Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)

Geldend van 01-12-2005 t/m heden

Wet van 15 september 2005, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen van de concernfinancieringsregeling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gezien de beschikking van de Europese Commissie van 17 februari 2003, nummer C (2003) 568 definitief, (PbEG L 180), wenselijk is de concernfinancieringsregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 onder invoering van een overgangsregeling, te laten vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IA

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I).]

Artikel II

  • 2 Het eerste lid is van toepassing gedurende een periode van tien jaren gerekend vanaf de datum met ingang waarvan de belastingplichtige een reserve als bedoeld in artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mocht vormen, met dien verstande dat deze toepassing uiterlijk eindigt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel III

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 In afwijking van het eerste lid werken de artikelen I en II terug tot en met 12 juli 2001.

  • 3 In afwijking van het eerste lid werkt artikel IA terug tot en met 1 september 2005.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina