Instellingsbesluit PIANOo

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 13-10-2005 t/m 30-09-2008

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 oktober 2005, nr. MW 5062111, tot instelling van het kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsorganisaties (Instellingsbesluit PIANOo)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2008]

Onder aanbestedende dienst in de zin van dit besluit wordt verstaan aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit overheidsaanbestedingen, met dien verstande dat hieronder na intrekking van het Besluit overheidsaanbestedingen wordt verstaan:

aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel r, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2008]

Er is een kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo).

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 PIANOo heeft tot taak het stimuleren en faciliteren van een vergroting van de expertise over aanbestedingen bij alle aanbestedende diensten zodat deze zelf het best mogelijke aanbestedingsresultaat kunnen behalen. PIANOo zal daartoe:

  • a. de aanwezige kennis en ervaring beschikbaar maken ten behoeve van alle aanbestedende diensten, en

  • b. bijdragen aan een verdergaande professionalisering van de opdrachtgeversfunctie door het vergroten van de inhoudelijke en praktische samenwerking van aanbestedende diensten.

 • 2 PIANOo zal ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken onder andere de volgende activiteiten ter hand nemen:

  • a. verzamelen en verspreiden van informatie over de praktijk en regels van aanbestedingen;

  • b. bundelen en delen van ervaring met en kennis van aanbestedingen met inbegrip van buitenland;

  • c. genereren en documenteren van innovatieve aanbestedingsvormen;

  • d. bevorderen van een juiste keuze of toepassing van verschillende aanbestedingsvormen;

  • e. intervisie aanbestedende diensten;

  • f. advisering of second opinion ten aanzien van specifieke aanbestedingen van deelnemende publieke opdrachtgevers;

  • g. training/scholing van overheidsinkopers.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Een Stuurgroep zal PIANOo inhoudelijk aansturen.

 • 2 De leden van de Stuurgroep zijn afkomstig uit de in artikel 3, eerste lid, bedoelde aanbestedende diensten.

 • 3 De Stuurgroep wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 4 De Stuurgroep bestaat, naast de voorzitter bedoeld in het derde lid, tevens uit:

  • a. vier leden op geëigend niveau die werkzaam zijn bij een van de ministeries;

  • b. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege het Interprovinciaal Overleg;

  • c. twee leden op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Vereniging Nederlandse Gemeenten;

  • d. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Unie van Waterschappen.

 • 5 PIANOo zal het secretariaat van de Stuurgroep voeren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De leiding van PIANOo is in handen van de directeur van PIANOo.

 • 2 De directeur wordt aangewezen op voordracht van de Stuurgroep.

 • 3 De directeur legt verantwoording af aan de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 PIANOo legt uiterlijk 31 maart van ieder kalenderjaar een jaarplan en begroting ter goedkeuring aan de Stuurgroep voor.

 • 2 PIANOo brengt één maal per jaar verslag van haar werkzaamheden uit aan de Stuurgroep. De Voorzitter van de Stuurgroep stuurt het verslag naar de Minister van Economische Zaken, die het voorlegt aan de ministerraad.

 • 3 PIANOo stelt uiterlijk 1 maart 2008 een evaluatierapport op waarin het aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling en legt dit ter goedkeuring voor aan de Stuurgroep. De Voorzitter van de Stuurgroep informeert de Minister van Economische Zaken over het rapport en over de goedkeuring van de Stuurgroep.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 oktober 2005 en vervalt met ingang van 1 oktober 2008.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit PIANOo.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 oktober 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina