Wijzigingswet Meststoffenwet, enz. (vereenvoudiging productierechten)

[Regeling vervallen per 03-03-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de regels ter beperking van de omvang van de mestproductie te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII

[Vervallen per 03-03-2008]

De wijzigingen voorzien in deze wet zijn niet van toepassing op gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de dag waarop de desbetreffende artikelonderdelen in werking treden.

Artikel IX

[Vervallen per 03-03-2008]

  • 2 Voor de plaatsing van de Meststoffenwet in het Staatsblad stelt Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nummering van de artikelen en hoofdstukken van die wet opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorkomende aanhalingen van de artikelen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

  • 3 [Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel X

[Vervallen per 03-03-2008]

Indien artikel I, onderdeel D, in werking treedt op een ander tijdstip dan 1 januari, worden voor de berekening van het gemiddelde aantal kippen en kalkoenen, bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Meststoffenwet, welke bepaling na de tekstplaatsing ingevolge artikel IX wordt vernummerd tot artikel 20, eerste lid, van de Meststoffenwet, de aantallen kippen en kalkoenen, onderscheiden naar diercategorieën, die in het desbetreffende kalenderjaar op het bedrijf werden gehouden voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding uitgedrukt in pluimvee-eenheden overeenkomstig de in bijlage II van de Meststoffenwet daarvoor opgenomen normen.

Artikel XI

[Vervallen per 03-03-2008]

Artikel X vervalt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het artikel in werking is getreden.

Artikel XII

[Vervallen per 03-03-2008]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2005

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de elfde oktober 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage behorende bij artikel IX

[Vervallen per 03-03-2008]

Kolom 1

Nummers van de artikelen van de Meststoffenwet zoals deze luidt na inwerkingtreding van zowel artikel I als artikel I van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) (Kamerstukken II 2004/05, 29 930, nrs. 1–3):

Kolom 2

Nummers van de artikelen van de Meststoffenwet na inwerkingtreding van artikel IX, eerste en tweede lid:

1

1

1a

2

2

3

3

4

4

5

5

6

5a

7

5b

8

5c

9

5d

10

5e

11

5f

12

5g

13

5h

14

6

15

6a

16

8

17

55

18

56

19

57

20

58

21

58a

22

58b

23

58c

24

58d

25

58e

26

58f

27

58g

28

58h

29

58i

30

58j

31

58k

32

58l

33

59

34

59a

35

59b

36

59c

37

59d

38

60

39

61

40

61a

41

62

42

63

43

64

44

67

45

68

46

69

47

70

48

71

49

72

50

73

51

74

52

75

53

76

54

77

55

78

56

79

57

80

58

81

59

82

60

83

61

84

62

85

63

86

64

87

65

88

66

89

67

90

68

91

69

92

70

93

71

94

72

95

73

96

74

97

75

98

76

98a

77

99

78

Terug naar begin van de pagina