Instellingsbesluit Commissie Doorlichting ZBO’s (CDZ)

[Regeling vervallen per 08-10-2010.]
Geldend van 08-10-2005 t/m 07-10-2010

Instellingsbesluit Commissie Doorlichting ZBO’s (CDZ)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-10-2010]

Er is een ambtelijke Commissie Doorlichting Zelfstandige Bestuursorganen (CDZ), verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 08-10-2010]

 • 1 De commissie heeft tot taak:

  • a. het proces van de doorlichting van bestaande zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) te bewaken;

  • b. advies uit te brengen over de doorlichting van bestaande ZBO’s;

  • c. advies uit te brengen over nieuw in te stellen ZBO’s in het licht van de aangescherpte instellingsmotieven.

 • 2 De commissie rondt haar werkzaamheden af binnen vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 08-10-2010]

De commissie brengt haar advies uit aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Minister van Financiën en de Minister wiens ZBO het advies betreft.

Artikel 4

[Vervallen per 08-10-2010]

 • 1 De commissie bestaat uit vier vaste leden:

  • a. de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, voorzitter;

  • b. de Directeur-Generaal Management Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vice-voorzitter;

  • c. de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid;

  • d. de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lid;

 • 2 De commissie wordt, waar dat aan de orde is, aangevuld met een roulerend lidmaatschap, vervuld door de Secretaris-Generaal van het Ministerie waar het doorgelichte ZBO onder valt.

Artikel 5

[Vervallen per 08-10-2010]

 • 1 De commissie heeft een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak het bieden van secretariële en logistieke ondersteuning aan de commissie.

 • 3 Het postadres van de commissie en diens secretariaat berust bij het Ministerie van Financiën.

 • 4 Het archief van de commissie wordt na opheffing van de commissie overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 08-10-2010]

De commissie regelt haar werkwijze en die van het secretariaat, met inachtneming van dit besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 08-10-2010]

 • 1 De commissie evalueert haar functioneren in ieder geval één jaar na inwerkingtreding van dit besluit en nogmaals voor het verstrijken van haar instellingstermijn.

 • 2 Zij brengt haar conclusies ter kennis van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

[Vervallen per 08-10-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3 Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2005

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina