Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen in verband met de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 6.14 en 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 27b, 28, 28a, 31, 32, 32a, 33, 35d, 35e, 35l en 35m van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel VI

  • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel V in werking op 1 november 2005 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot het eerste tijdvak dat aanvangt na 31 december 2005. De artikelen 28 en 29 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zoals die artikelen luidden op 31 oktober 2005, blijven van toepassing met betrekking tot kalenderjaren die zijn geëindigd vóór 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Naar boven