10.)

Handeling: het opstellen dan wel medewerken aan de opstelling van keuringseisen en keuringsreglementen ten behoeve van typekeuringen gebaseerd op nationale regelgeving

Periode: 1951–

Grondslag: De betreffende bepalingen van of volgend uit de Wegenverkeerswet; Wet autovervoer personen; Wet personenvervoer; Rijtijdenwet; Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen; Wet ambulancevervoer; Wet gevaarlijke stoffen; Wet geluidshinder; Wet luchtverontreiniging

Waardering: B (1)

(22.)

Handeling: het aangeven van keuringen van motorvoertuigen en aanhangwagens die gelijkwaardig zijn aan de periodieke keuring

Periode: 1980–

Grondslag: art. 9c lid 1b Wegenverkeerswet 1935

art. 73 lid 1a Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(23.)

Handeling: het aangeven van gevallen waarin een periodieke keuring niet is vereist

Periode: 1980–

Grondslag: art. 5 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers

art. 73 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(24.)

Handeling: het vaststellen van keuringseisen en regels omtrent de wijze van apk-keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers

Periode: 1980–

Grondslag: art. 9e lid 2, 6 en 7, art. 9g lid 1 Wegenverkeerswet 1935

art. 71, art. 76 lid 3, art. 78 lid 1, art. 79 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(29.)

Handeling: het vaststellen van eisen waaraan moet worden voldaan om voor erkenning voor instelling die keuringsrapporten mag afgeven in aanmerking te komen

Periode: 1980–

Grondslag: art. 17 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217), vervallen in 1994 (Stb. 1994, 450)

art. 84 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(33.)

Handeling: het vaststellen van regels omtrent de voorschriften die aan een erkenning worden verbonden

Periode: 1980–

Grondslag: art. 23 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217), vervallen in 1994 (Stb. 1994, 450)

art. 83 lid 4 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(35.)

Handeling: het stellen van nadere regelingen omtrent de uitvoering van steekproeven in het kader van het toezicht op de uitvoering van de APK

Periode: 1980–

Grondslag: art. 24 en 25 Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (Stb. 1980, 217), vervallen in 1994 (Stb. 1994, 450)

art. 86 lid 6 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(44.)

Handeling: het vaststellen van uitzonderingen op de regel van het verplicht voeren van kentekens

Periode: 1952–

Grondslag: art. 9 Wegenverkeerswet 1935

art. 37 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar

(49.)

Handeling: het geven van aanwijzingen omtrent het gebruik van kentekens met een bijzondere cijfer/letter-combinatie

Periode: 1974–

Grondslag: art. 4 lid 2 Reglement kentekenregistratie

art. 38 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar

(51.)

Handeling: het geven van regels met betrekking tot de afgifte van handelaarskentekens- en kentekenbewijzen

Periode: 1974–

Grondslag: art. 24 lid 3 Reglement kentekenregistratie

art. 37 lid 7 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(53.)

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop van een handelaarskenteken- of kentekenbewijs gebruik mag worden gemaakt

Periode: 1974–

Grondslag: art. 24 lid 4 Reglement kentekenregistratie

art. 37 lid 7 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(62.)

Handeling: het vaststellen van de bij afgifte en registratie van rijbewijzen en bij de raadpleging van het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister in acht te nemen regelingen

Periode: 1974–

Grondslag: diverse artikelen Wegenverkeersreglement

art. 109 lid 5, art. 113 lid 1 en 4, art. 116, art. 118 lid 2, art. 119, art. 120 lid 1, art. 126 lid 5, art. 127 lid 3, art. 128 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar

(71.)

Handeling: het formuleren van regels en eisen ten behoeve van de verlening van ontheffingen voor uitzonderlijk vervoer

Periode: 1952–

Grondslag: art. 149 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(72.)

Handeling: het voorbereiden van een centrale regeling voor de afgifte van ontheffingen van uitzonderlijk vervoer

Periode: 1980–

Waardering : B (5)

Keuringen

(136.)

Handeling: het afgeven van typegoedkeuringen voor voertuigen

Periode: 1951–1996

Grondslag: De betreffende bepalingen van of volgend uit de Wegenverkeerswet 1935; Rijtijdenwet; Wet geluidshinder; Wet luchtverontreiniging; richtlijn 70/156/EEG; Agreement concerning the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts.

Waardering: B (5)

(137.)

Handeling: het afgeven van typegoedkeuringen voor voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van personen

Periode: 1951–1996

Grondslag: de betreffende bepalingen van of volgend uit de Wegenverkeerswet 1935; Rijtijdenwet; Wet geluidshinder; Wet luchtverontreiniging; richtlijn 70/156/EEG; Agreement concerning the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts.

Waardering: V, 100 jaar

Bij weigering afgifte, V, 5 jaar

(15.)

Handeling: het aanmelden bij andere aangesloten landen van in Nederland afgegeven keuringscertificaten van keuringen conform ECE-reglementen

Periode: 1958–1996

Waardering: V, 5 jaar

(17.)

Handeling: het informeren van de bevoegde instanties van de lidstaten in geval van goedkeuring met betrekking op een keuring op basis van een EEG-richtlijn

Periode: 1970–1996

Grondslag: art. 5, 6 en 8 richtlijn 70/156/EEG

Waardering: V, 5 jaar

(139.)

Handeling: het afgeven van individuele goedkeuringen voor voertuigen, aanhangwagens en bijzondere constructies

Periode: 1951–1996

Grondslag: o.m.

art. 8 lid 3 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 440)

Waardering: aanhangwagens: V, 25 jaar na afgifte laatste registratiebewijs

koelwagens: V, 6 jaar na verlies geldigheid ATP-certificaat

bij weigering van de afgifte, V, 1 jaar

overig, V, 5 jaar na export of sloop

(38.)

Handeling: het periodiek (laten) keuren van motorrijtuigen en aanhangwagens

Periode: 1980–1996

Grondslag: art. 9e Wegenverkeerswet 1935

Waardering: V, 5 jaar

Toelating Exceptioneel Transport

(73.)

Handeling: het (in mandaat) verlenen van ontheffingen voor uitzonderlijk vervoer over de Nederlandse wegen

Periode: 1952–1996

Grondslag: art. 123 Wegenverkeersreglement

Waardering: V, 2 jaar na vervallen

(74.)

Handeling: het geven van technische adviezen aan aanvragers van ontheffingen voor uitzonderlijk vervoer

Periode: 1952–1996

Waardering: V, 1 jaar

Documentafgifte

(55.)

Handeling: het afgeven van kentekenbewijzen, inlegvellen, bijbladen en registratiebewijzen voor motorvoertuigen, aanhangers, opleggers en zijspannen

Periode: 1951–1996

Grondslag: art. 9, 12 en 13 Wegenverkeerswet 1935

art. 87 en 90 Wegenverkeersreglement

art. 2, lid 3 Reglement Kentekenregistratie

Waardering: V, 1 jaar na vervallen

Opmerking: inlegvellen en bijbladen werden afgegeven tot 1974

(56.)

Handeling: het afgeven van handelaarskentekenbewijzen aan erkende bedrijven

Periode: 1951–1996

Grondslag: a.: art. 13 Wegenverkeerswet 1935; art. 88 Wegenverkeersreglement

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning bedrijf

(142.)

Handeling: het in bijzondere gevallen afgeven van rijbewijzen

Periode: 1951–1996

Grondslag: art. 9 lid 1 Wegenverkeerswet 1935

art. 113, lid 1 Wegenverkeersreglement

Waardering: V, 11 jaar

begeleidende correspondentie, V, 1 jaar

geweigerde aanvragen, V, 5 jaar

Erkenningen

(147.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het afgeven van keuringsrapporten

Periode: 1980–1996

Grondslag: art. 9g Wegenverkeerswet 1935

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(149.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het installeren van LPG-installaties.

Periode: 1988–1996

Grondslag: Erkenningsregeling voor aanhangers, opleggers en onderdelen daarvoor

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(13.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het installeren of repareren van tachografen voor het wegverkeer en voor de Rijnvaart.

Periode: 1978–1996

Grondslag:

– art. 1 Beschikking installatievoorschriften tachograaf

– art. 1 Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart (Stcrt. 1989, 56)

– art. 4 Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995 (Stcrt. 1995, 92)

– art. 1 lid 7 Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie reglement onderzoeken schepen op de Rijn 1995 (Stcrt. 1996, 46)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(14.)

Handeling: het goedkeuren van (test)apparatuur, registers en kaartsystemen ten behoeve van onderzoek aan en de reparatie en installatie van tachografen

Periode: 1978–1996

Grondslag: art. 1 Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1987, 59)

Waardering: V, 20 jaar

(168.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het afgeven van keuringsrapporten voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1980–1996

Grondslag: art. 9g lid 9 Wegenverkeerswet 1935

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

Steekproeven, V, 2 jaar

(171.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het installeren van LPG-installaties voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1988–1996

Grondslag: art. 102 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning,

steekproeven, V, 2 jaar

Handhaving

(61.)

Handeling: het opsporen van overtredingen in verband met de verplichting tot het afsluiten van een aanprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Periode: 1964–1996

Grondslag: art. 42 Wegenverkeerswet 1935

art. 37 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228)

Waardering: V, 5 jaar

(43.)

Handeling: het opsporen van overtredingen van de Wegenverkeerswet met betrekking tot het op de weg hebben van een niet APK-gekeurd voertuig en het doen van transactievoorstellen ter zake van deze overtredingen

Periode: 1981–1996

Grondslag: art. 9a, art. 9b en art. 33 Aanwijzing opsporingsambtenaren overtreding Wegenverkeerswet

Besluit transactie Rijksdienst voor het Wegverkeer

Waardering: V, 5 jaar

Registratie

(57.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van kentekens

Periode: 1951–1996

Grondslag: art. 93 Wegenverkeersreglement (1950–1974)

art. 18 Reglement kentekenregistratie (1974–1996)

Waardering: Onderstaande termijnen zijn gebaseerd op art. 6 van het Privacyreglement Kentekenregister (Stcrt. 1996, 122)

Gegevens omtrent de tenaamstelling of met informatieverstrekking uit het register, V, 9 jaar na vervallen tenaamstelling

Gegevens omtrent de erkenning bedrijfsvoorraad, V, 9 jaar na intrekking erkenning

Gegevens betreffende het motorrijtuig, voertuiggebonden verplichtingen, kentekenbewijs, fabrikant, importeur en exporteur, V, 9 jaar na beëindiging van de registratie van het motorrijtuig

Gegevens omtrent in het buitenland geregistreerde motorrijtuigen, waarvoor de opgave van een kenteken wordt verzocht, V, 3 maanden na (weigering tot) opgave van een kenteken

Kenteken, chassisnummer, merkcodering, typegoedkeuringsnummer, bouwjaar, datum van eerste toelating, datum en wijze van beëindiging van de registratie, B (5)

(70.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van afgegeven rijbewijzen en bromfietscertificaten

Periode: a. 1986–1996

Grondslag: a. art. 119, 120 Wegenverkeersreglement

Waardering: rijbewijzen, V, 100 jaar na geboortedatum rijbewijshouder

bromfietscertificaten, V, 2 jaar na vervallen

Opmerking: Tot 1996 heette dit register het Centraal Rijbewijzenregister

(59.)

Handeling: het registreren van gegevens betreffende het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen.

Periode: 1964–1996

Grondslag: art. 13 lid 1 en 2, 13a lid 2-6 WAM (Stb. 1963, 228)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen verzekering

(42.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een APK-register

Periode: 1980–1996

Waardering: V, 1 jaar

(60.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van snelle motorboten

Periode: 1977–1996

Grondslag: Diverse rijksregelingen en provinciale en gemeentelijke verordeningen

Waardering: V, 5 jaar na beëindigen registratie

Opmerking:

– het betreft hier snelle motorboten als bedoeld in artikel 8.01, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

– voor 1977 werd deze taak door een niet-overheidsinstantie, de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club uitgevoerd

Informatieverstrekking

(75.)

Handeling: het geven van informatie aan derden uit de registers die de RDW beheert

Periode: 1951–1996

Waardering: V, 1 jaar

Bezwaren en beroepen

(39.)

Handeling: het, op verzoek van aanvragers, doen herkeuren van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers

Periode: 1980–1996

Grondslag: art. 9j Wegenverkeerswet 1935

Opmerking: Herkeuring vindt plaats in het kader van bezwaren of administratieve beroepen tegen beschikkingen tot (weigering van) de afgifte van een keuringsbewijs

Waardering: V, 3 jaar

2.1.2. Actor: de Raad voor de Periodieke Veiligheidskeuringen Voertuigen

(36.)

Handeling: het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat aangaande aangelegenheden betrekking hebbend op de periodieke keuring van voertuigen

Periode: 1980–1992

Grondslag: art. 9f Wegenverkeerswet 1935

Waardering: B (1)

2.2. Zorgdrager: de RDW

2.2.1. Actor: de RDW

De organisatie

(89.)

Handeling: het vaststellen van een reglement betreffende de werkwijze van de directie

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4n Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(90.)

Handeling: het vaststellen van mandaatregelingen

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4g lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

De bedrijfsvoering

(97.)

Handeling: het doen van investeringen en het aangaan of garanderen van geldleningen

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging

(98.)

Handeling: het aangaan van (mantel)overeenkomsten met derden in het kader van de taakuitoefening van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l Wegenverkeerswet 1994, (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging

Opmerking: Hieronder wordt ook gerekend het systeem van Europese aanbestedingen

(99.)

Handeling: het aangaan van overeenkomsten binnen de eigen organisatie

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging

(100.)

Handeling: het vaststellen van de tarieven voor diverse diensten van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: art. 1 Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten (Stb. 1979, 175)

art. 4b lid 1n Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

art. 9 lid 5 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1996, 257 jo. 276)

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

(101.)

Handeling: het vaststellen van de wijze van betaling van tarieven voor diverse diensten van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4b lid 1n Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475); art. 1 Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten (Stb. 1979, 175); art. 9 lid 5 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1996, 257 jo. 276)

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

(102.)

Handeling: het vaststellen van modellen voor formulieren die in het administratieve verkeer met cliënten gebruikt moeten worden en voor andere bescheiden

Periode: 1996–

Grondslag: art. 40 lid 2, art. 72 lid 2, art. 80 lid 1, art. 107 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

art. 7 lid 2, art. 8 lid 4 Regeling kentekenbewijzen (Stcrt. 1994, 248)

art. 9 lid 6 & art. 15 Regeling erkenning bedrijfsvoorraad (Stcrt. 1994, 248)

art. 14 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1994, 242) etc.

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

(103.)

Handeling: het vaststellen van een reglement betreffende richtlijnen voor het voeren van een ordelijk financieel beheer

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4r Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(104.)

Handeling: het voeren van het financieel beheer

Periode: 1996–

Waardering: V, 7 jaar

(105.)

Handeling: het opstellen van jaarrekeningen

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4s lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (3)

(106.)

Handeling: het opstellen van financiële meerjarenbeleidsplannen

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4t lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(107.)

Handeling: het opstellen van begrotingen

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4t lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 7 jaar

(108.)

Handeling: het vaststellen van een reglement betreffende de rechtstoestand van het personeel

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4o lid 2 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(109.)

Handeling: het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 1996–

Waardering: B (4)

(110.)

Handeling: het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 1996–

Waardering: V, 10 jaar na einde dienstverband

(111.)

Handeling: het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van het huisvestingsbeleid

Periode: 1996–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (4)

(112.)

Handeling: het uitvoeren van het huisvestingsbeleid en (gebruiks)goederenbeheer

Periode: 1996–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V, 5 jaar

Stukken betreffende bouwkundige activiteiten en onderhoudswerkzaamheden, V, 5 jaar na verkoop/afbraak pand

(113.)

Handeling: het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake informatievoorziening

Periode: 1996–

Waardering: B (1)

(114.)

Handeling: het ontwikkelen van de IT-infrastructuur

Periode: 1996–

Waardering: V, 10 jaar na vervallen belang

(115.)

Handeling: het beheren en exploiteren van de IT-infrastructuur

Periode: 1996–

Waardering: V, 10 jaar na vervallen belang

(116.)

Handeling: het afgeven van autorisaties voor de toegang tot IT-systemen

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: V, 1 jaar na vervallen

Het internationale takenpakket

(117.)

Handeling: het informeren van de minister van V&W inzake de wijze waarop de RDW internationale wet- en regelgeving toepast en uitvoert

Periode: 1996–

Grondslag: art. 14 Informatiestatuut Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 121)

Waardering: B (3)

Opmerking: de informatie betreft de uitvoering van internationale wet- en regelgeving die niet in de nationale regelgeving is verwerkt

(1.)

Handeling: het participeren in Working Party 29 van de ECE en de daaronder ressorterende werkgroepen

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: B (1)

(3.)

Handeling: het toetsen van ECE-reglementen aan de Nederlandse regelgeving en het voorbereiden van het toetreden tot ECE-reglementen en de daarbij behorende notificaties aan de Verenigde Naties

Periode: a. 1996–

Bron: interview

Waardering: B (1)

(4.)

Handeling: het participeren in de vergaderingen van werkgroepen in het kader van de Commissie van de Europese Unie, ter voorbereiding van richtlijnen op het gebied van technische eisen aan motorvoertuigen en aan testproceduresPeriode: 1996–

Bron: interview

Waardering: B (1)

(5.)

Handeling: het participeren in de vergaderingen van werkgroepen in het kader van de Raad van de Europese Unie, ter voorbereiding van richtlijnen op het gebied van technische eisen aan motorvoertuigen en aan testprocedures

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: B (1)

(6.)

Handeling: het participeren in de vergaderingen van comités voor de aanpassing van richtlijnen aan de technische vooruitgang

Periode: 1996–

Grondslag: kaderrichtlijnen 70/156/EEG (motorvoertuigen en aanhangwagens); 92/61/EEG (motorvoertuigen op 2- of 3-wielen); 74/150/EEG (landbouwvoertuigen) en 77/143EEG (APK-keuringen)

Waardering: B (1)

Opmerking: deze vergaderingen vinden plaats in het kader van de Europese Unie

(118.)

Handeling: het voeren van het secretariaat voor EUCARIS

Periode: 1996–

Bron: jaarverslagen, websites RDW en EUCARIS

Waardering: V, 10 jaar

(119.)

Handeling: het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van EUCARIS

Periode: 1996–

Bron: jaarverslagen, websites RDW en EUCARIS

Waardering: V, 3 jaar

1 exemplaar eindproduct, B (5)

(120.)

Handeling: het onderhouden van contacten met buitenlandse zusterorganisaties

Periode: 1996–

Bron: jaarverslag 1999

Waardering: V, 5 jaar

(121.)

Handeling: het uitvoeren van advies- en bijstandsprojecten in het buitenland

Periode: 1996–

Bron: jaarverslagen

Waardering: V, 10 jaar

Vorming van wet- en regelgeving en beleid

(122.)

Handeling: het op uitvoerbaarheid toetsen van beleidsvoornemens of voorgenomen wet- en regelgeving van de minister van Verkeer en Waterstaat

Periode: 1996–

Grondslag: art. 5 Informatiestatuut Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 121)

Waardering: B (1)

Opmerking: het betreft hier voornemens en wet- en regelgeving die na invoering van invloed (kunnen) zijn op het functioneren van de RDW

(123.)

Handeling: het evalueren van de uitvoering van beleid of wet- en regelgeving van de minister van Verkeer en Waterstaat

Periode: 1996–

Grondslag: art. 6 Informatiestatuut Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 121)

Waardering: B (2)

Opmerking: de evaluatie kan zowel nieuw als bijgesteld beleid dan wel nieuwe of bijgestelde wet- en regelgeving betreffen

(124.)

Handeling: het mede-evalueren van het functioneren van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: B (2)

Waardering: evaluatierapport

(125.)

Handeling: het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het beleid van de RDW

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: B (1), (2)

Vaststelling van uitvoeringsregels en interne procedures

(126.)

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften voor de uitvoering van de wettelijke taken

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4:81Algemene wet bestuursrecht, zoals gewijzigd (Stb. 1996, 333)

Waardering: B (5)

(127.)

Handeling: het vaststellen van procedures voor de uitvoering van de taken van de RDW

Periode: 1996–

Waardering: V, 5 jaar na vervallen

Verantwoording van beleid

(128.)

Handeling: het opstellen van periodieke verslagen over de taakuitoefening van de RDW

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: jaarverslagen, B (3)

overige verslagen, V, 7 jaar

Kwaliteitsbewaking

(129.)

Handeling: het laten certificeren van de productieprocessen van de RDW

Periode: 1996–

Bron: jaarverslag 1998

Waardering: V, 5 jaar na vervallen certificaat

(130.)

Handeling: het meten van de kwaliteit van de dienstverlening

Periode: 1996–

Brong: jaarverslagen

Waardering: V, 3 jaar

Overleg

(131.)

Handeling: het voeren van intern overleg

Periode: 1996–

Grondslag: jaarverslagen

Waardering: V, 5 jaar

overleg op directieniveau, B (1), (2)

(132.)

Handeling: het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij de RDW berust

Periode: 1996–

Bron: algemene handelingen NA

Waardering: B (1)

(133.)

Handeling: het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de RDW berust

Periode: 1996–

Bron: algemene handelingen NA

Waardering: V, 5 jaar

Keuringen

(134.)

Handeling: het (laten) testen van voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van personen ten behoeve van de afgifte van typegoedkeuringen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 2d Regeling taken Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 125)

Waardering: V, 10 jaar

(135.)

Handeling: het uitvoeren van bedrijfsbeoordelingen bij aanvragers van een typegoedkeuring

Periode: 1996–

Bron: Internet RDW

Waardering: V, 10 jaar na vervallen goedkeuring bedrijf

(136.)

Handeling: het afgeven van typegoedkeuringen voor voertuigen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 22 lid 1, art. 25 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(137.)

Handeling: het afgeven van typegoedkeuringen voor voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van personen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 22 lid 1, art. 25 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 100 jaar

bij weigering afgifte, V, 5 jaar

(138.)

Handeling: het accrediteren van testhuizen voor het afgeven van testrapporten ten behoeve van typegoedkeuringen

Periode: 1996–

Bron: Voertuigkrant VT september 2001

Waardering: V, 5 jaar na vervallen

(15.)

Handeling: het aanmelden bij andere aangesloten landen van in Nederland afgegeven keuringscertificaten van keuringen conform ECE-reglementen

Periode: 1996–

Waardering: V, 5 jaar

(17.)

Handeling: het informeren van de bevoegde instanties van de lidstaten in geval van goedkeuring met betrekking op een keuring op basis van een EEG-richtlijn

Periode: 1996–

Grondslag: art. 5, 6 en 8 richtlijn 70/156/EEG

Waardering: V, 5 jaar

(139.)

Handeling: het afgeven van individuele goedkeuringen voor voertuigen, aanhangwagens en bijzondere constructies

Periode: 1996–

Grondslag: o.m.

art. 26 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

art. 8 lid 3 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 440)

art. 3 Bijlage 4 Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stb. 1998, 241)

Waardering: aanhangwagens: V, 25 jaar na afgifte laatste registratiebewijs

koelwagens: V, 6 jaar na verlies geldigheid ATP-certificaat

bij weigering van de afgifte, V, 1 jaar

overig, V, 5 jaar na export of sloop

(38.)

Handeling: het periodiek (laten) keuren van motorrijtuigen en aanhangwagens

Periode: 1996–

Grondslag: art. 78 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar

Toelating Exceptioneel Transport

(73.)

Handeling: het (in mandaat) verlenen van ontheffingen voor uitzonderlijk vervoer over de Nederlandse wegen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 149 lid 2b Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 2 jaar na vervallen

(140.)

Handeling: het bemiddelen bij het verlenen van ontheffingen voor uitzonderlijk vervoer op weggedeelten waarvoor de RDW bevoegd noch gemandateerd is.

Periode: 1996–

Grondslag: art. 2d Regeling taken Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 125)

Waardering: V, 2 jaar na vervallen

(74.)

Handeling: het geven van technische adviezen aan aanvragers van ontheffingen voor uitzonderlijk vervoer

Periode: 1996–

Waardering: V, 1 jaar

Documentafgifte

(55.)

Handeling: het afgeven van kentekenbewijzen, inlegvellen, bijbladen en registratiebewijzen voor motorvoertuigen, aanhangers, opleggers en zijspannen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4b lid 1c, art. 48 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 1 jaar na vervallen

(56.)

Handeling: het afgeven van handelaarskentekenbewijzen aan erkende bedrijven

Periode: 1996–

Grondslag: art. 37 lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning bedrijf

(141.)

Handeling: het afgeven van kentekenstickers voor vervoermiddelen voor dieren en dierlijke producten, in het kader van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke dierziekten

Periode: 2001–

Grondslag: art. 2 lid 5, art. 3 lid 3 Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten (Stcrt. 2001, 107)

Waardering: V, 1 jaar na vervallen

(142.)

Handeling: het in bijzondere gevallen afgeven van rijbewijzen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 116 lid 1Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

art. 28 t/m 31 en art. 105 Reglement rijbewijzen (Stb. 1996, 279)

Waardering: V, 11 jaar

begeleidende correspondentie, V, 1 jaar

geweigerde aanvragen, V, 5 jaar

(143.)

Handeling: het factureren van gemeenten voor door hen afgegeven rijbewijzen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 121 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 7 jaar

(144.)

Handeling: het bijhouden van een voorraadadministratie van rijbewijzen en de bijbehorende beschermende folie

Periode: 1999–

Grondslag: art. 1 lid 1, art. 6, lid 4, art. 9 lid 2 Regeling bestelling rijbewijzen (Stcrt. 1999, 131)

Waardering: V, 3 jaar

(145.)

Handeling: het vaststellen van de prijs van blanco rijbewijzen en de bijbehorende beschermende folie

Periode: 1999–

Grondslag: art. 3 lid 2 Regeling bestelling rijbewijzen (Stcrt. 1999, 131)

Waardering: V, 5 jaar

(146.)

Handeling: het afgeven van verklaringen terzake van de verkrijging van taxikentekens

Periode: 2000–

Grondslag: art. 2h Regeling taken Dienst Wegverkeer, zoals gewijzigd op 30 juni 2000 (Stcrt. 2000, 124)

Waardering: V, 1 jaar na inlevering kentekenplaat

Erkenningen, machtigingen en bevoegdheden

(147.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het afgeven van keuringsrapporten

Periode: 1996–

Grondslag: art. 83, art. 87 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(148.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het opnemen van motorrijtuigen en aanhangwagens in de bedrijfsvoorraad

Periode: 1996–

Grondslag: art. 62, lid 1, art. 65, lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475);

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

Opmerking: onder deze handeling valt ook het verlenen van de bevoegdheden die deel uit kunnen maken van de erkenning bedrijfsvoorraad

(149.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het installeren van LPG-installaties

Periode: 1996–

Grondslag: art. 100, 101 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(150.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het installeren van snelheidsbegrenzers

Periode: 1996–

Grondslag: art. 100, 101 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(13.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan natuurlijke of rechtspersonen voor het installeren of repareren van tachografen voor het wegverkeer en voor de Rijnvaart

Periode: 1996–

Grondslag:

– art. 4 Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995 (Stcrt. 1995, 92)

– art. 1 lid 7 Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie reglement onderzoeken schepen op de Rijn 1995 (Stcrt. 1996, 46)

– art. 100, 101 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

– art. 3 lid 1 Regeling controleapparaten (Stcrt. 1998, 227)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of na weigering afgifte

(14.)

Handeling: het goedkeuren van (test)apparatuur, registers en kaartsystemen ten behoeve van onderzoek aan en de reparatie en installatie van tachografen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 9 en 10 Regeling controleapparaten (Stcrt. 1998, 227)

Waardering: V, 20 jaar

Opmerking: Vanaf 1998 hebben de goedkeuringen uitsluitend nog betrekking op test(apparatuur)

(151.)

Handeling: het verlenen van een machtiging tot het aanbrengen van een keurmerk op kentekenplaten dan wel tot het aanbrengen van een waarmerk op halffabrikaten

Periode: 1996–2000

Grondslag: art. 21, 22, 23, 25 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten (Stcrt. 1994, 234 en Stcrt. 1997, 229)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

(152.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan laboratoria en instituten voor het opstellen van beproevingsrapporten met betrekking tot monsters van merktekens op kentekenplaten.

Periode: 1996–2000

Grondslag: art. 27, lid 2 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten, (Stcrt. 1994, 234 en Stcrt. 1997, 229)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

(153.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan foliefabrikanten voor het aanbrengen van een waarmerk op folie.

Periode: 2000–

Grondslag: art. 70a Wegenverkeerswet 1994, zoals gewijzigd op 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 459)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

(154.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan lamineerders voor het aanbrengen van een waarmerk op blanco kentekenplaten.

Periode: 2000–

Grondslag: art. 70a Wegenverkeerswet 1994, zoals gewijzigd op 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 459)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

(155.)

Handeling: het verlenen van erkenningen aan fabrikanten van kentekenplaten voor het aanbrengen van een keurmerk op kentekenplaten.

Periode: 2000–

Grondslag: art. 70a Wegenverkeerswet 1994, zoals gewijzigd op 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 459)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

(156.)

Handeling: het aanwijzen van een onderzoeksinstelling die testrapporten vervaardigt ten behoeve van erkenningen met betrekking tot het aanbrengen van merken op kentekenplaten en onderdelen daarvan

Periode: 2000–

Grondslag:

– art. 5b, art. 9 Erkenningsregeling lamineerders (Stcrt. 2000, 20)

– art. 5b Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten (Stcrt. 2000, 20)

– art. 4b Erkenningsregeling foliefabrikanten (Stcrt. 2000, 20)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking

(157.)

Handeling: het verstrekken van bevoegdheidspassen aan keurmeesters

Periode: 2000–

Grondslag: art. 85a lid 1 Wegenverkeerswet 1994, zoals gewijzigd op 11 november 1999 (Stcrt. 1999, 504)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

Opmerking: Deze taak wordt uitgevoerd door de Stichting VAM

(158.)

Handeling: het aanwijzen van gecommitteerden die bij examens voor keurmeester of LPG-technicus aanwezig zijn en diploma’s en bevoegdheidspassen mede ondertekenen.

Periode: 1996–

Grondslag:

– art. 11 lid 1, art. 12 lid 1 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1994, 242)

– art. 9 lid 1a, art. 10 lid 1a, art. 18 lid 1a, art. 19 lid 1a, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1999, 40)

– art. 24 lid 1, art. 25 lid 1, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 2000, 35)

Waardering: V, 3 jaar na intrekking

(159.)

Handeling: het goedkeuren van het reglement van de Stichting VAM voor het afgeven van diploma’s en bevoegdheidspassen.

Periode: 1996–

Grondslag:

– art. 11 lid 2, art. 12 lid 2 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1994, 242)

– art. 9 lid 2, art. 10 lid 2, art. 18 lid 2, art. 19 lid 2, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1999, 40)

– art. 24 lid 3, art. 25 lid 3, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 2000, 35)

– art. 10 lid 1 LPG-erkenningsregeling 12 december 1994, nr. RV 188.310

Waardering: B (5)

(160.)

Handeling: het vaststellen van voorwaarden voor deelname aan examens voor keurmeester of LPG-technicus.

Periode: 1996–

Grondslag:

– art. 11 lid 3, art. 12 lid 3 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1994, 242)

– art. 9 lid 3, art. 10 lid 3, art. 18, lid 3, art. 19 lid 3, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1999, 40)

– art. 24 lid 2, art. 25 lid 2, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 2000, 35)

– art. 10 lid 1 LPG-erkenningsregeling, 12 december 1994, nr. RV 188.310

Waardering: B (5)

(161.)

Handeling: het verlenen van toestemming tot deelname aan een examen voor keurmeester of LPG-technicus

Periode: 1996–

Grondslag:

– art. 1 lid 1 Vaststelling voorwaarden deelname examen LPG-technicus (Stcrt. 1998, 248)

– art. 1 lid 1 Vaststelling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte voertuigen (Stcrt. 1995, 70)

– art. 1 lid 1 Vaststelling voorwaarden deelname examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen (Stcrt. 1995, 70)

Waardering: V, 3 jaar

(162.)

Handeling: het vaststellen van voorwaarden voor deelname aan intredetoetsen voor keurmeester

Periode: 1999–

Grondslag:

– art. 11 lid 3, art. 12 lid 3 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1994, 242)

– art. 9 lid 3, art. 10 lid 3, art. 18, lid 3, art. 19 lid 3, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1999, 40)

– art. 24 lid 2, art. 25 lid 2, Erkenningsregeling APK (Stcrt. 2000, 35)

Waardering: B (5)

(163.)

Handeling: het verlenen van toestemming tot deelname aan een intredetoets voor keurmeester

Periode: 1999–

Grondslag:

– art. 1 lid 1i Vaststelling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester lichte voertuigen (Stcrt. 1998, 246)

– art. 1 lid 1g Vaststelling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen (Stcrt. 1998, 246)

Waardering: V, 3 jaar

(164.)

Handeling: het verlenen van bevoegdheden voor het gebruikmaken van de RTL-hulpdatabase

Periode: 1996–

Grondslag: intranet RDW

Waardering: V, 5 jaar na vervallen of weigering afgifte

Toezicht op de erkenninghouders

(165.)

Handeling: het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de uit erkenningen voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 64 lid 1, art. 70e lid 1, 86 lid 1, 86a lid 1, 102 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking

(166.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning bedrijfsvoorraad voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 64 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

(167.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het aanbrengen van merken op kentekenplaten of halffabrikaten voortvloeiende verplichtingen

Periode: 2000–

Grondslag: art. 70e, lid 1 Wegenverkeerswet 1994, zoals gewijzigd op 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 459)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

steekproeven, V, 2 jaar

(168.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het afgeven van keuringsrapporten voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 86 lid 1Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

steekproeven en anonieme keuringen, V, 2 jaar

(169.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de bevoegdheid tot het keuren van voertuigen voortvloeiende verplichtingen

Periode: 2000–

Grondslag: art. 86a lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

steekproeven en anonieme keuringen, V, 2 jaar

(170.)

Handeling: het vaststellen van een cusumsysteem voor keurmeesters APK en erkenninghouders voor de uitvoering van de APK en voor de inbouw van LPG-installaties en snelheidsbegrenzers

Periode: 1996–

Grondslag: O.m.

 • art. 34 Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers (Stcrt. 1994, 248)

 • art. 42 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 1994, 242)

 • art. 39 LPG-erkenningsregeling (Stcrt. 1994, 243)

 • art. 53 lid 2 Erkenningsregeling APK (Stcrt. 2000, 35)

Waardering: B (5)

(171.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het installeren van LPG-installaties voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 102 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning,

steekproeven, V, 2 jaar

(172.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het installeren van snelheidsbegrenzers voortvloeiende verplichtingen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 102 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning,

steekproeven, V, 2 jaar

(173.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de uit de erkenning tot het installeren of repareren van tachografen voortvloeiende verplichtingen.

Periode: 1996–

Grondslag: art. 102 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning,

steekproeven, V, 2 jaar

Opmerking: het betreft alleen tachografen voor het wegverkeer; het toezicht op de erkenningen voor de installatie en reparatie voor tachografen voor de Rijnvaart wordt uitgevoerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Toezicht op het gebruik van handelaarskentekens en -kentekenbewijzen

(174.)

Handeling: het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit het bezit en het gebruik van handelaarskentekens en –kentekenbewijzen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 37, lid 4 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

Toezicht op houders van typegoedkeuringen

(175.)

Handeling: het aanwijzen van een functionaris ten behoeve van het toezicht op fabrikanten die in het bezit zijn van een typegoedkeuring

Periode: 1997–

Grondslag: art. 13 Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring (Stcrt. 1997, 239)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking

(176.)

Handeling: het houden van toezicht op de producten en bedrijfsprocessen van fabrikanten aan wie een typegoedkeuring is verleend

Periode: 1997–

Bron: art. 13-16 Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring (Stcrt. 1997, 239)

Waardering: V, 10 jaar na vervallen conformity of production certificaat

Handhaving en opsporing

(61.)

Handeling: het opsporen van overtredingen in verband met de verplichting tot het afsluiten van een aanprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 159 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

art. 37 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228)

Waardering: V, 5 jaar

(43.)

Handeling: het opsporen van overtredingen van de Wegenverkeerswet met betrekking tot het op de weg hebben van een niet APK-gekeurd voertuig en het doen van transactievoorstellen ter zake van deze overtredingen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 159 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

art. 2 lid 1 Besluit ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet (Stb. 1995, 247)

Waardering: V, 5 jaar

Opmerking: sinds enkele jaren worden de transactievoorstellen door het CJIB gedaan

(177.)

Handeling: het opsporen van overtredingen van het Voertuigreglement in verband met de verplichting tot het voorzien van bussen en bedrijfsauto’s van snelheidsmeters en –begrenzers.

Periode: 1996–

Grondslag: art.2 lid 1 Besluit ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet (Stb. 1995, 247)

Waardering: V, 5 jaar

(178.)

Handeling: het opsporen van overtredingen van het Kentekenreglement met betrekking tot het onjuist omgaan met handelaarskentekens en –kentekenbewijzen

Periode: 1996–

Grondslag: art.2 lid 2 Besluit ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet (Stb. 1995, 247)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

(179.)

Handeling: het opsporen van overtredingen van het Kentekenreglement met betrekking tot het niet inleveren van bedrijfsvoorraadpassen en formulieren bij intrekking, wijziging of schorsing van de erkenning bedrijfsvoorraad

Periode: 1996–

Grondslag: art.2 lid 2 Besluit ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet (Stb. 1995, 247)

Waardering: V, 5 jaar

(180.)

Handeling: het verlenen van ondersteuning aan politie en andere opsporingsinstanties bij het onderzoeken en opsporen van voertuigcriminaliteit

Periode: 1996–

Bron: website RDW

Waardering: V, 5 jaar

Registratie

(57.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van kentekens

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4b lid 1h, art. 42 lid 1, art. 43 lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: Onderstaande termijnen zijn gebaseerd op art. 6 van het Privacyreglement Kentekenregister (Stcrt. 1996, 122)

Gegevens omtrent de tenaamstelling of met informatieverstrekking uit het register, V, 9 jaar na vervallen tenaamstelling

Gegevens omtrent de erkenning bedrijfsvoorraad, V, 9 jaar na intrekking erkenning

Gegevens betreffende het motorrijtuig, voertuiggebonden verplichtingen, het kentekenbewijs, fabrikant, importeur en exporteur, V, 9 jaar na beëindiging van de registratie van het motorrijtuig

Gegevens omtrent in het buitenland geregistreerde motorrijtuigen, waarvoor de opgave van een kenteken wordt verzocht, V, 3 maanden na (weigering tot) opgave van een kenteken

Kenteken, chassisnummer, merkcodering, typegoedkeuringsnummer, bouwjaar, datum van eerste toelating, datum en wijze van beëindiging van de registratie, B (5)

(181.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van kentekenstickers die zijn afgegeven aan vervoermiddelen in het kader van de maatregelen tegen besmettelijke dierziekten

Periode: 2001–

Grondslag: art. 2 lid 5, art. 3 lid 3 Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten (Stcrt. 2001, 107)

Waardering: V, 3 jaar

(182.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een hulpregister van tenaamstellingen van leasewagens

Periode: 1996–

Bron: intranet RDW

Waardering: V, 9 jaar na vervallen tenaamstelling

(70.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van afgegeven rijbewijzen en bromfietscertificaten

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4b lid 1h, art. 126 lid 1, art. 142 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: rijbewijzen, V, 100 jaar na geboortedatum rijbewijshouder

bromfietscertificaten, V, 2 jaar na vervallen

(183.)

Handeling: het behandelen van aanvragen tot registratie van rijbewijzen afgegeven in EG- of EER-landen waarvan de houder in Nederland woonachtig is

Periode: 2002–

Grondslag: art. 109 lid 1 Wegenverkeerswet 1994, zoals gewijzigd op 18 april 2002 (Stb. 2002, 250)

Waardering: V, 5 jaar

Bij weigering, V, 1 jaar

(59.)

Handeling: het registreren van gegevens betreffende het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen.

Periode: 1996–

Grondslag: art. 13 lid 1 en 2, 13a lid 2-6 WAM (Stb. 1963, 228)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen verzekering

(184.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van afgegeven en ingenomen kentekenplaten

Periode: 2000–

Grondslag: art. 70c, art. 70j Wegenverkeerswet 1994 zoals gewijzigd op 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 459)

Waardering: Onderstaande vernietigingstermijn is vastgelegd in de Wegenverkeerswet

V, 5 jaar na ontvangst van de gegevens van de kentekenfabrikant of de erkenninghouder

(42.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een APK-register

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4b lid 1h Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 3 jaar

(185.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van typegoedkeuringen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 8 lid 1 Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s (Stb. 2000, 475)

art. 4, lid 3 Regeling typegoedkeuring land- en bosbouwtrekkers (Stcrt. 2002, 147)

Waardering: Typegoedkeuring voor voertuigtype, B (1)

Typegoedkeuring voor voertuigonderdelen: V, 100 jaar

(60.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van snelle motorboten

Periode: 1996–

Grondslag: Diverse rijksregelingen en provinciale en gemeentelijke verordeningen

Waardering: V, 5 jaar na beëindigen registratie

Opmerking:

– het betreft hier snelle motorboten als bedoeld in artikel 8.01, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

– voor 1977 werd deze taak door een niet-overheidsinstantie, de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club uitgevoerd

(186.)

Handeling: het beheren van een register van gestolen fietsen

Periode: 2003–

Grondslag: art. 2l Regeling taken Dienst Wegverkeer, zoals gewijzigd op 2 april 2003 (Stcrt. 2003, 72)

Waardering: V, 15 jaar

(187.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van erkenninghouders voor de uitvoering van de APK en inzake de inbouw van LPG-installaties, tachografen en snelheidsbegrenzers

Periode: 1996–

Bron: jaarverslag 1996

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

(188.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van erkenninghouders voor het hebben van bedrijfsvoorraden

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: V, 5 jaar na intrekking erkenning

(189.)

Handeling: het bijhouden en beheren van een register van tachograafkaarten

Periode: 2001–

Bron: jaarverslag 2001

Waardering: V, 5 jaar na vervallen tachograafkaart

Informatieverstrekking

(75.)

Handeling: het geven van informatie aan derden uit de registers die de RDW beheert

Periode: 1996–

Grondslag: art. 4b lid 1i Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 1 jaar

(190.)

Handeling: het vaststellen van privacyreglementen

Periode: 1996–

Grondslag: art. 45, art. 129, art. 145 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (5)

(191.)

Handeling: het opstellen van autorisatietabellen ten behoeve van de informatieverstrekking uit en de toegang tot het kentekenregister

Periode: 1996–

Grondslag: art. 7 lid 2, art. 11 lid 2 Privacyreglement kentekenregister (Stb.1996, 122)

Waardering: V, 3 jaar na vervallen

(192.)

Handeling: het op verzoek van particulieren aanbrengen van privacy-blokkades in het kentekenregister

Periode: 1996–

Bron: interview

Waardering: V, 1 jaar

(193.)

Handeling: het leveren van feitelijke gegevens aan de minister van Verkeer en Waterstaat

Periode: 1996–

Grondslag: art. 7 Informatiestatuut Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 121)

Waardering: B (1), (2), (3)

Opmerking: het betreft gegevens die de RDW niet standaard kan leveren

(194.)

Handeling: het informeren van de minister van V&W over noodzakelijke wijzigingen in randvoorwaarden, richtlijnen of wet- en regelgeving in het belang van een doelmatige en doeltreffende taakuitoefening

Periode: 1996–

Grondslag: art. 16 Informatiestatuut Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 121)

Waardering: B (1)

(195.)

Handeling: het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: art. 68 Grondwet 1995

Waardering: B (2), (3)

(196.)

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: V, 3 jaar

Voorlichting

(197.)

Handeling: het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: V, 3 jaar

N.B. van het voorlichtingsmateriaal wordt 1 exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd

(198.)

Handeling: het samenstellen van brandstofverbruiksgidsen

Periode: 2001–

Grondslag: art. 3 lid 1 Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s (Stb. 2000, 475)

Waardering: V, 3 jaar

N.B. Van het eindresultaat wordt 1 exemplaar bewaard

Klachtbehandeling, bezwaar- en beroepschriften

(199.)

Handeling: het behandelen van klachten van klanten

Periode: 1996–

Bron: Jaarverslag RDW 1997

Waardering: V, 5 jaar

(200.)

Handeling: het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissie uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Bron: algemene handelingen NA

Waardering: B (3)

(201.)

Handeling: het beslissen op bezwaren tegen een besluit of beschikking van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag:

– Algemene Wet Bestuursrecht

– art. 90 lid 1 en art. 91 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar

(202.)

Handeling: het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende het werkterrein van de RDW en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen

Periode: 1996–

Grondslag:

– Algemene Wet Bestuursrecht

– art. 90 lid 1 en art. 91 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 10 jaar

(203.)

Handeling: het aanwijzen van een deskundige ten behoeve van de herkeuring ingeval bezwaar wordt gemaakt of administratief beroep wordt ingesteld tegen een beschikking tot afgifte of tot weigering van de afgifte van een keuringsbewijs

Periode: 1996–

Grondslag: art. 91 lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na intrekking

(39.)

Handeling: het, op verzoek van aanvragers, doen herkeuren van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers

Periode: 1996–

Grondslag: art. 90 lid 3, art. 91 lid 3 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Opmerking: Herkeuring vindt plaats in het kader van bezwaren of administratieve beroepen tegen beschikkingen tot (weigering van) de afgifte van een keuringsbewijs

Waardering: V, 3 jaar

Onderzoek

(204.)

Handeling: het vaststellen van de opdracht voor en het eindproduct van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van de RDW.

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: B (1,2)

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan.

(205.)

Handeling: het begeleiden van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van de RDW.

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: V, 5 jaar

(206.)

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: V, 5 jaar

(207.)

Handeling: het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van de RDW.

Periode: 1996–

Bron: Algemene handelingen NA

Waardering: V, 7 jaar

Congressen

(208.)

Handeling: het deelnemen aan congressen op het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Waardering: V, 3 jaar

(209.)

Handeling: het organiseren van congressen op het werkterrein van de RDW

Periode: 1996–

Bron: jaarverslag 1999

Waardering: V, 5 jaar

Exploitatie van overcapaciteit tegen marktprijzen

(210.)

Handeling: het aan derden aanbieden van faciliteiten en middelen die de dienst in het kader van de eigen taakuitoefening ter beschikking staan

Periode: 1996–

Grondslag: art. 2a Regeling taken Dienst Wegverkeer (Stcrt. 1996, 225)

Waardering: V, 5 jaar

Oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke instellingen

(211.)

Handeling: het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van voertuigtechniek en -informatie

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l lid 2k Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(212.)

Handeling: het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van voertuigtechniek en -informatie

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l lid 2k Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar

2.2.2. Actor: de Raad van Toezicht van de RDW

(85.)

Handeling: het aanstellen van leden van de directie van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4e Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(86.)

Handeling: het vaststellen van een reglement waarin de werkwijze van de Raad van Toezicht wordt geregeld

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l lid 5 Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (4)

(87.)

Handeling: het geven van goedkeuring aan besluiten van de directie van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(88.)

Handeling: het adviseren van de directie van de RDW

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: B (1)

(95.)

Handeling: het vaststellen van bedragen tot waar de directie van de RDW investeringen mag doen en geldleningen mag aangaan of garanderen zonder daarvoor een goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig te hebben

Periode: 1996–

Grondslag: artikel 4l lid 2c en 2f Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475)

Waardering: V, 5 jaar na vervallen besluit

(131.)

Handeling: het voeren van intern overleg

Periode: 1996–

Grondslag: jaarverslagen

Waardering: B (1), (2)

2.2.3. Actor: de ondernemingsraad van de RDW

(91.)

Handeling: het adviseren van de directie

Periode: 1996–

Bron: jaarverslagen

Waardering: B (1)

(92.)

Handeling: het uitoefenen van het instemmingsrecht

Periode: 1996–

Grondslag: art. 27 Wet op de ondernemingsraden zoals gewijzigd op 13 april 1995 (Stb. 1995, 231)

Waardering: B (1)

(93.)

Handeling: het indienen van initiatiefvoorstellen bij de directie

Periode: 1996–

Bron: jaarverslag 1998

Waardering: B (1)

(94.)

Handeling: het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad

Periode: 1996–

Bron: jaarverslag 1999

Waardering: V, 5 jaar

uitslag B (4)

(131.)

Handeling: het voeren van intern overleg

Periode: 1996–

Grondslag: B (1), (2)

Waardering: agenda’s, verslagen

3. Concordans

In deze concordans staan de nummers van de handelingen uit De Heilige Koe geboekstaafd (RIO nr. 18) die in dit RIO vernummerd zijn, omdat ze ingrijpend geherformuleerd, samengevoegd of gesplitst zijn. De handelingnummers uit De Heilige Koe geboekstaafd die niet in deze concordans zijn opgenomen zijn gehandhaafd in dit RIO en het bijbehorende BSD, met dien verstande dat de vervallen, niet meer actuele handelingen, uitsluitend in het BSD zijn opgenomen.

Nummer ‘oude’ handeling in De Heilige Koe geboekstaafd

Nummer ‘nieuwe’ handeling in Het blik waardig keuren

11

136, 137

12

139

16

185

18

102

19

149

20

171

26

100

27

102

28

100

31

102

32

100

37

147

40

39

41

168

45

102

46

102

48

98

52

102

54

100

58

75

62

62, 100

63

102

64

142

65

142

66

142

67

142

76

197

 1. J.W.J.M. Bogaarts, De heilige koe geboekstaafd. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 1951-1994 (PIVOT-rapport nr. 18, 's-Gravenhage 1994).

  ^ [1]
 2. Als bijlage bij dit BSD is een concordantie met de vastgestelde selectielijst uit 1997 opgenomen. Daarin staat aangegeven welke handelingen een nieuw nummer hebben gekregen.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina