Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar N.V. PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2005

[Regeling vervallen per 21-09-2010.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 20-09-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 9 september 2005, nr. 5373383/Justis/05, strekkende tot wijziging categoriale beschikking NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2010]

De personen in dienst van/werkzaam bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, die de functie vervullen van flora- en faunabeheerder, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2010]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2010]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor hij of zij is beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2010]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 65 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 6

[Vervallen per 21-09-2010]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.

Artikel 7

[Vervallen per 21-09-2010]

 • 1 De directeur van de NV PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 21-09-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 9 september 2005, nr. 5373383/Justis/05, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 21-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 oktober 2005 en vervalt met ingang van 17 oktober 2010.

Artikel 11

[Vervallen per 21-09-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar N.V. PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator buitengewoon opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina