Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet

Geldend van 14-09-2005 t/m heden

Besluit van 1 september 2005, houdende de overdracht van de zorg voor onderdelen van de Kernenergiewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 26 augustus 2005, nr. 05M476269;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 De zorg voor de Kernenergiewet en voor de op de Kernenergiewet gebaseerde regelgeving en besluitvorming, voorzover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, gaat over naar Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

  • 2 In afwijking van het eerste lid blijft de zorg voor de lozing van splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen in oppervlaktewater mede behoren tot de taak van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 2005

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de dertiende september 2005

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina