Tijdelijke subsidieregeling internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 21-07-2006 t/m 31-12-2010

Regeling van 5 september 2005, nr. DJZ/BR/0522-05, houdende tijdelijke regels met betrekking tot subsidiëring van internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (Tijdelijke subsidieregeling internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder ‘ontwikkelingslanden’: landen, vermeld in de door het Development Assistence Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meest recent vastgestelde List of Recipients of Official Development Assistence.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister kan, onverminderd het overigens krachtens artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde, subsidie verlenen ten behoeve van activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. De activiteiten hebben betrekking op een of meer van de volgende thema’s:

  • a. onderwijs,

  • b. HIV/AIDS en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,

  • c. milieu en water,

  • d. goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw en

  • e. duurzame economische ontwikkeling.

 • 2 Subsidie wordt niet verleend voor activiteiten:

  • a. die uitsluitend gericht zijn op directe dienstverlening, welzijn of investeringen,

  • b. die gericht of mede gericht zijn op proselitisme,

  • c. die uitsluitend gericht zijn op studie of onderzoek of

  • d. waarvan de reikwijdte beperkt is tot slechts een land.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidie op grond van deze regeling komen uitsluitend in aanmerking niet-Nederlandse particuliere organisaties zonder winstoogmerk die zijn gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en die in de bijlage zijn vermeld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Subsidie wordt verleend voor een tijdvak van ten hoogste vijf jaar.

 • 2 Subsidie kan slechts worden verleend tot ten hoogste 50% van de jaarlijkse uitgaven van de ontvanger. Subsidie wordt niet in de vorm van een instellingssubsidie verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

In de subsidieaanvraag komen aan de orde:

 • a. visie op de strategische alliantie met de minister,

 • b. de missie en de relatie tussen missie en visie op armoedebestrijding,

 • c. de gehanteerde interventiestrategieën,

 • d. de aard en kwaliteit van de relaties met partnerorganisaties,

 • e. de aard en kwaliteit van de relaties met derden,

 • f. de effecten en de duurzaamheid van de resultaten van de werkzaamheden van de organisatie,

 • g. de wijze waarop de organisatie gestalte geeft aan de bewaking van voortgang en kwaliteit van beleid en programma’s van de organisatie,

 • h. het door de organisatie gevoerde financieel beheer,

 • i. de bijdrage van de werkzaamheden aan structurele armoedebestrijding,

 • j. een strategische analyse, waarin aandacht voor de context, de betrokken actoren, eigen uitvoeringsacapaciteit en strategisch-operationele doelstellingen,

 • k. het strategisch beleid van de organisatie ten aanzien van de door haar ondersteunde organisaties,

 • l. de mate waarin de voorgenomen activiteiten vernieuwend zijn,

 • m. het verband tussen doelen, middelen en resultaten,

 • n. de mate waarin de beoogde resultaten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn omschreven,

 • o. de doelgerichtheid en doelmatigheid van de inzet van middelen,

 • p. de wijze waarop kwaliteitsbeheer, monitoring en evaluatie van de werkzaamheden gestalte krijgt en

 • q. de mate waarin en de wijze waarop de voorgenomen werkzaamheden een duurzame uitwerking zullen hebben.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

Subsidie wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand komt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidie op het terrein van de afzonderlijke thema’s kunnen in aanmerking komen:

a. Onderwijs

[Vervallen per 01-01-2011]

 • Education International ten behoeve van Global Campaign for Education

b. HIV/AIDS en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

[Vervallen per 01-01-2011]

 • Population Service International

 • International Planned Parenthood Federation

 • IPAS

 • International Women’s Health Coalition

c. Milieu en water

[Vervallen per 01-01-2011]

 • Water Aid

 • International Development Enterprise

 • Global Village Energy Partnership

 • International Centre on Trade and Sustainable Development

d. Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw

[Vervallen per 01-01-2011]

 • Transparancy International

 • International Alert

 • Global Witness

 • International Peace Academy

 • Federation Internationale des Droits de l’Homme

 • Association for the Prevention of Torture

 • International Council on Human Rights Policy

 • International Service for Human Rights

 • World Conference on Religion for Peace

e. Duurzame economische ontwikkeling

[Vervallen per 01-01-2011]

 • International Fertilizer Development Center

 • Women’s World Banking.

Terug naar begin van de pagina