Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie voor de Duplicaten Effecten 1954–1976

Geldend van 15-10-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 25 september 2005, nr. BenC 2005-980M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie voor de Duplicaten Effecten 1954–1976

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en gezien het advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats d.d. 14 september 2005 met het kenmerk C/SA/05/1404.2;

Besluit:

  • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie voor de Duplicaten Effecten 1954–1976 met de inventarisnummers 90 t/m 94, 98, 99 t/m 113, 118, 120 t/m 127, 129, 133 t/m 143 de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld tot 1 januari 2026.

  • 2 Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

  • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. secretaris-generaal

,

M.A. Verhoef

Terug naar begin van de pagina