Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 15-07-2011 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2005, nr. HRM/2005/44242, houdende vaststelling van departementale regels met betrekking tot het vergoeden van representatiekosten (Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel (Stb. 527, 1993);

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ambtenaar:

  • degene wiens functie is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage,

  • degene die door een directeur of hoofd van een diensteenheid vanwege de noodzakelijke (externe) contacten een persoonsgebonden representatiekostenvergoeding krijgt toegewezen, onder voorbehoud van goedkeuring door de secretaris-generaal;

 • b. bevoegd gezag:

  • de secretaris-generaal voor zover het betreft de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de voorzitter van de Onderwijsraad, de inspecteur-generaal van het onderwijs en degenen die vallen onder de centrale personeelsvoorziening;

  • de directeuren-generaal voor zover het betreft de directeuren en hoofden van diensteenheden die tot hun portefeuille behoren;

  • de directeuren en hoofden van diensteenheden voor zover het betreft hun medewerkers;

 • c. representatiekosten:

  • de kosten welke voortvloeien uit de eisen die de uitoefening van de functie stelt ten aanzien het onderhouden van externe contacten en die niet declarabel zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan de ambtenaar wordt maandelijks een vaste representatiekostenvergoeding toegekend.

 • 2 De hoogte van de representatiekostenvergoeding is afhankelijk van de functie die wordt bekleed en is vastgelegd in de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 3 De ambtenaar ontvangt de representatiekostenvergoeding voor zolang hij de functie bekleedt uit hoofde waarvan hij de vergoeding ontvangt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

De ambtenaar kan de volgende kosten niet declareren:

 • kosten in verband met aanschaf van kleding en schoeisel;

 • kosten in verband met aanpassing en inrichting van de eigen woning;

 • kosten in verband met persoonlijke verzorging;

 • kosten in verband met ontvangsten van bescheiden omvang in de eigen woning;

 • fooien;

 • het aanbieden van een drankje en rookwaar aan een zakenrelatie tijdens een bespreking, anders dan tijdens een lunch of diner;

 • het aanbieden van attenties of geschenken ter zake van recepties, jubilea en dergelijke aan medewerkers, collega’s of zakenrelaties;

 • vakliteratuur, abonnementen en kantoorbenodigdheden, voor zover deze niet rechtstreeks door de werkgever worden betaald;

 • contributies vakvereniging, niet zijnde een beroepsvereniging.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

De maandelijks toe te kennen representatiekostenvergoeding wordt gebruteerd waarna loonheffing wordt ingehouden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

De ambtenaar die bij datum ingang van dit besluit uit hoofde van een vroegere functie een persoonsgebonden representatiekostenvergoeding ontvangt, behoudt deze tot aan de datum waarop het bevoegd gezag een nadere beslissing neemt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Het ‘Besluit representatiekostenvergoeding OCenW 2002’ wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2005.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 oktober 2005

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage behorende bij de Regeling representatiekostenvergoeding OCW 2005 per 1 januari 2010

[Vervallen per 01-01-2014]

Het maximum aan representatietoelage toe te kennen bedrag wordt periodiek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld.

Binnen OCW wordt hierbij de volgende onderverdeling aangebracht. De bedragen zijn gerangschikt in een aantal categorieën.

Categorie I

€ 200,97 per maand

Categorie II

€ 130,63 per maand

Categorie III

€ 66,98 per maand

Lijst van functies die binnen het Ministerie van OCW in aanmerking komen voor een representatietoelage

Functie

Categorie

Netto bedrag per maand in €

Plaatsvervangend secretaris-generaal

I

200,97

Hoofddirecteuren DUO

I

200,97

Directeur Communicatie

I

200,97

Plaatsvervangend directeur Communicatie

I

200,97

Directeuren van een ondersteunende directie (anders dan Communicatie) of beleidsdirectie

II

130,63

Directeuren DUO

II

130,63

Hoofdinspecteur Inspectie van het Onderwijs

II

130,63

Directeur Bedrijfsvoering Inspectie van het Onderwijs

II

130,63

Directeur Bureau College voor Examens

II

130,63

Algemeen secretaris Onderwijsraad

II

130,63

Algemeen secretaris Raad voor Cultuur

II

130,63

Secretaris Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid

II

130,63

Directeur Nationaal Archief

II

130,63

Directeur Erfgoedinspectie

II

130,63

Terug naar begin van de pagina