Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PPE) 2005

Geldend van 02-10-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave van bedrijfsgegevens op elektronische wijze en vaststelling van het daartoe bestemd aanmeldingsformulier (Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PPE) 2005)

Artikel 1

Het verzoek, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, wordt ingediend met een aanmeldingsformulier volgens het in Bijlage I opgenomen model dat, volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

Artikel 2

 • 1 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstrekt het productschap aan de ondernemer een gebruikersaccount en een wachtwoord.

 • 2 Het wachtwoord kan op verzoek van de ondernemer worden gewijzigd.

Artikel 3

 • 2 Het productschap bevestigt de ontvangst van het op elektronische wijze ingediende opgaveformulier.

Artikel 4

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PPE) 2005.

Zoetermeer, 15 september 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. bij het besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PPE) 2005

Aanmelding elektronische opgave PPE Heffingen

Bijlage 185985.png

Debiteurnummer1:

Naam ondernemer2

De volgende persoon is m.b.t. de elektronische wijze van opgave doen ten behoeve van PPE Heffingen contactpersoon namens de ondernemer:

Contactpersoon:

Naam & telefoonnummer

E-mailadres

   

Met ondertekening van dit document verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die op de achterkant van dit document staan vermeld.

Namens de ondernemer:

.................................................................

(Naam3)

 

.................................................................

.................................................................

(handtekening)

(plaats en datum ondertekening)

U kunt het aanmeldformulier naar het productschap sturen met behulp van de ingesloten antwoordenvelop of per fax: (079) 368 7181.

Voorwaarden

 • 1. De ondernemer is bekend met de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en het Besluit opgave bedrijfsgegevens op elektronische wijze (PPE) 2005.

 • 2. Op verzoek van de ondernemerkan het productschap het wachtwoord wijzigen of intrekken. Wijzigingen worden via e-mail bevestigd.

 • 3. De ondernemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersaccount en het wachtwoord. Het productschap accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

 • 4. Het productschap heeft maatregelen getroffen om de veiligheid en betrouwbaarheid bij het doen van elektronische opgave te waarborgen, maar kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor inhoudelijke vragen of bij technische problemen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Heffingen en Relatiebeheer. Zij zijn bereikbaar onder de telefoonnummers 079-368 7176 en 079-368 7171 en via heffingen@pve.agro.nl .

 1. Het debiteurnummer en de bedrijfsnaam waaronder u bekend bent bij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is opgenomen in het opgaveformulier

  ^ [1]
 2. Het debiteurnummer en de bedrijfsnaam waaronder u bekend bent bij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is opgenomen in het opgaveformulier

  ^ [2]
 3. Persoon die gemachtigd is de ondernemer rechtmatig te vertegenwoordigen

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina