Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza II

[Regeling vervallen per 01-09-2006.]
Geldend van 13-08-2006 t/m 31-08-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 september 2005, nr. TRCJZ/2005/2640, houdende tijdelijke maatregelen ter wering van Aviaire Influenza II

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. pluimvee: gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen (Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), en de familie van de duiven (Columbidae);

 • b. broedeieren: eieren van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;

 • c. vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • d. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit;

 • e. dierentuin: dierentuin als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder i, van beschikking 2005/744/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 oktober 2005 tot vaststelling van voorschriften voor de preventie van hoogpathogene aviaire influenza, veroorzaakt door influenza A-virus subtype H5N1, bij gevoelige vogels in dierentuinen in de lidstaten (PbEU L279);

 • f. beschikking 2005/734/EG: beschikking 2005/734/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 oktober 2005 tot vaststelling van bioveiligheidsmaatregelen ter beperking van het risico van overdracht van hoogpathogene aviaire influenza, veroorzaakt door het influenza A-virus subtype H5N1, van in het wild levende vogels naar pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels en tot instelling van een systeem voor vroege opsporing in risicogebieden (PbEU L274);

 • g. richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40 (PbEG L10).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 Deze regeling is niet van toepassing op het houden van fazanten.

§ 2. Maatregelen ter wering van insleep van Aviaire Influenza

[Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 Het is verboden pluimvee te houden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien wordt voldaan aan deze paragraaf.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De houder van bedrijfsmatig gehouden pluimvee draagt ervoor zorg dat:

  • a. voedsel en water aan het pluimvee wordt verstrekt in een ruimte die ten minste aan de bovenzijde ondoorlaatbaar is afgedekt, en

  • b. het pluimvee geen water krijgt dat afkomstig is van oppervlaktewateren waartoe in het wild levende vogels toegang hebben, tenzij dat water behandeld is om eventueel aanwezig virus te inactiveren.

 • 2 De houder die bedrijfsmatig zowel eenden of ganzen als ander pluimvee houdt, neemt passende maatregelen om te voorkomen dat zijn eenden of ganzen in contact komen met het andere pluimvee.

Artikel 4b

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het verzamelen van in Nederland gehouden postduiven ten behoeve van wedvluchten binnen Nederland en wedvluchten vanuit België naar Nederland.

 • 3 Op aanvraag van de organisator van een wedvlucht, cultureel evenement, tentoonstelling of keuring of de persoon die, anders dan ten behoeve van een markt waar pluimvee of loopvogels worden verhandeld, deze dieren tijdelijk wil verzamelen, kan de VWA, namens de Minister, met inachtneming van artikel 2bis, tweede lid, van beschikking 2005/734/EG, ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De ontheffing, bedoeld in het derde lid, wordt in ieder geval niet verleend indien de aanvraag niet ten minste 8 dagen van tevoren bij de VWA is ingediend.

 • 5 Aan de ontheffing, bedoeld in het derde lid, zijn in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:

Artikel 5a

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 Een vervoermiddel dat kennelijk is gebruikt voor het vervoeren van levend pluimvee of broedeieren in derde landen, alsmede in lidstaten van de Europese Unie waar een uitbraak van hoogpathogene Aviaire Influenza is bevestigd, en vanuit deze derde landen of lidstaten, anders dan in doorvoer leeg in Nederland wordt gebracht, wordt gereinigd en ontsmet op een reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen die is geregistreerd overeenkomstig artikel 78 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s. De vervoerder overlegt binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland aan de VWA een bewijs van de reiniging en ontsmetting.

 • 2 Voor de werking van dit artikel wordt onder een uitbraak van hoogpathogene Aviaire Influenza in een lidstaat niet verstaan een uitbraak in een circus, een dierentuin, een vogelwinkel, een wildpark, een omheind terrein waar pluimvee voor wetenschappelijke doeleinden of met het oog op de bescherming van zeldzame pluimveerassen wordt gehouden, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn 2005/94/EG.

 • 3 Het bewijs van de reiniging en ontsmetting, bedoeld in het eerste lid, dient in ieder geval een datum, tijdstip van reiniging en ontsmetting en kenteken van het gereinigde vervoermiddel te bevatten en is te allen tijde in het vervoermiddel aanwezig.

 • 5 In afwijking van het eerste lid, is het toegestaan vervoermiddelen te reinigen en te ontsmetten op andere plaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, indien deze plaatsen zodanig zijn ingericht en uitgerust dat de reiniging en ontsmetting met het oog op de wering van Aviaire Influenza op adequate wijze plaatsvinden.

Artikel 5b

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 Het is verboden een vervoermiddel als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, dat in een derde land is gebruikt om levend pluimvee of broedeieren te vervoeren, alsmede in lidstaten van de Europese Unie waar een uitbraak van hoogpathogene Aviaire Influenza is bevestigd, vanuit deze derde landen en lidstaten, anders dan in doorvoer, leeg in Nederland te brengen.

 • 2 Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5a.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina