Zuivelverordening 2005, Bepaling ureumgehalte van boerderijmelk

[Regeling vervallen per 08-02-2014 met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 01-01-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 21 september 2005 houdende regels omtrent de vaststelling van het ureumgehalte van boerderijmelk (Zuivelverordening 2005, Vaststelling ureumgehalte van boerderijmelk)

Artikel 3

[Vervallen per 08-02-2014]

  • 2 Voor de vaststelling van het ureumgehalte geldt de methode volgens NEN-ISO 14637:2004 als referentiemethode.

  • 3 De ontvanger van boerderijmelk berekent per kalenderjaar per melkveehouder het gewogen gemiddelde ureumgehalte van de leveranties van boerderijmelk op basis van de in het eerste lid genoemde vaststellingen en levert de betrokken gegevens aan het productschap vóór 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 08-02-2014]

Het productschap stelt per kalenderjaar per melkveehouder het gewogen gemiddelde ureumgehalte vast op basis van de in het tweede lid genoemde berekening. De betrokken gegevens worden vóór 1 maart aan de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kenbaar gemaakt.

Artikel 5

[Vervallen per 08-02-2014]

Het ureumgehalte als bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt uitgedrukt in milligrammen ureum per 100 gram melk, waarbij de verkregen waarden worden afgerond op hele getallen.

Artikel 7

[Vervallen per 08-02-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2005, Bepaling ureumgehalte van boerderijmelk.

Zoetermeer, 21 september 2005

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van TRCJZ/2005/2885 d.d. 31 januari 2006.

Terug naar begin van de pagina