Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006

[Regeling vervallen per 31-12-2006.]
Geldend van 26-01-2006 t/m 30-12-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2005, nr. VO/F-2005/37047, houdende de loon- en prijsbijstelling 2005 over de materiële exploitatiebekostiging en de materiële exploitatiebekostiging voor het kalenderjaar 2006 voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs met lumpsumbekostiging (Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 86, vijfde lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet: de Wet op het voortgezet onderwijs

 • vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 • havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs

 • mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 • vbo: voorbereidend beroepsonderwijs

 • praktijkonderwijs: praktijkonderwijs, met uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

 • lwoo: leerwegondersteunend onderwijs

 • onderwijsinhoudcode: code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft

 • school: een school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs

 • afdeling: een afdeling voor vbo, lwoo of praktijkonderwijs

 • isp: intrasectoraal programma binnen de leerwegen

Hoofdstuk 1. Schooljaar 2005–2006

[Vervallen per 31-12-2006]

Artikel 2. Loon- en prijsbijstelling 2005

[Vervallen per 31-12-2006]

De bedragen genoemd in de artikelen 2, 3, 4, zesde lid, 5, 6 en 7 van de Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005–2006 worden éénmalig verhoogd met 2,25% in verband met de loon- en prijsbijstelling 2005. De verhoogde bedragen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Hoofdstuk 2. Kalenderjaar 2006

[Vervallen per 31-12-2006]

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 31-12-2006]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school bedraagt € 14.225,45 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. Bedragen per leerling

[Vervallen per 31-12-2006]

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in kolom II van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 2 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, is de som van de bedragen van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in de kolommen I en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein, en overige exploitatiekosten.

 • 4 De som van de bedragen per leerling als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verhoogd volgens de toeslagen lwoo in de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, ingeval een leerling per 1 oktober 2005 is ingeschreven bij een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs.

 • 5 Bijlage 1 bij deze regeling geeft aan welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de schoolsoorten, leerjaren en afdelingen opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 6 Tabel met de bekostigingsbedragen per leerling in euro’s:

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren en afdeling

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  164,58

  124,38

  363,59

  652,55

  2

  vwo, havo of mavo1

  3 t/m 6

  136,01

  100,56

  302,76

  539,33

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

  169,91

  124,38

  513,55

  807,84

  4

  vbo2

  3 en 4 van de afdeling:

  a. handel en verkoop

  b. administratie

  c. isp handel en administratie

  212,97

  142,92

  638,73

  994,62

  5

  vbo3

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafische techniek

  alle leerjaren van de afdeling: b. nautisch onderwijs

  200,88

  262,68

  1538,37

  2001,93

  6

  vbo4

  3 en 4 van de afdeling:

  a. landbouw en natuurlijke omgeving

  b. isp landbouw breed

  141,34

  124,38

  701,40

  967,12

  7

  vbo5

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  244,45

  230,91

  1031,10

  1506,46

  8

  praktijkonderwijs

  kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

  182,01

  124,38

  738,10

  1044,49

  9

  toeslag lwoo

  1 en 2

  3,87

  11,25

  76,41

  91,53

  10

  toeslag lwoo

  3 en 4

  4,36

  21,17

  222,64

  248,17

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

[Vervallen per 31-12-2006]

In afwijking van artikel 5 is het bedrag voor de school voor vbo met uitsluitend de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het intra-sectoraal programma landbouw breed, alsmede voor de overeenkomstige afdeling voor lwoo als volgt:

Schoolsoort

Leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

vbo

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed

141,34

100,56

476,52

718,42

toeslag lwoo

alle leerjaren

4,36

21,17

222,64

248,17

Artikel 7. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 31-12-2006]

Indien de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 85a van de wet aan een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt een aanvullende materiële exploitatiebekostiging verstrekt van € 14.225,45 per nevenvestiging.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 31-12-2006]

In geval de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, heeft het bevoegd gezag aanspraak op een extra bekostiging van € 9.580,36 per school.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 31-12-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in die regeling te bepalen tijdstip.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2006.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Onderwijsinhoudcodes

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze bijlage hoort bij de Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen, inclusief de leerwerktrajecten, de onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

Schoolsoort

Leerjaren en afdeling

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0420, 0600, 0700

2210, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046

         

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0200, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0300, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0400, 0420, 0600, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0700, 0800

2210

         

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381

         

4.a

vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

4.b

vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

4.c

vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

         

5.a

vbo

3 en 4 van de afdeling grafische techniek

2816, 2916, 3016, 3216

2416, 2516, 2616, 3116

5.b

vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

1908, 1915, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

1393, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

         

6.a

vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

2871, 2971, 3071, 3271

2471, 2571, 2671, 3171

6.b

vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281

2481, 2581, 2681, 3181

         

7.a

vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

7.b

vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

7.c

vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

7.d

vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

7.e

vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

7.f

vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

7.g

vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

7.h

vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

7.i

vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

7.j

vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

7.k

vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

7.l

vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

7.m

vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

7.n

vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

7.o

vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

         

8

praktijkonderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

Bijlage 2. Verhoogde bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2005–2006

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze bijlage hoort bij de Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006.

Onderstaand zijn de verhoogde bekostigingsbedragen voor de materiële exploitatie voor het schooljaar 2005–2006 opgenomen; de verhoging met 2,25% is het gevolg van het toedelen van de loon- en prijsbijstelling over 2005.

De bedragen uit de Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005–2006, die is gepubliceerd in het Gele Katern van 23 februari 2005, nr. 3V (kenmerk VO/F-2004/57797), zijn als volgt gewijzigd.

Het bedrag in artikel 2 (bedrag per school) wordt € 15.345,05.

Het bedrag in artikel 3 (bedrag per school afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte) wordt € 10.454,62.

Het bedrag in artikel 6 (aanvullende bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak) wordt € 10.454,62.

Het bedrag in artikel 7 (aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm) wordt € 9.705,65.

De bedragen in de artikelen 4 en 5 (bedragen per leerling) worden als volgt:

Groep

Schoolsoort

Leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

166,73

91,41

357,99

616,13

2

vwo, havo of mavo6

3 t/m 6

137,79

73,91

298,10

509,80

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

172,13

91,41

505,64

769,18

4

vbo7

3 en 4 van de afdeling:

a. handel en verkoop

b. administratie

c. isp handel en administratie

215,76

105,03

611,69

932,48

5

vbo8

3 en 4 van de afdeling:

a. grafische techniek

alle leerjaren van de afdeling:

b. nautisch onderwijs

203,51

193,05

1473,25

1869,81

6

vbo9

3 en 4 van de afdeling:

a. landbouw en natuurlijke omgeving

b. isp landbouw breed

143,19

91,41

671,71

906,31

7

vbo10

3 en 4 van de afdeling:

a. bouwtechniek

b. metaaltechniek

c. elektrotechniek

d. voertuigentechniek

e. installatietechniek

f. transport en logistiek

g. isp bouw breed

h. isp metalektro

i. isp instalektro

j. verzorging

k. uiterlijke verzorging

l. isp zorg en welzijn breed

m. mode en commercie

n. consumptief

o. isp consumptief breed

247,65

169,70

987,45

1404,80

8

praktijkonderwijs

kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

184,39

91,41

706,85

982,65

9

toeslag lwoo

1 en 2

3,92

8,26

75,24

87,42

10

toeslag lwoo

3 en 4

4,42

15,56

213,21

233,19

11

vbo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het isp landbouw breed

143,19

73,91

456,35

673,45

12

toeslag lwoo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren

4,42

15,56

213,21

233,19

 1. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [1]
 2. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [2]
 3. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [3]
 4. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [4]
 5. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [5]
 6. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [6]
 7. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [7]
 8. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [8]
 9. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [9]
 10. De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [10]
Terug naar begin van de pagina