Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2006–2007

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-10-2005 t/m 31-07-2007

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2006–2007

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Indexering

[Vervallen per 01-08-2007]

Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Hoogte lesgeld

[Vervallen per 01-08-2007]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2006–2007 vastgesteld op € 963.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina