Instellingsbesluit Commissie Jeugd, geweld en media

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-10-2005 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Commissie Jeugd, geweld en media

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. De staatssecretaris: De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Mr. Medy C. van der Laan.

 • b. De commissie: de Commissie jeugd, geweld en media.

§ 2. Instelling Commissie jeugd, geweld en media

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Er is een Commissie Jeugd, geweld en media.

 • 2 De commissie heeft tot taak aan de staatssecretaris voorstellen te doen om schadelijkheid voor de jeugd van het media-aanbod te voorkomen.

§ 3. Samenstelling commissie

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende leden:

  mevrouw A.L.E.C. van der Stoel, tevens voorzitter;

  de heer N.A.N.M van Eijk;

  mevrouw M. Wermuth;

  mevrouw E. van Noorduyn;

  de heer D. Hoogland.

 • 2 Indien één van de leden zijn werkzaamheden voor de commissie voortijdig beëindigt, kunnen de staatssecretarissen een nieuw lid aanwijzen.

 • 3 Aan de commissie wordt secretariële en inhoudelijke ondersteuning beschikbaar gesteld.

§ 4. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De commissie hoort deskundigen uit relevante maatschappelijke geledingen en groeperingen in ons land; zij raadpleegt zo nodig buitenlandse deskundigen; ook het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media wordt om zijn inzichten gevraagd.

 • 2 De commissie brengt haar voorstellen voor 1 november 2005 ter kennis van de staatssecretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Eventuele contacten van leden van de commissie met de media over werkzaamheden van de commissie vinden plaats na overleg met de directie Voorlichting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

§ 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten vacatiegelden overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988 ter hoogte van € 260 per vergadering.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

De overige leden, genoemd in artikel 1, ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten vacatiegelden overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988 ter hoogte van € 200 per vergadering.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer, 1e klasse, en verblijfskosten op basis van de Reisregeling Binnenland.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling van het besluit wordt gedaan en werkt terug tot en met 1 maart 2005.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Jeugd, geweld en media.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina