Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde [...] van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-08-2006 t/m 22-01-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2005, nr. BVE/BDenI-2005/323328, houdende vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006 en wijziging van bijlage 1 behorende bij de Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen 2004–2005

Artikel 1. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 2. Vaststelling kwalificatieprofielen 2005–2006

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2005–2006 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlagen 1 en 2 die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 3

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004–2005.]

Terug naar begin van de pagina