Besluit vaststelling modelcertificaten Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 15-09-2005 t/m 31-01-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 2005, nr. TRCJZ/2005/2470, houdende de vaststelling van modelcertificaten van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 93 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

De bij de regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 december 1971, nr. J. 2440 (Stcrt. 243), behorende modellen en afbeeldingen, op grond waarvan de merken, etiketten, certificaten, sluitingen en plombes alsmede andere bewijsstukken zijn vastgesteld waarvan het gebruik door de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen wordt voorgeschreven, worden vastgesteld conform de in de in de bijlage bij deze regeling opgenomen modellen en afbeeldingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, waarvan een gewaarmerkt afschrift ter inzage wordt gelegd bij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, Randweg 14, 8304 AS, te Emmeloord.

Den Haag, 8 september 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage

[Vervallen per 01-02-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, te Emmeloord.]

Terug naar begin van de pagina