Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen

[Regeling vervallen per 26-09-2007.]
Geldend van 25-11-2006 t/m 25-09-2007

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 september 2005, nr. DGW SR 2005 179015, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen op het terrein van Wonen (Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 26 augustus 2005;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-09-2007]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 26-09-2007]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt:

  • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

  • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 26-09-2007]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlagen 2 en 3 genoemde besluiten en regelingen met dien verstande dat besluiten tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister van VROM worden genomen;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen en met dien verstande dat besluiten op bezwaar met betrekking tot tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister van VROM worden genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 26-09-2007]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt:

  • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde besluiten;

  • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten genomen ter uitvoering van de in bijlage 2 genoemde besluiten en regelingen, alsmede over de in dat kader genomen beslissingen op bezwaar;

in beide gevallen slechts nadat voorafgaande toestemming van de Minister van VROM is verkregen.

Artikel 5

[Vervallen per 26-09-2007]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten genomen ter uitvoering van de in bijlage 4 genoemde wet en regelingen.

Artikel 6

[Vervallen per 26-09-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegheden, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 7

[Vervallen per 26-09-2007]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 5 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De algemeen directeur van SenterNovem

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 8

[Vervallen per 26-09-2007]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 6 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur van SenterNovem,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 9

[Vervallen per 26-09-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem draagt zorg voor verzending van afschriften van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan de beheerder van het register ten behoeve van het mandaatregister als bedoeld in artikel 16 van de Regeling ondermandaat Directoraat-Generaal Wonen.

Artikel 10

[Vervallen per 26-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 26-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage 1. (volledig mandaat,volmacht en machtiging)

[Vervallen per 26-09-2007]

Bijlage 2. (gedeeltelijk mandaat, volmacht en machtiging)

[Vervallen per 26-09-2007]

Terug naar begin van de pagina