Toekenningsbesluit vaste beloning voorzitter en leden adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS

Geldend van 28-09-2005 t/m heden

Besluit van 5 september 2005, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en leden van de onafhankelijke adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. C. van der Laan, van 30 augustus 2005, nr. MLB/JZ/2005/36.734;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de voorzitter en leden van de onafhankelijke adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS, ingesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. C. van der Laan, van 25 augustus 2005, kenmerk MLB/JZ/2005/36.582, wordt in plaats van een vacatiegeld een eenmalige vaste beloning toegekend van € 3950,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 september 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M.C. van der Laan

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina