Bekendmaking cusumsysteem controleapparaten 2005

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 13-10-2005 t/m 31-03-2017

Bekendmaking cusumsysteem controleapparaten 2005

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 40 van de Regeling Controleapparaten 2005, Stcrt. 2005, nr 131;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

In deze bekendmaking wordt verstaan onder:

 • a. controle: steekproef als bedoeld in artikel 38, onder b, van de Regeling controleapparaten 2005 en het deskundigenonderzoek als bedoeld in de toezichtbeleidsbrief;

 • b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten;

 • c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;

 • d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van controles;

 • e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de installatie, onderzoek en reparatie van de controleapparaten;

 • f. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de installatie, onderzoek en reparatie door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren steekproeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

Het cusumsysteem wordt toegepast bij controles ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de voorschriften voor installatie, onderzoek en reparatie van de controleapparaten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste inbouw of onderzoek dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.

 • 2 Goedkeuring van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,6 punt.

 • 3 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per controle minus het bonuspunt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • 1°. na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • 2°. indien de cusumstand na de laatste 5 controles in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • 3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • 1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;

   • 2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • 3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 controles groter is dan 5.

 • 2 De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2017]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstanden worden bereikt of overschreden:

  • 1°. de cusumstand na de eerste controle 9,9 of hoger is;

  • 2°. de cusumstand na de tweede controle 9,3 of hoger is;

  • 3°. de cusumstand na de derde controle 8,7 of hoger is;

  • 4°. de cusumstand na de vierde controle 8,1 of hoger is;

  • 5°. de cusumstand na de vijfde controle 7,5 of hoger is.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd;

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,4 of hoger is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2017]

De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze bekendmaking bestaande cusumstanden blijven in stand.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2017]

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2017]

Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking cusumsysteem controleapparaten 2005.

Deze bekendmaking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Algemeen Directeur

van de RDW,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina