Besluit vaststelling subsidieplafonds éénjarig onderhoud monumenten 2005

Geldend van 23-09-2005 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 september 2005, nr. RDMZ/2005/38856, houdende vaststelling van subsidieplafonds op grond van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten voor het jaar 2005

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2a van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten;

Besluit:

Artikel 1

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 3 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in het jaar 2005, wordt vastgesteld op 6,5 miljoen euro per jaar.

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 alsmede verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014.]

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidieplafonds éénjarig onderhoud monumenten 2005.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina