Beleidsregel Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 15-09-2005 t/m 31-08-2007

Beleidsregel Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000);

Besluit:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-09-2007]

  • 1 Met de buitenlandse opleidingen die aangewezen zijn op grond van artikel 2.14, lid 2, WSF 2000, worden gelijkgesteld alle opleidingen in het hoger onderwijs in de Duitse deelstaten Nedersaksen, Bremen en Noordrijn-Westfalen.

    Tevens worden met de buitenlandse opleidingen die aangewezen zijn op grond van artikel 2.14, lid 2, WSF 2000, gelijkgesteld alle opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen en het gewest Brussel, voor zover het Nederlandstalige opleidingen betreft.

  • 2 De voornoemde gelijkstelling betreft alleen de opleidingen die vallen onder de werkingssfeer van het stelsel van studiefinanciering dat van overheidswege in de Duitse deelstaten, Vlaanderen en het gewest Brussel van toepassing is.

  • 3 De beperking die artikel 2.14, lid 2, WSF 2000, aan deze gelijkstelling stelt, zijn van overeenkomstige toepassing op de in deze aanwijzing bedoelde gelijkgestelde opleidingen.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirectie

van de Informatie Beheer Groep,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr.G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina