Regeling subsidiëring Stichting VSO

[Regeling vervallen per 17-07-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 12-10-2005 t/m 31-12-2011

Regeling subsidiëring Stichting VSO

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet overige Biza-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 17-07-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de Stichting VSO: de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid.

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2012]

 • 1 De minister verstrekt de Stichting VSO, die tot doel heeft werkgevers in de overheidssectoren een platform te bieden ter onderlinge afstemming en expertise ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenoverleg, een subsidie ten behoeve van activiteiten die strekken tot realisering van het door de Stichting VSO opgestelde activiteitenplan.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor uitgaven ten behoeve van het bureau dat de stichting ondersteunt.

Artikel 3

[Vervallen per 17-07-2012]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt ten hoogste € 400.000,00 per boekjaar.

 • 2 Op de subsidie is de indexering voor de ter zake geldende begrotingsartikelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van toepassing. De indexatie wordt toegekend voor zover deze ook aan de begrotingsartikelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt toegevoegd.

§ 2. De subsidieverlening en -vaststelling

[Vervallen per 17-07-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 17-07-2012]

 • 1 De Stichting VSO dient de aanvraag tot subsidieverlening voor het volgende boekjaar uiterlijk 13 weken voor de aanvang daarvan in.

Artikel 5

[Vervallen per 17-07-2012]

De minister beoordeelt de subsidieaanvraag binnen acht weken na ontvangst aan de hand van de in artikel 4, tweede lid, genoemde gegevens.

Artikel 6

[Vervallen per 17-07-2012]

 • 1 De minister verleent voorschotten per kalenderjaar.

 • 2 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het bedrag van de voorschotten.

 • 3 Het eerste voorschot wordt binnen vier weken na de beschikking tot subsidieverlening betaald.

Artikel 7

[Vervallen per 17-07-2012]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 mei van het jaar na het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft ingediend bij de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 17-07-2012]

De minister stelt de subsidie vast binnen 13 weken na ontvangst van de in artikel 7 genoemde stukken.

§ 3. Verplichtingen van de Stichting VSO

[Vervallen per 17-07-2012]

Artikel 9

[Vervallen per 17-07-2012]

 • 3 De Stichting VSO draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte werkzaamheden.

Artikel 10

[Vervallen per 17-07-2012]

Indien de Stichting VSO de handelingen verricht, bedoeld in artikel 4:71, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht, stelt zij de minister daar schriftelijk van op de hoogte.

Artikel 11

[Vervallen per 17-07-2012]

Het bestuur van de Stichting VSO verstrekt desgevraagd alle informatie aan de minister die nodig is ter beoordeling van de subsidieaanvraag en voor de subsidievaststelling.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 17-07-2012]

Artikel 12

[Vervallen per 17-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 17-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring Stichting VSO.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 17-07-2012]

Controleprotocol

Algemeen:

1. In dit protocol wordt verstaan onder de accountant: de accountant die door de het bestuur van de stichting VSO is aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel onder 11 sub 5 van de statuten van de stichting.

2. De accountant verricht de controle in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen met inachtneming van de bepalingen in dit controleprotocol.

3. De accountantsdienst van BZK heeft het recht van review. Dat betekent dat zij op grond van eigen initiatief informatie kan inwinnen bij de accountant om zich een nader beeld te kunnen vormen over de uitgevoerde controle.

Reikwijdte van de controle:

4. Getrouwheid

De rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven is getrouw indien deze is opgesteld overeenkomstig hetgeen maatschappelijk en in het accountantsberoep gebruikelijk is.

5. Rechtmatigheid

De rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven is rechtmatig indien kan worden vastgesteld dat het financiële beheer en de verantwoording daarover in de administratie tot stand zijn gekomen overeenkomstig de relevante regelgeving en voorts of het financieel beheer ordelijk en controleerbaar is. Dat houdt in dat de inkomsten en uitgaven in overeenstemming moeten zijn met de goedgekeurde begroting (begrotingsrechtmatigheid), met de vastgestelde bevoegdheden binnen de stichting (beheersrechtmatigheid) en de doelstelling van de subsidieregeling (bestuursrechtmatigheid).

6. Doelmatigheid

De accountant beoordeelt de opzet en de werking van het stelsel van maatregelen gericht op de doelmatigheid, waaronder het management control systeem en de maatregelen ten behoeve van een economisch verantwoorde middelenverwerving. De beoordeling moet voldoen aan de redelijkerwijs te stellen eisen van doelmatigheid.

7. Tolerantie van de controle

Bij zijn oordeelsvorming streeft de accountant naar een zo hoog mogelijke mate van zekerheid. De accountant hanteert een foutfractie, uitgedrukt in geld, van ten hoogste 1%. Deze foutfractie dient door de accountant gehanteerd te worden op het niveau van de te onderscheiden geldstromen. Opgemerkt wordt dat fouten in absolute zin worden opgevat, zodat saldering van fouten niet is toegestaan.

Terug naar begin van de pagina