Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren in dienst van de provincie Zeeland 2005

[Regeling vervallen per 05-11-2010.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 04-11-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 5 oktober 2005, nr. 5378527/Justis/05, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de afdeling Milieuhandhaving en -metingen van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van het Hoofd Afdeling Milieuhandhaving en -metingen van 7 juli 2005;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering; artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2010]

De personen, werkzaam in de functie van milieu-opsporingsambtenaar in dienst van de provincie Zeeland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 05-11-2010]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Zeeland.

Artikel 6

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 1 De Gedeputeerde Staten van Zeeland brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 05-11-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 5 oktober 2005, nr. 5378527/Justis/05, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 05-11-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren in dienst van de provincie Zeeland 2005.

Artikel 10

[Vervallen per 05-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang 27 december 2005 en vervalt met ingang van 27 december 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 oktober 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina