Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 13-10-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2005, nr. DVVO/ZV-U 2608668, houdende herziening van het totaalbedrag van de bijdragen 2005 in het kader van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2005)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten, bedraagt voor het kalenderjaar 2005 € 23.046.004,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2005.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina