Regeling gegevensverstrekking Wet milieubeheer aan het Inspectoraat-Generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 12-10-2005 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 oktober 2005, nr. DJZ2005186959, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende regels over het verstrekken van gegevens door bestuursorganen die met de uitvoering of de handhaving van het bij of krachtens de Wet milieubeheer bepaalde zijn belast, aan het Inspectoraat-Generaal VROM (Regeling gegevensverstrekking Wet milieubeheer aan het Inspectoraat-Generaal VROM)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 21.3, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een bestuursorgaan dat met de uitvoering of de handhaving van het bij of krachtens de wet bepaalde is belast, verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop het de beschikking daarover heeft gekregen, aan de inspecteur ten aanzien van inrichtingen of inrichtingen behorende tot een categorie waarvan de inspecteur schriftelijk heeft aangegeven gegevens te willen ontvangen. De inspecteur geeft het tijdstip aan tot wanneer hij de gegevens wil ontvangen.

 • 2 Onder gegevens worden verstaan:

  • a. een afschrift van het milieu-effectrapport, bedoeld in hoofdstuk 7 van de wet en de gegevens die daar op betrekking hebben;

  • b. een afschrift van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de wet en de gegevens die betrekking hebben op het verlenen, wijzigen en intrekken van een vergunning;

  • c. afschriften van meldingen en verklaringen bij wijziging van een inrichting of van de werking daarvan als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de wet;

  • d. afschriften van meldingen als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de wet, met betrekking tot het oprichten of het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan;

  • e. afschriften van nadere eisen als bedoeld in artikel 8.42 van de wet;

  • f. afschriften van toezichtrapporten;

  • g. afschriften van correspondentie met de houder van een inrichting over de naleving van het bij of krachtens de wet gestelde;

  • h. afschriften van gedoogbeschikkingen en ontwerpen daarvan;

  • i. afschriften van handhavingsbeschikkingen en ontwerpen daarvan.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de inspecteur schriftelijk aangeven dat hij met betrekking tot de daarbij aangegeven inrichtingen of een categorie van inrichtingen slechts een daarbij aangegeven deel van de gegevens, genoemd in het tweede lid, wil ontvangen.

 • 4 Eenmaal per kwartaal zendt het bestuursorgaan een overzicht van de bij hem binnengekomen klachten over de inrichtingen, bedoeld in het eerste lid, aan de inspecteur.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Wet milieubeheer aan het Inspectoraat-Generaal VROM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 oktober 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina