Overgangsregeling REA-scholingsinstituten

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 31-08-2007 t/m 24-09-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/05/73154, houdende regels omtrent de hoogte van aan REA-scholingsinstituten te verstrekken subsidie op grond van artikel 76c, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Overgangsregeling REA-scholingsinstituten)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 76c, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Subsidiebedrag

[Vervallen per 25-09-2008]

Artikel 1a

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Op verzoek van het scholingsinstituut verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen na afloop van een jaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, een voorschot op de subsidie, bedoeld in artikel 1.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het voorschot op verzoek van het scholingsinstituut reeds gedurende een jaar verleend, indien aannemelijk is dat het scholingsinstituut haar activiteiten in dat jaar niet kan voortzetten zonder voorschot.

Artikel 2. Grondslag

[Vervallen per 25-09-2008]

Indien de artikelen 1.7, onderdeel U, en 2.10 van het bij koninklijk besluit van 17 mei 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (Kamerstukken 2004/05, 30 118, nr. 2) op 1 januari 2006 niet in werking zijn getreden, wordt, tot het moment van inwerkingtreding van genoemde artikelen:

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van 1 januari 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling REA-scholingsinstituten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 september 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina