Wet samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-09-2007.]
Geldend van 21-09-2005 t/m heden

Wet van 15 september 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond opgeheven.

Artikel 2

  • 1 Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Teylingen ingesteld.

  • 2 De nieuwe gemeente Teylingen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Teylingen wordt de op te heffen gemeente Sassenheim aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond wordt de nieuwe gemeente Teylingen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Sassenheim belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 9

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte correcties.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de twintigste september 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Kaart behorende bij artikel 2 en 3 van de wet tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

Bijlage 181985.png
Terug naar begin van de pagina