Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater

[Regeling vervallen per 12-11-2008.]
Geldend van 11-09-2005 t/m 11-11-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater (Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 30 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 12 van de Wet verontreiniging zeewater, juncto artikel 18.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-11-2008]

De inspecteur-generaal en de inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM in de betrokken regio en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren, met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen, worden aangewezen als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina