Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 29-09-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 september 2005, nr. WJZ 5057244, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van vernieuwende ideeën en projecten gericht op de verbetering van de architectuur van bestaande bedrijventerreinen (Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. samenwerkingsverband: een verband van twee of meer gemeenten of een verband bestaande uit ten minste één gemeente en ten minste één natuurlijk persoon of rechtspersoon;

 • c. idee: een plan, dat gericht is op de verbetering van de architectuur van bestaande bedrijventerreinen en waarvan vernieuwende elementen een wezenlijk onderdeel uitmaken;

 • d. project: een geheel of grotendeels uitgevoerde maatregel of een geheel of grotendeels uitgevoerd pakket van maatregelen, die geresulteerd hebben in de verbetering van de architectuur van een bestaand bedrijventerrein en waarvan vernieuwende elementen een wezenlijk onderdeel uitmaken;

 • e. binnenstedelijk bedrijventerrein: een bedrijventerrein dat grotendeels is omringd door woonwijken;

 • f. architectuur van een bedrijventerrein: ontwerp, realisatie en beheer van een bedrijventerrein waarbij de kwaliteit van de architectuur wordt bepaald door het geheel van de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan:

  • a. een ieder die is ingeschreven in het Nederlands Architectenregister die een idee als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, indient;

  • b. een gemeente of de deelnemers in een samenwerkingsverband die gezamenlijk een project als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, indienen.

 • 2 Indien de aanvragers deelnemers in een samenwerkingsverband zijn, wordt de subsidie verstrekt aan de deelnemers gezamenlijk en betaald aan de deelnemer die als indiener van de aanvraag om subsidie is opgetreden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Er is een Adviescommissie subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie op grond van deze regeling.

 • 2 De adviezen van de commissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering.

 • 3 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 2 en ten hoogste 4 andere leden. De leden zijn deskundig op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn geen ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken.

 • 4 De voorzitter en de leden worden door de minister benoemd.

 • 5 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 6 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de beschikking op de aanvraag.

 • 7 De minister kan waarnemers aanwijzen, die het recht hebben de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 8 In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien.

 • 9 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 10 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na publicatie van deze regeling in de Staatscourant tot en met 16 december 2005.

 • 2 Een aanvraag om subsidie voor een idee wordt ingediend met gebruikmaking van formulier 1, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1. Bij de aanvraag dient, overeenkomstig hetgeen in dit formulier is vermeld, inzicht te worden gegeven in het idee, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de volgende aspecten:

  • a. de inhoud en de doelstelling van het idee;

  • b. de bijdrage van het idee aan de verbetering van de architectuur van een bedrijventerrein;

  • c. het vernieuwende karakter van het idee;

  • d. de toepasbaarheid van het idee op andere bedrijventerreinen;

  • e. een inschatting van de kosten van de realisatie van het idee;

  • f. het bedrijventerrein waarop het idee betrekking heeft of kan hebben evenals de milieucategorie van de bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd.

 • 3 Een aanvraag om subsidie voor een project wordt ingediend met gebruikmaking van formulier 2, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

  Bij de aanvraag dient, overeenkomstig hetgeen in dit formulier is vermeld, inzicht te worden gegeven in het project, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de volgende aspecten:

  • a. de inhoud en de doelstelling van het project;

  • b. het effect van het project op de architectuur van het bedrijventerrein;

  • c. het vernieuwende karakter van het project;

  • d. de toepasbaarheid van het project op andere bedrijventerreinen;

  • e. de kosten van het project;

  • f. het bedrijventerrein waarop het project betrekking heeft evenals de milieucategorie van de bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd;

  • g. de wijze waarop het project tot stand is gekomen;

  • h. het aantal deelnemers in het samenwerkingsverband en naam- en adresgegevens van die deelnemers.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister wint omtrent de aanvragen het advies in van de Adviescommissie subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen.

 • 2 De minister rangschikt, daarbij geadviseerd door de commissie, de aanvragen per categorie, bedoeld in artikel 6, eerste tot en met vierde lid, zodanig, dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naar mate:

  • a. het idee of project vernieuwender is dan een ander idee of project;

  • b. het idee of project een grotere bijdrage levert aan de verbetering van de architectuur van bedrijventerreinen dan een ander idee of project;

  • c. het idee of project beter toepasbaar is op andere bedrijventerreinen dan een ander idee of project.

 • 3 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van rangschikking.

 • 4 De minister geeft een beschikking omtrent de aanvragen, ontvangen in de bij artikel 4, eerste lid, vastgestelde periode, binnen dertien weken na de laatste dag van die periode.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie voor een idee met betrekking tot binnenstedelijke bedrijventerreinen bedraagt voor de eerste, tweede en derde hoogst gerangschikte aanvragen respectievelijk € 25 000, € 15 000 en € 10 000 per aanvraag.

 • 2 De subsidie voor een idee met betrekking tot bedrijventerreinen waarop in overwegende mate milieucategorie 4, 5, of 6 bedrijven zijn gevestigd bedraagt voor de eerste, tweede en derde hoogst gerangschikte aanvragen respectievelijk € 25 000, € 15 000 en € 10 000 per aanvraag.

 • 3 De subsidie voor een project met betrekking tot binnenstedelijke bedrijventerreinen bedraagt voor de eerste, tweede en derde hoogst gerangschikte aanvragen respectievelijk € 25 000, € 15 000 en € 10 000 per aanvraag.

 • 4 De subsidie voor een project met betrekking tot bedrijventerreinen waarop in overwegende mate milieucategorie 4, 5, of 6 bedrijven zijn gevestigd bedraagt voor de eerste, tweede en derde hoogst gerangschikte aanvragen respectievelijk € 25 000, € 15 000 en € 10 000 per aanvraag.

 • 5 De minister kan, daartoe geadviseerd door de commissie, afwijzend op een aanvraag beslissen indien hij van oordeel is dat een voor subsidie in aanmerking komende aanvraag in zo beduidende mate niet voldoet aan een of meer van de criteria, genoemd in artikel 5, tweede lid, dat daarmee geen wezenlijke bijdrage aan het doel van deze regeling wordt gegeven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Een ieder die een subsidie ontvangt, verleent medewerking aan de openbaarmaking en verspreiding van de inhoud van het idee en de inhoud en resultaten van het project door de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het secretariaat van de directie Ruimtelijk Economisch Beleid van het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie, kamer 149, Bezuidenhoutseweg 20 in Den Haag.

Den Haag, 9 september 2005

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het secretariaat van de directie Ruimtelijk Economisch Beleid van het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het secretariaat van de directie Ruimtelijk Economisch Beleid van het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina