Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid po 2005–2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 31-07-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2005, nr. PO/B&B-2005/41572 houdende vaststelling van de grondslag bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid Primair Onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs 2005–2006 (Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid po 2005–2006)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 01-08-2006]

Het bevoegd gezag van een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs, school voor praktijkonderwijs en instelling voor visueel gehandicapten maakt voor het schooljaar 2005–2006 aanspraak op bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid als in deze regeling aangegeven.

Artikel 3. Omvang bekostiging voor basisscholen

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor basisscholen bestaat uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule basisbedrag + A + B, waarin:

  basisbedrag = € 3.937,74;

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 240,92;

  B = het schoolgewicht, vermenigvuldigd met € 240,92.

 • 2 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen met minder dan 145 leerlingen wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: C = de uitkomst van de formule € 4.634,84 minus (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 31,97).

 • 3 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen die op 1 oktober 2001 werden bezocht door 70% of meer leerlingen die met de factor 0,9 bijdroegen aan het schoolgewicht, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: D = ( het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 109,80 ) plus (het schoolgewicht, vermenigvuldigd met € 136,18).

 • 4 Het aantal leerlingen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 121 van de Wet op het primair onderwijs waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag worden geleverd. Indien het door de accountant geconstateerde leerlingaantal daarvan afwijkt, vindt een herberekening plaats van de omvang van de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Artikel 4. Omvang bekostiging voor speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor speciale scholen voor basisonderwijs bestaat uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule basisbedrag + A+B, waarin:

  basisbedrag = € 3.937,74;

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 394,38;

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 146,45.

 • 2 De bekostiging voor personeels en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in het eerste lid, voor speciale scholen voor basisonderwijs die op 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: C = (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 199,02) + (het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 227,89).

 • 3 Het aantal leerlingen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 122, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag worden geleverd. Indien het door de accountant geconstateerde leerlingaantal daarvan afwijkt, vindt een herberekening plaats van de omvang van de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Artikel 5. Omvang bekostiging voor scholen voor praktijkonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor scholen voor praktijkonderwijs bestaat uit een bedrag dat gelijk is aan A+B, waarin:

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 397,75;

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 81,00.

 • 2 De bekostiging voor personeels en arbeidsmarktbeleid, bedoeldin het eerste lid, voor scholen voorpraktijkonderwijs die op 1 oktober 2001werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: C = (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 14,16) plus (het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 547,59).

Artikel 6. Omvang bekostiging voor scholen voor speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor scholen voor speciaal onderwijs bestaat uit een bedrag dat gelijk is aan A+B+C, waarin:

  A = het aantal SO-leerlingen en VSO-leerlingen, vermenigvuldigd met de bedragen in de bijlage genoemd onder A;

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 114,39;

  C = het aantal ambulant begeleide leerlingen, vermenigvuldigd met € 160,46.

 • 2 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in het eerste lid, voor scholen voor speciaal onderwijs die op 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: D = (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met het in de bijlage onder B genoemde bedrag) plus (het aantal cumi-leerlingen vermenigvuldigd met € 379,84) plus (het aantal ambulant begeleide leerlingen vermenigvuldigd met € 82,32).

 • 3 De in de bijlage onder A en B genoemde bedragen zijn afhankelijk van de onderwijssoort.

 • 4 Bij de vaststelling van het aantal leerlingen ten behoeve van de berekening van A en D worden leerlingen op residentiële plaatsen niet meegeteld en wordt het aantal residentiële plaatsen geteld als leerling.

 • 5 Tenzij in dit artikel anders wordt aangegeven, wordt het aantal leerlingen vastgesteld overeenkomstig artikel 118 van de Wet op de expertisecentra, waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag worden geleverd. Indien het door de accountant geconstateerde leerlingaantal daarvan afwijkt, vindt een herberekening plaats van de omvang van de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Artikel 7. Omvang bekostiging voor instellingen voor visueel gehandicapte kinderen

[Vervallen per 01-08-2006]

De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor instellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, bestaat uit het in de bijlage onder C opgenomen bedrag per instelling.

Artikel 8. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De besteding van bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid in het jaar 2005 wordt ten behoeve van scholen waarop het declaratiestelsel van toepassing is, verantwoord in bijlage D2 bij de aanvraag vaststelling rijksvergoeding over 2005. Instellingen verantwoorden de besteding over 2005 in de jaarrekening over dat jaar.

 • 2 De besteding van bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid in het jaar 2006 wordt verantwoord door deze op te nemen in bijlage D2 bij het jaarverslag over 2006 in het onderdeel ‘niet geoormerkt.’

 • 3 De verklaring van de accountant bij de in het eerste lid genoemde aanvraag vaststelling rijksvergoeding of het jaarverslag over 2005 en bij het jaarverslag over 2006, omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 9. Beschikking en betaling

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in oktober 2005 een beschikking waarin de op grond van deze regeling toegekende bekostiging is opgenomen.

 • 2 Het bevoegd gezag van een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs, ontvangt uiterlijk in december 2005 een herziene beschikking in verband met wijzigingen van deze regeling voor die datum.

 • 3 De gewijzigde vergoeding wordt als volgt uitbetaald: in 2005 45,12% en in 2006 54,88%.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid po 2005–2006.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2006]

A. Artikel 6, eerste lid. (Bedrag per leerling alle scholen voor speciaal onderwijs)

WEC naar onderwijssoort

   

SO doof

per leerl

812,76

SO sh

per leerl

571,28

SO esm

per leerl

555,79

SO lg

per leerl

688,86

SO lz3

per leerl

555,79

SO zmlk

per leerl

555,79

SO-cluster 4

per leerl

571,28

SO mga

per leerl

1.214,33

SO do/bl

per leerl

1.652,11

SO mgb

per leerl

766,31

SO mgf

per leerl

883,87

     

VSO doof

per leerl

812,76

VSO sh

per leerl

664,20

VSO lg

per leerl

781,76

VSO lz3

per leerl

648,72

VSO zmlk

per leerl

571,28

VSO cluster 4

per leerl

648,72

VSO mga

per leerl

1.214,33

VSO do/bl

per leerl

1.652,11

VSO mgb

per leerl

781,76

VSO mgf

per leerl

899,35

     

B. Artikel 6, tweede lid. (50% of meer cumi-leerlingen op 1 oktober 2001)

SO + VSO

   

(V)SO doof

per leerl

354,79

(V)SO sh

per leerl

208,70

(V)SO esm

per leerl

208,70

(V)SO lg

per leerl

354,79

(V)SO lz3

per leerl

208,70

(V)SO zmlk

per leerl

208,70

(V)SO-cluster 4

per leerl

208,70

(V)SO mga

per leerl

584,36

(V)SO do/bl

per leerl

803,09

(V)SO mgb

per leerl

354,79

(V)SO mgf

per leerl

500,88

     

C. Artikel 7. (Bedrag per instelling visueel gehandicapte leerlingen)

Instelling

 

Visio Onderwijsinstellingen Noord

25GP

69.025,32

Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

25GR

211.867,61

Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden

25HD

148.151,93

Onderwijsinstelling Sensis

25HE

241.308,69

Terug naar begin van de pagina