Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2010

Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2006 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddeld premieplichtig loon

€ 26.000,00

Grens grote/kleine werkgever

€ 650.000,00

Gemiddelde percentage

1,10%

Maximumpremie grote werkgevers

4,40%

Gemiddeld werkgeversrisicopercentage

1,67%

Rekenpercentage

Correctiefactor individuele werkgeversrisico

0,98%

0,59

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

12,84

3,88

2,22

1,47

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in artikel 4a van het Besluit premiedifferentiatie WAO en artikel 2.9 van het Besluit Wfsv bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 37, eerste lid, onder a en b, van de Wet financiering sociale verzekeringen, in werking met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 29 september 2005

Raad van bestuur UWV
de

Voorzitter

,

J.M. Linthorst

Bijlage Sectorale opslagen en kortingen voor kleine werkgevers in 2006

[Vervallen per 01-01-2011]

 

Sector

Opslag/Korting

Premie

1

Agrarisch bedrijf

0,94

1,92

2

Tabakverwerkende industrie

–0,05

0,93

3

Bouwbedrijf

0,70

1,68

4

Baggerbedrijf

0,47

1,45

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

0,21

1,19

6

Timmerindustrie

–0,27

0,71

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,20

1,18

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind.

0,10

1,08

9

Grafische industrie

0,30

1,28

10

Metaalindustrie

0,65

1,63

11

Electrotechnische industrie

0,50

1,48

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,04

1,02

13

Bakkerijen

0,07

1,05

14

Suikerverwerkende industrie

0,21

1,19

15

Slagersbedrijven

1,34

2,32

16

Slagers overig

0,96

1,94

17

Detailhandel en ambachten

0,57

1,55

18

Reiniging

0,97

1,95

19

Grootwinkelbedrijf

0,00

0,981

20

Havenbedrijven

–0,36

0,62

21

Havenclassificeerders

–0,33

0,65

22

Binnenscheepvaart

–0,46

0,52

23

Visserij

–0,52

0,46

24

Koopvaardij

–0,47

0,51

25

Vervoer KLM

0,00

0,982

26

Vervoer NS

0,00

0,983

27

Vervoer Posterijen

0,00

0,984

28

Taxi- en ambulancevervoer

0,03

1,01

29

Openbaar vervoer

–0,98

0,00

30

Besloten busvervoer

0,41

1,39

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

–0,45

0,53

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,26

1,24

33

Horeca algemeen

–0,10

0,88

34

Horeca catering

–0,33

0,65

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,19

1,17

38

Banken

–0,71

0,27

39

Verzekeringswezen

–0,39

0,59

40

Uitgeverij

–0,34

0,64

41

Groothandel I

–0,23

0,75

42

Groothandel II

0,07

1,05

43

Zakelijke dienstverlening I

–0,23

0,75

44

Zakelijke dienstverlening II

–0,49

0,49

45

Zakelijke dienstverlening III

–0,32

0,66

46

Zuivelindustrie

–0,59

0,39

47

Textielindustrie

0,85

1,83

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,09

1,07

49

Chemische industrie

0,68

1,66

50

Voedingsindustrie

0,29

1,27

51

Algemene industrie

1,00

1,98

52

Uitzendbedrijven

–0,01

0,97

53

Bewakingsondernemingen

–0,60

0,38

54

Culturele instellingen

–0,40

0,58

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,14

1,12

56

Schildersbedrijf

0,58

1,56

57

Stukadoorsbedrijf

1,13

2,11

58

Dakdekkersbedrijf

0,33

1,31

59

Mortelbedrijf

–0,48

0,50

60

Steenhouwersbedrijf

0,86

1,84

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

–0,04

0,94

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,02

1,00

63

Overheid, defensie

0,00

0,985

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,43

1,41

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,23

1,21

66

Overheid, overige instellingen

–0,52

0,46

67

Werk en (re)integratie

–0,10

0,88

68

Railbouw

1,09

2,07

69

Telecommunicatie

–0,22

0,76

 1. De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 650.000.

  ^ [1]
 2. De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 650.000.

  ^ [2]
 3. De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 650.000.

  ^ [3]
 4. De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 650.000.

  ^ [4]
 5. De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 650.000.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina